ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по география и физическо възпитание

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по география и по физическо възпитание
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 9/2.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/14.6.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Географско краезнание ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Геология и геоморфология ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Гимнастика ЗД 1 ТО 15 30 45 75 4
Теория и методика на физическото възпитание ЗД 1 Изпит 45 15 60 90 5
Теория и методология на географската наука ЗД 1 Изпит 45 45 75 4
История на физическото възпитание ЗД 1 Изпит 30 30 60 3
Избираема дисциплина - Блок 1 Физическо възпитание (1 от...) ИД 1 ТО 30 30 60 3
Избираема дисциплина - Блок 2 Физическо възпитание (1 от...) ИД 1 ТО 30 30 60 3
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 195 135 330 570 30
Функционална анатомия и възрастова морфология ЗД 2 Изпит 30 15 45 75 4
География на откритията ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 5
Лека атлетика ЗД 2 Изпит 15 30 45 75 4
Подвижни игри и народни хора ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Основи на климатологията и хидрологията ЗД 2 Изпит 30 15 45 75 4
Български език и стил ЗД 2 ТО 30 30 30 2
Географски информационни системи и картография ЗД 2 ТО 30 15 45 75 4
Факултативна дисциплина - Блок А Географски (1 от...) ФД 2 ТО 30 30 30 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 210 150 360 540 30
Геодемография ЗД 3 Изпит 45 15 60 90 5
Физиология и физиология на физическите упражнения ЗД 3 Изпит 30 30 60 3
География на почвите и биогеография ЗД 3 Изпит 30 15 45 75 4
Теоретични основи на географията ЗД 3 ТО 30 30 60 3
Плуване ЗД 3 Изпит 15 30 45 45 3
Спортни игри 1 (хандбал, футбол) ЗД 3 Изпит 30 60 90 90 6
Избираема дисциплина - Блок 3 Географски (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 60 3
Факултативна дисциплина - Блок Б Физическо възпитание (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 210 150 360 540 30
Спортни игри 2 (волейбол, баскетбол) ЗД 4 Изпит 30 60 90 90 6
Биомеханика ЗД 4 Изпит 30 30 60 3
Регионална социално-икономическа география на света ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Териториална организация на стопанството ЗД 4 Изпит 30 15 45 75 4
Ландшафтознание и опазване на околната среда ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
Управление на спорта ЗД 4 ТО 15 15 30 60 3
Класически масаж ЗД 4 ТО 15 15 30 60 3
Туристическо райониране ЗД 4 ТО 30 30 60 3
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 240 120 360 540 30
Регионална природна география на света ЗД 5 Изпит 45 15 60 90 5
Организация на научно-изследователската работа и спортна статистика ЗД 5 Изпит 15 15 30 60 3
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 30 30 2
Психология ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Спортна психология ЗД 5 ТО 15 15 45 2
Педагогика ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
География на световното стопанство ЗД 5 Изпит 30 15 45 75 4
Тенис и бадминтон ЗД 5 ТО 60 60 60 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 180 180 360 540 30
Хоспитиране по физическо възпитание ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Физическа география на България ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Методика на обучението по география ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Социална география ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Адаптирана физическа активност ЗД 6 ТО 15 15 30 60 3
Хоспитиране по география ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Специализирана психо-физическа подготовка ЗД 6 Изпит 30 30 60 90 5
Методика на обучението по физическо възпитание ЗД 6 Изпит 30 30 60 90 5
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 195 165 360 540 30
Компетентностен подход и иновации в образованието по география и физическо възпитание ЗД 7 ТО 60 60 60 4
Текуща педагогическа практика по физическо възпитание ЗД 7 ТО 45 45 45 3
Медико-биологични дисциплини (биохимия, спортна медицина и кинезитерапия) ЗД 7 Изпит 45 45 90 120 7
Текуща педагогическа практика по география ЗД 7 ТО 45 45 45 3
Стопанска география на България ЗД 7 Изпит 45 15 60 60 4
Регионална география на Европейския съюз I част ЗД 7 Изпит 30 30 60 3
Избираеми дисциплини - Група 1.1 Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Избираеми дисциплини - Група 1.2 Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Факултативна дисциплина - Блок В Физическо възпитание (1 от...) ФД 7 ТО 30 30 30 2
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 270 150 420 480 30
Регионална география на Европейския съюз II част ЗД 8 Изпит 15 15 30 30 2
Стажантска практика по физическо възпитание ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Стажантска практика по география ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Спортна педагогика ЗД 8 Изпит 30 30 30 2
Приобщаващо образование ЗД 8 ТО 30 30 60 3
Избираеми дисциплини - Група 2.1 Интердисциплинарни и приложно-експериментални (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 30 2
Избираеми дисциплини - Група 2.2 Интердисциплинарни и приложно-експериментални (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 30 2
Факултативна дисциплина - Блок Г Физическо възпитание (1 от...) ФД 8 ТО 30 30 30 2
Факултативна дисциплина - Блок Д Педагогически (1 от...) ФД 8 ТО 15 15 15 1
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по физическо възпитание 8 90 3
Държавен изпит по география 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Държавен (практико - приложен) изпит по физическо възпитание 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Държавен изпит по физическо възпитание 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Защита на дипломна работа по география 8 90 3
Държавен (практико - приложен) изпит по физическо възпитание 8 60 2
Вариант 3 8 300 10
Държавен изпит по география 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Защита на дипломна работа по физическо възпитание 8 90 3
Държавен (практико - приложен) изпит по физическо възпитание 8 60 2
Вариант 4 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Защита на дипломна работа по география 8 90 3
Защита на дипломна работа по физическо възпитание 8 90 3
Държавен (практико - приложен) изпит по физическо възпитание 8 60 2
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 150 135 285 615 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината