ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Филологически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Българска филология

Професионално направление: 2.1 Филология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Филолог – специалист по български език и литература
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 14/11.9.2018 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/17.9.2018 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Увод в езикознанието ЗД 1 Изпит 30 15 45 105 5
Езикова култура ЗД 1 ТО 15 30 45 75 4
Фонетика на съвременния български език ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Четене и интерпретация ЗД 1 ТО 15 30 45 75 4
Антична литература ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Класически език (1 от...) ЗД 1 ТО 30 30 90 4
Компютърна текстообработка ЗД 1 ТО 15 15 30 90 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 165 135 300 600 30
Старобългарски език ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 5
Увод в литературознанието ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Лексикология на съвременния български език ЗД 2 Изпит 30 30 60 120 6
Български фолклор ЗД 2 Изпит 60 15 75 135 7
Средновековна българска литература ЗД 2 Изпит 60 15 75 135 7
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 225 90 315 585 30
Възрожденска литература ЗД 3 Изпит 60 15 75 135 7
Морфология на съвременния български език I част ЗД 3 ТО 30 15 45 135 6
Диалектология ЗД 3 Изпит 30 15 45 135 6
Академично писане ЗД 3 ТО 15 15 30 60 3
Избираема обща филологическа дисциплина 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 45 75 4
Факултативна дисциплина 1 - славянски език (1 от...) ФД 3 ТО 60 60 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 135 60 300 600 30
Морфология на съвременния български език II част ЗД 4 Изпит 30 30 60 120 6
Сравнително славянско езикознание ЗД 4 Изпит 30 15 45 105 5
Българска литература след Освобождението I част ЗД 4 ТО 30 30 60 120 6
Западноевропейска литература ЗД 4 Изпит 30 15 45 105 5
Избираема обща филологическа дисциплина 2 (1 от...) ИД 4 Изпит 45 75 4
Факултативна дисциплина 2 - славянски език (1 от...) ФД 4 ТО 60 60 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 120 90 315 585 30
Синтаксис на съвременния български език I част ЗД 5 ТО 30 15 45 135 6
История на българския език ЗД 5 Изпит 45 15 60 120 6
Българска литература след Освобождението II част ЗД 5 Изпит 30 15 45 105 5
Руска литература ЗД 5 Изпит 30 15 45 105 5
Избираема дисциплина - български език 1 (1 от...) ИД 5 Изпит 45 75 4
Факултативна дисциплина 3.1. (1 от...) ФД 5 ТО 60 60 4
Факултативна дисциплина 3.2. (2 от...) ФД 5 ТО 60 60 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 135 60 360 660 34
Синтаксис на съвременния български език II част ЗД 6 Изпит 30 30 60 150 7
Стилистика на съвременния български език I част ЗД 6 ТО 30 15 45 135 6
Българска литература между двете световни войни ЗД 6 Изпит 60 15 75 195 9
Избираема дисциплина - българска литература 1 (1 от...) ИД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Факултативна дисциплина 4.1. (1 от...) ФД 6 ТО 60 60 4
Факултативна дисциплина 4.2. (2 от...) ФД 6 ТО 60 60 4
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 150 75 345 675 34
Стилистика на съвременния български език II част ЗД 7 Изпит 30 15 45 105 5
Лингвистика на текста ЗД 7 Изпит 30 30 60 90 5
Историческа поетика ЗД 7 Изпит 45 15 60 120 6
Славянски литератури ЗД 7 Изпит 45 15 60 120 6
Избираема дисциплина - български език 2 (1 от...) ИД 7 ТО 45 75 4
Избираема дисциплина - българска литература 2 (1 от...) ИД 7 ТО 30 15 45 75 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 180 90 315 585 30
История на новобългарския книжовен език ЗД 8 Изпит 30 15 45 135 6
Съвременна българска литература ЗД 8 Изпит 45 15 60 120 6
Детска литература ЗД 8 ТО 30 30 90 4
Избираема обща филологическа дисциплина 3 (1 от...) ИД 8 Изпит 45 75 4
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по български език и литература 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 105 30 180 720 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината