ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Филиал - Враца

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по български език и информационни технологии

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по български език и литература и информационни технологии
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 18/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Езикова култура ЗД 1 ТО 15 30 45 105 5
Увод в езикознанието ЗД 1 Изпит 30 15 45 105 5
Четене и интерпретация ЗД 1 ТО 15 30 45 75 4
Въведение в информационните технологии ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Увод в програмирането (С#) ЗД 1 Изпит 30 45 75 105 6
Класически език (1 от...) ИД 1 Изпит 30 15 45 105 5
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 150 165 315 585 30
Старобългарски език ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Български фолклор ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Увод в литературознанието ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Обектно ориентирано програмиране (С#) ЗД 2 Изпит 30 45 75 105 6
Компютърни архитектури ЗД 2 ТО 30 30 60 60 4
Бази от данни ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 180 165 345 555 30
Фонетика на съвременния български език ЗД 3 Изпит 30 15 45 45 3
Българска литература I част ЗД 3 Изпит 30 30 60 60 4
Академично писане ЗД 3 ТО 15 15 30 30 2
Западноевропейска литература ЗД 3 Изпит 30 15 45 45 3
Увод в уеб технологиите ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Компютърни мрежи и комуникации ЗД 3 Изпит 30 30 60 60 4
Компютърна математика ЗД 3 ТО 30 45 75 75 5
Факултативна филологическа 1.1 (1 от...) ФД 3 ТО 60 60 60 4
Факултативни филологически 1.2 (2 от...) ФД 3 ТО 60 60 60 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 255 240 495 525 34
Българските диалекти и книжовният език ЗД 4 ТО 30 15 45 45 3
Лексикология на съвременния български език ЗД 4 Изпит 30 15 45 45 3
Българска литература II част ЗД 4 Изпит 30 15 45 75 4
Уеб дизайн ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Графични системи ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Училищен курс по информационни технологии ЗД 4 ТО 30 30 60 60 4
Избираема информационни технологии 1 (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 60 60 4
Факултативна филологическа 2.1 (1 от...) ФД 4 ТО 60 60 60 4
Факултативни филологически 2.2 (2 от...) ФД 4 ТО 60 60 60 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 270 225 495 525 34
Морфология на съвременния български език ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Българска литература ІІІ част ЗД 5 Изпит 30 15 45 75 4
Операционни системи ЗД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Педагогика ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Психология ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 30 30 2
Избираема информационни технологии 2 (1 от...) ИД 5 ТО 15 15 30 30 2
Избираема информационни технологии 3 (1 от...) ИД 5 ТО 15 30 45 45 3
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 195 195 390 510 30
Синтаксис на съвременния български език ЗД 6 Изпит 30 15 45 105 5
Българска литература ІV част ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Методика на обучението по български език ЗД 6 Изпит 30 30 60 3
Методика на обучението по българска литература ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Методика на обучението по информационни технологии ЗД 6 Изпит 30 30 60 90 5
Хоспитиране по български език и литература ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Хоспитиране по информационни технологии ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Избираема информационни технологии 4 (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 60 90 5
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 180 150 330 570 30
Стилистика на съвременния български език ЗД 7 Изпит 30 15 45 75 4
Руска литература ЗД 7 Изпит 30 15 45 75 4
Разработване и управление на проекти ЗД 7 ТО 15 15 45 2
Текуща педагогическа практика по български език и литература ЗД 7 ТО 45 45 75 4
Текуща педагогическа практика по информационни технологии ЗД 7 ТО 45 45 75 4
Компетентностен подход и иновации в образованието по български език и по информационни технологии ЗД 7 ТО 60 60 60 4
Избираеми педагогически, психологически, образователноуправленски и частно-дидактически - група 1А (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Избираеми педагогически, психологически, образователноуправленски и частно-дидактически - група 1Б (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Избираема филологическа 1 (1 от...) ИД 7 ТО 30 15 45 75 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 225 135 360 540 30
История на българския език ЗД 8 Изпит 15 15 30 60 3
Стажантска практика по български език и литература ЗД 8 ТО 45 45 75 4
Стажантска практика по информационни технологии ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Приобщаващо образование ЗД 8 Изпит 15 15 30 30 2
Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални група 2А филологически (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 30 2
Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални група 2 Б информационни технологии (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 30 2
Избираема филологическа 2 (1 от...) ИД 8 ТО 30 15 45 45 3
Факултативна педагогическа (1 от...) ФД 8 ТО 15 15 15 1
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по български език и литература 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен изпит по информационни технологии 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Защита на дипломна работа по български език или литература 8 90 3
Защита на дипломна работа по информационни технологии 8 90 3
Вариант 3 8 300 10
Държавен изпит по български език и литература 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Защита на дипломна работа по информационни технологии 8 90 3
Вариант 4 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен изпит по информационни технологии 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Защита на дипломна работа по български език или литература 8 90 3
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 135 135 270 630 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината