ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по история и география

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по история и география
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 9/2.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/14.6.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Теория и методология на географската наука ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Географско краезнание ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Геология и геоморфология ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Документалистика и архивистика ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Теория и методология на историята ЗД 1 ТО 15 15 75 3
История на древните общества ЗД 1 Изпит 30 30 120 5
Блок 1. Исторически (1 от...) ФД 1 ТО 15 15 75 3
Блок 2. Археологически (1 от...) ФД 1 ТО 15 15 75 3
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 195 195 705 30
Основи на климатологията и хидрологията ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Български език и стил ЗД 2 ТО 15 15 45 2
Географски информационни системи и картография ЗД 2 ТО 30 30 90 4
География на откритията ЗД 2 Изпит 30 30 120 5
Българските земи в древността - исторически, културни и археологически свидетелства ЗД 2 ТО 30 30 90 4
Източната Римска империя и византийският свят IV-XV век ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Българите и българската държавност VII-XIV век ЗД 2 Изпит 30 30 120 5
Блок 3. Географски (1 от...) ФД 2 ТО 15 15 45 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 195 15 210 690 30
Геодемография ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Теоретични основи на географията ЗД 3 ТО 15 15 75 3
Българска народна култура ЗД 3 ТО 15 15 75 3
Българите в Османската империя XV-XVII век ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Средновековният европейски свят V-XV век ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
География на почвите и биогеография ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Блок А. Географски (1 от...) ИД 3 ТО 15 15 75 3
Блок 4. Исторически (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 75 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 180 180 720 30
Териториална организация на стопанството ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Българско Възраждане ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Туристическо райониране ЗД 4 ТО 15 15 75 3
Социални, политически и религиозни трансформации в Европа (XV-XVII век) ЗД 4 ТО 30 30 60 3
История на Източна Европа ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Югоизточна Европа в Ново и Най-ново време ЗД 4 ТО 30 30 90 4
Ландшафтознание и опазване на природната среда ЗД 4 ТО 30 30 90 4
Регионална социално-икономическа география на света ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 225 225 675 30
География на световното стопанство ЗД 5 ТО 30 30 90 4
Педагогика ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Психология ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Политическа, стопанска и културна история на България (1878-1944 г.) ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Регионална природна география на света ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 45 2
История на Османската империя ЗД 5 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 195 195 705 30
Методика на обучението по история ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
История на европейското познание и образование (XI-XX век) ЗД 6 ТО 30 30 90 4
История на Модерния свят ЗД 6 Изпит 30 30 90 4
Социална география ЗД 6 ТО 15 15 75 3
Физическа география на България ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
Хоспитиране по география ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Хоспитиране по история ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Методика на обучението по география ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 165 30 195 705 30
Съвременна история на България ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Текуща педагогическа практика по история ЗД 7 ТО 30 30 60 3
Политическа история на XX век ЗД 7 Изпит 30 30 60 3
Регионална география на Европейския съюз I част ЗД 7 Изпит 15 15 75 3
Стопанска география на България ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Текуща педагогическа практика по география ЗД 7 ТО 30 30 60 3
Компетентностен подход и иновации в образованието по история и география ЗД 7 ТО 30 30 90 4
Блок Б.1 Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 45 2
Блок Б.2 Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 45 2
Блок В. Исторически (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 45 2
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 180 60 240 660 30
Регионална география на Европейския съюз II част ЗД 8 Изпит 15 15 45 2
Стажантска практика по география ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Приобщаващо образование ЗД 8 ТО 15 15 75 3
Стажантска практика по история ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Европейска дипломация XIX-XX век ЗД 8 Изпит 15 15 45 2
Блок Г.1 Интердисциплинарни и приложно-експериментални (1 от...) ИД 8 ТО 15 15 45 2
Блок Г.2 Интердисциплинарни и приложно-експериментални (1 от...) ИД 8 ТО 15 15 45 2
Блок 5. Исторически (1 от...) ФД 8 ТО 15 15 45 2
Блок 6. Педагогически (1 от...) ФД 8 ТО 15 15 15 1
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по история 8 90 3
Държавен изпит по география 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Държавен изпит по история 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Защита на дипломна работа по география 8 90 3
Вариант 3 8 300 10
Държавен изпит по география 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Защита на дипломна работа по история 8 90 3
Вариант 4 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит по география 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Защита на дипломна работа по география 8 90 3
Защита на дипломна работа по история 8 90 3
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 105 90 195 705 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината