ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по история и философия

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по история и предметен цикъл "Философия"
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 9/2.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/14.6.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
История на древните общества ЗД 1 Изпит 45 15 60 90 5
Въведение във философията ЗД 1 Изпит 45 45 45 3
Източна философия ЗД 1 Изпит 30 15 45 105 5
Философия на религията ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Документалистика и архивистика ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Теория и методология на историята ЗД 1 ТО 30 30 60 3
Блок 1. Исторически (1 от...) ФД 1 ТО 30 30 60 3
Блок 2. Археологически (1 от...) ФД 1 ТО 30 30 60 3
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 270 60 330 570 30
Антична философия ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 5
Онтология ЗД 2 Изпит 45 45 75 4
Български език и стил ЗД 2 ТО 30 30 30 2
Източната Римска империя и византийският свят IV-XV век ЗД 2 Изпит 45 45 75 4
Българите и българската държавност VII-XIV век ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 5
Реторика ЗД 2 Изпит 30 15 45 75 4
Българските земи в древността - исторически, културни и археологически свидетелства ЗД 2 ТО 45 45 75 4
Блок 3. Философски (1 от...) ФД 2 ТО 30 30 30 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 285 75 360 540 30
Социална философия ЗД 3 ТО 30 30 60 3
Етика ЗД 3 Изпит 45 45 75 4
Средновековна философия ЗД 3 Изпит 45 15 60 90 5
Българска народна култура ЗД 3 ТО 30 30 60 3
Българите в Османската империя XV-XVII век ЗД 3 Изпит 45 45 75 4
Средновековният европейски свят V-XV век ЗД 3 Изпит 45 15 60 90 5
Блок А. Философски (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 60 3
Блок 4. Философски (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 300 30 330 570 30
Българско Възраждане ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
Югоизточна Европа в Ново и Най-ново време ЗД 4 ТО 30 15 45 75 4
Социални, политически и религиозни трансформации в Европа (XV-XVII век) ЗД 4 ТО 45 45 45 3
История на Източна Европа ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
История на българската философия ЗД 4 Изпит 30 15 45 45 3
Философия на Новото време XVII-XVIII век ЗД 4 Изпит 30 30 60 3
Логика ЗД 4 Изпит 45 15 60 90 5
Философска антропология ЗД 4 ТО 45 45 75 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 315 45 360 540 30
История на Османската империя ЗД 5 Изпит 45 45 75 4
Педагогика ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Философия на Новото време през XIX век ЗД 5 Изпит 45 15 60 90 5
Естетика ЗД 5 ТО 45 45 75 4
Политическа, стопанска и културна история на България (1878-1944 г.) ЗД 5 Изпит 45 15 60 90 5
Психология ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 30 30 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 255 105 360 540 30
История на европейското познание и образование (XI-XX век) ЗД 6 ТО 45 45 75 4
История на Модерния свят ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Хоспитиране по история ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Хоспитиране по философия ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Методика на обучението по история ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Теория на познанието ЗД 6 Изпит 45 45 75 4
Философия на науката ЗД 6 ТО 45 45 75 4
Методика на обучението по философия ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 255 105 360 540 30
Текуща педагогическа практика по история ЗД 7 ТО 45 45 45 3
Съвременна философия ЗД 7 Изпит 45 45 45 3
Съвременна история на България ЗД 7 Изпит 30 15 45 75 4
Компетентностен подход и иновации в образованието по история и философия ЗД 7 ТО 60 60 60 4
Политическа история на XX век ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
Текуща педагогическа практика по философия ЗД 7 ТО 45 45 45 3
Философия на историята ЗД 7 Изпит 45 45 75 4
Блок Б.1 Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Блок Б.2 Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Блок В. Исторически (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 300 120 420 480 30
Стажантска практика по философия ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Стажантска практика по история ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Европейска дипломация XIX-XX век ЗД 8 Изпит 30 30 30 2
Приобщаващо образование ЗД 8 ТО 30 30 60 3
Политология ЗД 8 Изпит 30 30 30 2
Блок Г.1 Интердисциплинарни и приложно-експериментални (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 30 2
Блок Г.2 Интердисциплинарни и приложно-експериментални (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 30 2
Блок 5. Исторически (1 от...) ФД 8 ТО 30 30 30 2
Блок 6. Педагогически (1 от...) ФД 8 ТО 15 15 15 1
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по история 8 90 3
Държавен изпит по философия 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по философия 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Държавен изпит по история 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по философия 8 60 2
Защита на дипломна работа по философия 8 90 3
Вариант 3 8 300 10
Държавен изпит по философия 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по философия 8 60 2
Защита на дипломна работа по история 8 90 3
Вариант 4 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по философия 8 60 2
Защита на дипломна работа по философия 8 90 3
Защита на дипломна работа по история 8 90 3
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 195 90 285 615 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината