ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по история и информационни технологии

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по история и информационни технологии
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 9/2.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/14.6.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Въведение в информационните технологии ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Увод в програмирането (С#) ЗД 1 Изпит 30 45 75 75 5
Теория и методология на историята ЗД 1 ТО 30 30 60 3
История на древните общества ЗД 1 Изпит 45 15 60 90 5
Документалистика и архивистика ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Факултативна дисциплина 1А - Блок История (1 от...) ФД 1 ТО 30 30 90 4
Факултативна дисциплина 1Б - Блок Археология (1 от...) ФД 1 ТО 30 30 90 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 225 105 330 570 30
Българите и българската държавност VII-XIV век ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 5
Българските земи в древността - исторически и културни свидетелства ЗД 2 ТО 45 45 75 4
Обектно ориентирано програмиране (С#) ЗД 2 Изпит 30 45 75 75 5
Източната Римска империя и византийският свят IV-XV век ЗД 2 Изпит 45 45 75 4
Компютърни архитектури ЗД 2 Изпит 30 30 60 60 4
Бази от данни ЗД 2 Изпит 30 30 60 60 4
Български език и стил ЗД 2 ТО 30 30 30 2
Чужд език - I част (1 от...) ЗД 2 ТО 30 30 30 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 225 180 405 495 30
Средновековният европейски свят V-XV век ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Дигитализация на културно-историческо наследство ЗД 3 Изпит 15 15 30 90 4
Българите в Османската империя XV-XVII век ЗД 3 Изпит 45 45 45 3
Българска народна култура ЗД 3 ТО 30 30 60 3
Компютърни мрежи и комуникации ЗД 3 Изпит 30 30 60 60 4
Компютърна математика ЗД 3 Изпит 30 45 75 75 5
Чужд език - II част (1 от...) ЗД 3 ТО 30 30 30 2
Избираема дисциплина 1 - Блок Информационни технологии (1 от...) ИД 3 ТО 15 30 45 45 3
Факултативна дисциплина 2 - Блок История (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 30 2
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 240 165 405 495 30
Графични системи ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Уеб дизайн ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Училищен курс по информационни технологии ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Българско Възраждане ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
История на Източна Европа ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
Социални, политически и религиозни трансформации в Европа (XV-XVII век) ЗД 4 ТО 45 45 45 3
Югоизточна Европа в Ново и Най-ново време ЗД 4 ТО 30 15 45 45 3
Избираема дисциплина 2 - Блок Информационни технологии (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 60 60 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 285 135 420 480 30
История на Османската империя ЗД 5 Изпит 45 45 75 4
Политическа, стопанска и културна история на България (1878-1944 г.) ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Операционни системи ЗД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 30 60 3
Педагогика ЗД 5 Изпит 30 30 60 120 6
Психология ЗД 5 Изпит 30 30 60 120 6
Избираема дисциплина 3 - Блок Информационни технологии (1 от...) ИД 5 ТО 15 15 30 60 3
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 210 135 345 555 30
История на Модерния свят ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
История на европейското познание и образование (XI-XX век) ЗД 6 ТО 45 45 75 4
Хоспитиране по информационни технологии ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Виртуална реалност в археологията, 3D изображения ЗД 6 Изпит 15 30 45 105 5
Хоспитиране по история ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Методика на обучението по история ЗД 6 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по информационни технологии ЗД 6 Изпит 30 30 60 60 4
Избираема дисциплина - Блок 4 Информационни технологии (1 от...) ИД 6 Изпит 30 30 60 60 4
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 195 180 375 525 30
Компетентностен подход и иновации в образованието по история и информационни технологии ЗД 7 ТО 60 60 60 4
Работа по проекти ЗД 7 ТО 15 15 45 2
Текуща педагогическа практика по информационни технологии ЗД 7 ТО 45 45 75 4
Текуща педагогическа практика по история ЗД 7 ТО 45 45 75 4
Съвременна история на България ЗД 7 Изпит 30 15 45 75 4
Политическа история на XX век ЗД 7 Изпит 30 15 45 105 5
Избираеми дисциплини 5 - Група 1.1 - Педагогически, психологически, образователно-управленски и частнодидактически (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Избираеми дисциплини 5 - Група 1.2 - Педагогически, психологически, образователно-управленски и частнодидактически (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Избираема дисциплина 6 - Блок История (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 60 3
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 225 120 345 555 30
Европейска дипломация XIX-XX век ЗД 8 Изпит 30 30 90 4
Приобщаващо образование ЗД 8 ТО 30 30 30 2
Стажантска практика по история ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Стажантска практика по информационни технологии ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Избираеми дисциплини 7 - Група 2.1 Интердисциплинарни и приложно-експериментални (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 60 3
Избираеми дисциплини 7 - Група 2.2 Интердисциплинарни и приложно-експериментални (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 60 3
Факултативна дисциплина (1 от...) ФД 8 ТО 30 30 30 2
Вариант 1 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Държавен изпит по история 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Държавен изпит по информационни технологии 8 90 3
Вариант 2 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Държавен изпит по история 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Защита на дипломна работа по информационни технологии 8 90 3
Вариант 3 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Защита на дипломна работа по информационни технологии 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Защита на дипломна работа по история 8 90 3
Вариант 4 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по информационни технологии 8 60 2
Държавен изпит по информационни технологии 8 90 3
Защита на дипломна работа по история 8 90 3
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 150 90 240 660 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината