ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по история и чужд език

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по история и учител по английски език, испански език, немски език, руски език, френски език, китайски език, японски език, новогръцки език
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 11/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Документалистика и архивистика ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Теория и методология на историята ЗД 1 ТО 30 30 90 4
История на древните общества ЗД 1 Изпит 45 15 60 180 8
Чужд език - I част (1 от...)
ЗД 1 Изпит 210 210 210 14
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 105 240 345 555 30
Български език и стил ЗД 2 ТО 30 30 90 4
Българите и българската държавност VII-XIV век ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 5
Българските земи в древността - исторически, културни и археологически свидетелства ЗД 2 Изпит 45 45 75 4
Източната Римска империя и византийският свят IV-XV век ЗД 2 Изпит 45 45 105 5
Чужд език - II част (1 от...)
ЗД 2 Изпит 180 180 180 12
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 135 225 360 540 30
Средновековният европейски свят V-XV век ЗД 3 Изпит 45 15 60 90 5
Българска народна култура ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Българите в Османската империя XV-XVII век ЗД 3 Изпит 45 45 105 5
Чужд език - III част (1 от...)
ЗД 3 ТО 150 150 150 10
Избираеми педагогически, психологически, образователноуправленски и частно-дидактически - група 1А (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 30 2
Факултативна филологическа 1.1 (1 от...) ФД 3 ТО 60 60 60 4
Факултативни филологически 1.2 (2 от...) ФД 3 ТО 60 60 60 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 210 225 435 585 34
История на Източна Европа ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
Българско Възраждане ЗД 4 Изпит 45 45 105 5
Социални, политически и религиозни трансформации в Европа (XV-XVII век) ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
Югоизточна Европа в Ново и Най-ново време ЗД 4 ТО 30 15 45 75 4
Чужд език - IV част (1 от...)
ЗД 4 Изпит 90 90 120 7
Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални група 2А исторически (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 30 2
Факултативна филологическа 2.1 (1 от...) ФД 4 ТО 60 60 60 4
Факултативни филологически 2.2 (2 от...) ФД 4 ТО 60 60 60 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 255 165 420 600 34
История на Османската империя ЗД 5 Изпит 45 45 45 3
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 30 30 2
Политическа, стопанска и културна история на България (1878-1944 г.) ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Педагогика ЗД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Психология ЗД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Чужд език - V част (1 от...)
ЗД 5 ТО 60 60 60 4
Морфология на чуждия език (1 от...)
ЗД 5 Изпит 30 15 45 105 5
Избираеми педагогически, психологически, образователноуправленски и частно-дидактически - група 1Б (1 от...) ИД 5 ТО 30 30 30 2
Избираема филологическа 1 (1 от...) ИД 5 ТО 30 30 30 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 255 165 420 480 30
История на европейското познание и образование (XI-XX век) ЗД 6 ТО 45 45 75 4
История на Модерния свят ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Методика на обучението по история ЗД 6 Изпит 45 15 60 60 4
Хоспитиране по история ЗД 6 ТО 15 15 105 4
Чужд език - VI част (1 от...)
ЗД 6 Изпит 90 90 90 6
Синтаксис на чуждия език (1 от...)
ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални група 2Б филологически / чужд език (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 30 2
Избираема филологическа 2 (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 30 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 210 150 360 540 30
Съвременна история на България ЗД 7 Изпит 30 15 45 75 4
Политическа история на XX век ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
Компетентностен подход и иновации в образованието по история и по чужд език ЗД 7 ТО 60 60 60 4
Текуща педагогическа практика по история ЗД 7 ТО 30 30 60 3
История на литературата 1 - на чуждия език (1 от...)
ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
Методика на обучението по чуждия език (1 от...)
ЗД 7 Изпит 45 15 60 60 4
Чужд език - VII част (1 от...)
ЗД 7 Изпит 105 105 105 7
Хоспитиране - чужд език (1 от...)
ЗД 7 ТО 15 15 45 2
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 195 210 405 495 30
Европейска дипломация XIX-XX век ЗД 8 Изпит 30 30 30 2
Приобщаващо образование ЗД 8 ТО 15 15 30 30 2
Стажантска практика по история ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Чужд език - VIII част (1 от...)
ЗД 8 ТО 45 45 45 3
История на литературата 2 - на чуждия език (1 от...)
ЗД 8 Изпит 30 15 45 45 3
Стажантска практика - чужд език (1 от...)
ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Текуща педагогическа практика - чужд език (1 от...)
ЗД 8 ТО 30 30 60 3
Факултативна педагогическа (1 от...) ФД 8 ТО 15 15 15 1
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по история 8 90 3
Държавен изпит по чужд език 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по чужд език 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Държавен изпит по чужд език 8 90 3
Защита на дипломна работа по история 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по чужд език 8 60 2
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 90 195 285 615 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината