ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Педагогически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по музика

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по музика
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 8/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Психология ЗД 1 Изпит 30 30 60 150 7
Теория на музиката ЗД 1 ТО 15 15 30 150 6
Антична и средновековна музикална култура ЗД 1 Изпит 30 30 150 6
Задължително пиано - I част ЗД 2 П 60 60 60
Музикален фолклор ЗД 1 Изпит 30 15 45 105 5
Вокална постановка ЗД 1 ТО 15 15 105 4
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 120 90 210 690 30
Задължително пиано - I част ЗД 2 ТО 60 60 60 8
Българският музикален фолклор в учебниците по музика ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Солфеж ЗД 2 ТО 30 30 60 3
Хорознание ЗД 2 Изпит 45 45 45 3
Музикалната култура на Новото време (Ренесанс, барок, класицизъм) ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Полифонични техники ЗД 2 Изпит 30 15 45 75 4
Хармония ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 165 135 300 480 30
Аранжиране за хор ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Педагогика ЗД 3 Изпит 45 15 60 90 5
История на музиката (романтизъм) ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Основи на диригентската техника ЗД 3 ТО 30 30 60 3
Курсов хор ЗД 3 ТО 30 30 30 2
Задължително пиано - II част ЗД 4 П 60 60 60
Избираеми дисциплини 1 - Педагогически, психологически, образователно-управленски и частнодидактически (2 от...) ИД 3 Изпит 30 60 180 8
Избираеми дисциплини 2 (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 165 105 300 600 30
Задължително пиано - II част ЗД 4 ТО 60 60 60 8
Дирижиране ЗД 4 ТО 15 45 60 60 4
Музикалната култура на ХХ век ЗД 4 Изпит 30 30 60 3
Избираеми дисциплини 3 (2 от...) ИД 4 ТО 60 30 90 90 6
Избираеми дисциплини 4 - Интердисциплинарни и приложно-експериментални (2 от...) ИД 4 Изпит 30 60 120 6
Факултативни дисциплини 1 (1 от...) ФД 4 ТО 30 30 60 3
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 135 165 330 450 30
Детска клавирна литература ЗД 5 ТО 15 60 75 135 7
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 30 90 4
Методика на обучението по музика ЗД 6 П 30 15 45 45
История на българската музика ЗД 5 Изпит 30 30 150 6
Музикален анализ ЗД 5 Изпит 30 30 60 150 7
Избираеми дисциплини 5 - Интердисциплинарни и практико-приложни (1 от...) ИД 5 Изпит 30 30 90 4
Факултативни дисциплини 2 (1 от...) ФД 5 ТО 15 15 30 30 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 135 120 255 645 30
Музикални форми ЗД 6 Изпит 30 30 60 60 4
Инструментознание ЗД 6 Изпит 30 30 60 60 4
Детски и училищни песни ЗД 6 ТО 30 30 60 60 4
Методика на обучението по музика ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 8
Хоспитиране в детска градина ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Хоспитиране в училище ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Избираеми дисциплини 6 - Педагогически и частнодидактически (1 от...) ИД 6 ТО 15 15 30 90 4
Факултативни дисциплини 3 Интердисциплинарни (1 от...) ФД 6 ТО 30 30 30 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 135 180 315 465 30
Текуща педагогическа практика в детска градина ЗД 7 ТО 30 30 90 4
Текуща педагогическа практика в училище ЗД 7 ТО 30 30 90 4
Клавирна техника ЗД 7 Изпит 60 60 60 4
Приобщаващо образование ЗД 7 Изпит 30 30 60 3
Творчески компетентности на учителя по музика ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Компетентностен подход и иновации в образованието по музика ЗД 7 Изпит 30 15 45 75 4
Избираеми дисциплини 7 - Частнодидактически (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 30 60 3
Факултативни дисциплини 4 Педагогически (1 от...) ФД 7 ТО 30 30 90 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 105 180 285 615 30
Стажантска практика в училище ЗД 8 ТО 60 60 240 10
Стажантска практика в детска градина ЗД 8 ТО 30 30 270 10
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 210 7
Държавен (практико-приложен) изпит 8 90 3
Вариант 2 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит 8 90 3
Защита на дипломна работа 8 210 7
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 90 90 810 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината