ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Педагогически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по физическо възпитание

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по физическо възпитание
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 8/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Педагогика ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Психология ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Гимнастика ЗД 1 ТО 15 30 45 105 5
Зимни спортове ЗД 1 ТО 15 30 45 135 6
Подвижни игри ЗД 1 Изпит 15 15 30 60 3
Функционална анатомия и възрастова морфология ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Лека атлетика ЗД 1 Изпит 15 30 45 75 4
Теория и методика на физическото възпитание ЗД 2 П 15 15 30 60
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 150 120 270 630 30
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт (гимнастика) ЗД 2 Изпит 15 15 30 120 5
Български език и стил ЗД 2 ТО 15 15 75 3
Компетентностен подход и иновации в образованието по физическо възпитание и спорт ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Хандбал ЗД 2 Изпит 15 15 30 90 4
Теория и методика на физическото възпитание ЗД 2 Изпит 15 15 75 6
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт (лека атлетика) ЗД 2 ТО 15 15 30 120 5
История на физическата култура ЗД 2 Изпит 15 15 105 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 105 60 165 645 30
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 3 ТО 15 15 45 2
Физиология и физиология на физическите упражнения ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Плуване ЗД 3 Изпит 15 15 30 120 5
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт (хандбал) ЗД 3 Изпит 15 15 75 3
Туризъм, алпинизъм, ориентиране ЗД 3 ТО 15 30 45 135 6
Приобщаващо образование ЗД 3 Изпит 15 15 45 2
Ритмика и танци ЗД 3 Изпит 15 15 45 2
Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини 1 (1 от...) ИД 3 ТО 15 15 165 6
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 105 75 180 720 30
Хоспитиране ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Кинезитерапия ЗД 4 Изпит 30 30 60 3
Волейбол ЗД 4 Изпит 15 15 30 60 3
Баскетбол ЗД 4 Изпит 15 15 30 60 3
Футбол ЗД 4 Изпит 15 15 30 60 3
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт (плуване) ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Водни спортове ЗД 4 ТО 15 30 45 135 6
Блок 1 Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини (1 от...) ИД 4 ТО 15 15 105 4
Блок 2 Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини (1 от...) ИД 4 ТО 15 15 105 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 120 105 225 675 30
Класически масаж ЗД 5 Изпит 15 15 165 6
Биомеханика и управление на движенията ЗД 5 Изпит 15 15 165 6
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт (волейбол) ЗД 6 П 15 15 45
Бадминтон ЗД 5 Изпит 15 15 165 6
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт (баскетбол) ЗД 6 П 15 15 45
Текуща педагогическа практика ЗД 6 П 15 15 45
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт (футбол) ЗД 5 Изпит 15 15 30 150 6
Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини 2 (1 от...) ИД 5 Изпит 15 165 6
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 45 30 90 810 30
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт (волейбол) ЗД 6 Изпит 15 15 45 4
Спортна медицина ЗД 6 Изпит 15 15 75 3
Адаптирана физическа активност ЗД 6 Изпит 15 15 105 4
Тенис ЗД 6 ТО 15 15 75 3
Текуща педагогическа практика ЗД 6 ТО 15 15 75 5
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт (баскетбол) ЗД 6 Изпит 15 15 45 4
Организация на научно-изследователската работа и спортна статистика ЗД 6 Изпит 15 15 30 60 3
Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини 3 (1 от...) ИД 6 ТО 15 15 105 4
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 45 90 135 585 30
Теория и методика на спортната подготовка ЗД 7 Изпит 30 30 150 6
Управление на спорта ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Биохимия ЗД 7 Изпит 15 15 105 4
Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини 4.1 (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 105 4
Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини 4.2 (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 105 4
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 7 Изпит 15 105 4
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 7 Изпит 15 105 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 75 30 135 765 30
Стажантска практика ЗД 8 ТО 90 90 510 20
Вариант 1 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит 8 150 5
Държавен изпит 8 150 5
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 150 5
Държавен (практико-приложен) изпит 8 150 5
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 90 90 810 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината