ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Факултет „Mатематика и информатика“

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по математика и информатика

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по математика, информатика и информационни технологии
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 6/7.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/14.6.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Линейна алгебра ЗД 1 Изпит 30 45 75 75 5
Математически анализ І част ЗД 1 Изпит 30 45 75 75 5
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Аналитична геометрия ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Основи на програмирането ЗД 1 Изпит 45 30 75 105 6
Увод в информатиката ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Увод във висшата математика ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 165 240 405 495 30
Алгебра и теория на числата ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Компютърни архитектури ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Синтетична геометрия ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Алгоритми и структури от данни ЗД 2 Изпит 30 45 75 75 5
Математически анализ ІІ част ЗД 2 ТО 30 30 60 90 5
Бази от данни ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 180 195 375 525 30
Компютърни мрежи и комуникации ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Училищен курс по геометрия ЗД 3 Изпит 45 30 75 75 5
Училищен курс по алгебра и анализ ЗД 3 Изпит 45 30 75 75 5
Дискретна математика ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Изборен курс 1 (2 от...) ИД 3 ТО 60 60 120 180 10
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 210 180 390 510 30
Училищен курс по информатика ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Училищен курс по информационни технологии ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Графични системи ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Уеб дизайн ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Теория на вероятностите и математическа статистика ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Изборен курс 2 (2 от...) ИД 4 ТО 60 60 120 120 8
Факултативен курс 1 (1 от...) ФД 4 ТО 30 30 30 30 2
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 240 240 450 450 30
Операционни системи ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Педагогика ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Психология ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 30 30 2
Методика на обучението по информатика ЗД 5 Изпит 30 15 45 75 4
Методика на обучението по математика – обща част ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Изборен курс 3 (1 от...) ИД 5 ТО 30 30 60 60 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 195 180 375 525 30
Методика на обучението по информационни технологии ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Методика на обучението по математика – специална част ЗД 6 Изпит 30 30 60 60 4
Хоспитиране по математика ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Хоспитиране по информатика и информационни технологии ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Изборен курс 4 - Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически (2 от...) ИД 6 Изпит 30 30 60 180 8
Факултативен курс 2 (2 от...) ФД 6 ТО 30 60 90 150 8
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 120 195 315 585 30
Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии ЗД 7 ТО 30 30 150 6
Текуща педагогическа практика по математика ЗД 7 ТО 30 30 150 6
Приобщаващо образование ЗД 7 Изпит 15 15 30 30 2
Компетентностен подход и иновации в образованието по математика ЗД 7 ТО 30 30 60 120 6
Изборен курс 5 - Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (2 от...) ИД 7 ТО 30 15 90 210 10
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 75 120 240 660 30
Стажантска практика по информатика и информационни технологии ЗД 8 ТО 45 45 195 8
Стажантска практика по математика ЗД 8 ТО 45 45 195 8
Изборен курс 6 (1 от...) ИД 8 ТО 15 15 30 30 2
Факултативен курс 3 (1 от...) ФД 8 ТО 15 15 30 30 2
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 180 6
Държавен (практико-приложен) изпит по математика 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по информатика и информационни технологии 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 180 6
Държавен (практико-приложен) изпит по информатика и информационни технологии 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по математика 8 60 2
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 30 120 150 750 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината