ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по география и информационни технологии

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по география и информационни технологии
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 9/2.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 14/14.6.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Увод в програмирането (С#) ЗД 1 Изпит 30 45 75 105 6
Географско краезнание ЗД 1 Изпит 30 15 45 135 6
Теория и методология на географската наука ЗД 1 Изпит 45 45 135 6
Геология и геоморфология ЗД 1 Изпит 30 15 45 135 6
Въведение в информационните технологии ЗД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 165 105 270 630 30
Обектно ориентирано програмиране (С#) ЗД 2 Изпит 30 45 75 75 5
Бази от данни ЗД 2 Изпит 30 30 60 60 4
Български език и стил ЗД 2 ТО 30 30 30 2
Основи на климатологията и хидрологията ЗД 2 Изпит 30 15 45 75 4
Географски информационни системи и картография ЗД 2 ТО 30 15 45 75 4
География на откритията ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 5
Компютърни архитектури ЗД 2 Изпит 30 30 60 60 4
Чужд език - I част (1 от...) ЗД 2 ТО 30 30 30 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 195 210 405 495 30
Компютърна математика ЗД 3 Изпит 30 45 75 75 5
География на почвите и биогеография ЗД 3 Изпит 30 15 45 75 4
Геодемография ЗД 3 Изпит 45 15 60 90 5
Теоретични основи на географията ЗД 3 ТО 30 30 90 4
Компютърни мрежи и комуникации ЗД 3 Изпит 30 30 60 60 4
Чужд език - II част (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 30 2
Избираема дисциплина 1 - Блок Информационни технологии (1 от...) ИД 3 ТО 15 30 45 45 3
Избираема дисциплина 2 - Блок География (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 210 165 375 525 30
Графични системи ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Уеб дизайн ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Училищен курс по информационни технологии ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Ландшафтознание и опазване на природната среда ЗД 4 ТО 45 45 45 3
Териториална организация на стопанството ЗД 4 Изпит 30 15 45 75 4
Туристическо райониране ЗД 4 ТО 30 30 60 3
Регионална социално-икономическа география на света ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Избираема дисциплина 3 - Блок Информационни технологии (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 60 60 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 270 150 420 480 30
Регионална природна география на света ЗД 5 Изпит 45 15 60 90 5
Операционни системи ЗД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 30 60 3
Педагогика ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Психология ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
География на световното стопанство ЗД 5 ТО 30 15 45 105 5
Избираема дисциплина 4 - Блок Информационни технологии (1 от...) ИД 5 ТО 15 15 30 60 3
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 195 150 345 555 30
Социална география ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Физическа география на България ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Методика на обучението по информационни технологии ЗД 6 Изпит 30 30 60 60 4
Хоспитиране по информационни технологии ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Методика на обучението по география ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Хоспитиране по география ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Избираема дисциплина 5 - Блок Информационни технологии (1 от...) ИД 6 Изпит 30 30 60 60 4
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 6 ТО 30 30 90 4
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 210 150 360 540 30
Текуща педагогическа практика по информационни технологии ЗД 7 ТО 45 45 75 4
Текуща педагогическа практика по география ЗД 7 ТО 45 45 75 4
Регионална география на Европейския съюз I част ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Стопанска география на България ЗД 7 Изпит 45 15 60 90 5
Работа по проекти ЗД 7 ТО 15 15 45 2
Компетентностен подход и иновации в образованието по география и информационни технологии ЗД 7 ТО 60 60 60 4
Избираема дисциплина 6 - Група 1.1 Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Избираема дисциплина 6 - Група 1.2 Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 7 ТО 30 30 60 3
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 240 105 345 555 30
Регионална география на Европейския съюз II част ЗД 8 Изпит 15 15 30 90 4
Приобщаващо образование ЗД 8 ТО 30 30 30 2
Стажантска практика по география ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Стажантска практика по информационни технологии ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Избираеми дисциплини 7 - Група 2.2 Интердисциплинарни и приложно-експериментални (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 60 3
Избираеми дисциплини 7 - Група 2.1 Интердисциплинарни и приложно-експериментални (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 60 3
Факултативна дисциплина 3 - интердисциплинарна педагогическа (1 от...) ФД 8 ТО 30 30 30 2
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по география 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Държавен изпит по информационни технологии 8 90 3
Вариант 2 8 300 10
Държавен изпит по география 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Защита на дипломна работа по информационни технологии 8 90 3
Вариант 3 8 300 10
Защита на дипломна работа по география 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Защита на дипломна работа по информационни технологии 8 90 3
Вариант 4 8 300 10
Защита на дипломна работа по география 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Държавен изпит по информационни технологии 8 90 3
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 135 105 240 660 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината