ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Филологически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по български език и география

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по български език и литература и по география
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 18/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Езикова култура ЗД 1 ТО 15 15 30 90 4
Увод в езикознанието ЗД 1 Изпит 30 30 120 5
Четене и интерпретация ЗД 1 ТО 30 30 90 4
Теория и методология на географската наука ЗД 1 Изпит 30 30 120 5
Геология и геоморфология ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Географско краезнание ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Класически език (1 от...) ИД 1 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 195 15 210 690 30
Старобългарски език ЗД 2 Изпит 30 30 120 5
Български фолклор ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Увод в литературознанието ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Географски информационни системи и картография ЗД 2 ТО 30 30 90 4
География на откритията ЗД 2 Изпит 30 30 120 5
Основи на климатологията и хидрологията ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Факултативни географски (2 от...) ФД 2 ТО 30 30 90 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 210 210 690 30
Фонетика на съвременния български език ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Академично писане ЗД 3 ТО 15 15 75 3
Българска литература I част ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Западноевропейска литература ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
География на почвите и биогеография ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Геодемография ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Избираема географска 1 (1 от...) ИД 3 ТО 15 15 75 3
Факултативна филологическа 1.1 (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 90 4
Факултативни филологически 1.2 (2 от...) ФД 3 ТО 30 30 90 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 210 30 240 780 34
Българските диалекти и книжовният език ЗД 4 ТО 30 30 60 3
Лексикология на съвременния български език ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Българска литература II част ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Ландшафтознание и опазване на природната среда ЗД 4 ТО 30 30 90 4
Териториална организация на стопанството ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Регионална социално-икономическа география на света ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Туристическо райониране ЗД 4 ТО 15 15 75 3
Факултативна филологическа 2.1 (1 от...) ФД 4 ТО 30 30 90 4
Факултативни филологически 2.2 (2 от...) ФД 4 ТО 30 30 90 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 225 30 255 765 34
Морфология на съвременния български език ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Българска литература ІІІ част ЗД 5 ТО 30 30 90 4
География на световното стопанство ЗД 5 ТО 30 30 90 4
Регионална природна география на света ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Педагогика ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Психология ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 45 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 195 195 705 30
Синтаксис на съвременния български език ЗД 6 Изпит 30 30 90 4
Българска литература ІV част ЗД 6 ТО 30 30 90 4
Физическа география на България ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
Социална география ЗД 6 ТО 15 15 75 3
Методика на обучението по български език ЗД 6 Изпит 15 15 75 3
Методика на обучението по българска литература ЗД 6 Изпит 15 15 45 2
Методика на обучението по география ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
Хоспитиране по български език и литература ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Хоспитиране по география ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 165 30 195 705 30
Стилистика на съвременния български език ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Руска литература ЗД 7 Изпит 30 30 60 3
Стопанска география на България ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Регионална география на Европейския съюз I част ЗД 7 Изпит 15 15 45 2
Текуща педагогическа практика по български език и литература ЗД 7 ТО 30 30 60 3
Текуща педагогическа практика по география ЗД 7 ТО 30 30 60 3
Компетентностен подход и иновации в образованието по български език и по география ЗД 7 ТО 30 30 90 4
Избираеми педагогически, психологически, образователноуправленски и частно-дидактически - група 1А (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 45 2
Избираеми педагогически, психологически, образователноуправленски и частно-дидактически - група 1Б (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 45 2
Избираема филологическа 1 (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 60 3
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 195 60 255 645 30
История на българския език ЗД 8 Изпит 15 15 45 2
Регионална география на Европейския съюз II част ЗД 8 Изпит 15 15 45 2
Приобщаващо образование ЗД 8 ТО 15 15 45 2
Стажантска практика по български език и литература ЗД 8 ТО 30 30 60 3
Стажантска практика по география ЗД 8 ТО 30 30 60 3
Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални група 2А - филологически (1 от...) ИД 8 ТО 15 15 45 2
Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални група 2Б - географски (1 от...) ИД 8 ТО 15 15 45 2
Избираема филологическа 2 (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 60 3
Факултативна педагогическа (1 от...) ФД 8 ТО 15 15 15 1
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по география 8 90 3
Държавен изпит по български език и литература 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа по български език или литература 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен изпит по география 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Вариант 3 8 300 10
Защита на дипломна работа по география 8 90 3
Държавен изпит по български език и литература 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Вариант 4 8 300 10
Защита на дипломна работа по география 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Защита на дипломна работа по български език или литература 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 120 60 180 720 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината