ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Филологически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Педагогика на обучението по български език и история

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по...
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Учител по български език и литература и по история
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 18/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Езикова култура ЗД 1 ТО 15 30 45 75 4
Увод в езикознанието ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Теория и методология на историята ЗД 1 ТО 30 30 60 3
История на древните общества ЗД 1 Изпит 45 15 60 90 5
Документалистика и архивистика ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Класически език (1 от...) ИД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Факултативна историческа 1 (1 от...) ФД 1 ТО 30 30 60 3
Факултативна археологическа (1 от...) ФД 1 ТО 30 30 60 3
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 240 90 330 570 30
Старобългарски език ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Български фолклор ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Увод в литературознанието ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Източната Римска империя и византийският свят IV-XV век ЗД 2 Изпит 45 45 105 5
Българите и българската държавност VII-XIV век ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 5
Българските земи в древността - исторически, културни и археологически свидетелства ЗД 2 ТО 45 45 105 5
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 225 75 300 600 30
Фонетика на съвременния български език ЗД 3 Изпит 30 15 45 75 4
Академично писане ЗД 3 ТО 15 15 30 60 3
Българска литература I част ЗД 3 Изпит 30 30 60 60 4
Западноевропейска литература ЗД 3 Изпит 30 15 45 75 4
Средновековният европейски свят V-XV век ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Българска народна култура ЗД 3 ТО 30 30 30 2
Българите в Османската империя XV-XVII век ЗД 3 Изпит 45 45 45 3
Факултативна историческа 2 (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 30 2
Факултативна филологическа 1.1 (1 от...) ФД 3 ТО 60 60 60 4
Факултативни филологически 1.2 (2 от...) ФД 3 ТО 60 60 60 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 315 150 465 555 34
Българските диалекти и книжовният език ЗД 4 ТО 30 15 45 45 3
Лексикология на съвременния български език ЗД 4 Изпит 30 15 45 75 4
Българска литература II част ЗД 4 Изпит 30 15 45 75 4
Социални, политически и религиозни трансформации в Европа (XV-XVII век) ЗД 4 ТО 45 45 45 3
История на Източна Европа ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
Българско Възраждане ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
Югоизточна Европа в Ново и Най-ново време ЗД 4 ТО 30 15 45 75 4
Факултативна филологическа 2.1 (1 от...) ФД 4 ТО 60 60 60 4
Факултативни филологически 2.2 (2 от...) ФД 4 ТО 60 60 60 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 315 120 435 585 34
Морфология на съвременния български език ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Българска литература ІІІ част ЗД 5 ТО 30 15 45 75 4
Политическа, стопанска и културна история на България (1878-1944 г.) ЗД 5 Изпит 45 15 60 90 5
История на Османската империя ЗД 5 Изпит 45 45 75 4
Педагогика ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Психология ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 5 ТО 15 15 30 30 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 225 135 360 540 30
Синтаксис на съвременния български език ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Българска литература ІV част ЗД 6 ТО 30 15 45 75 4
История на европейското познание и образование (XI-XX век) ЗД 6 ТО 45 45 75 4
История на Модерния свят ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Методика на обучението по български език ЗД 6 Изпит 30 30 60 3
Методика на обучението по българска литература ЗД 6 Изпит 30 30 30 2
Методика на обучението по история ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Хоспитиране по български език и литература ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Хоспитиране по история ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 240 120 360 540 30
Стилистика на съвременния български език ЗД 7 Изпит 30 15 45 75 4
Руска литература ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
Политическа история на XX век ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
Съвременна история на България ЗД 7 Изпит 30 15 45 75 4
Текуща педагогическа практика по български език и литература ЗД 7 ТО 45 45 45 3
Текуща педагогическа практика по история ЗД 7 ТО 45 45 45 3
Компетентностен подход и иновации в образованието по български език и по история ЗД 7 ТО 60 60 60 4
Избираеми педагогически, психологически, образователноуправленски и частно-дидактически - група 1А (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Избираеми педагогически, психологически, образователноуправленски и частно-дидактически - група 1Б (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Избираема историческа (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 30 2
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 270 150 420 480 30
История на българския език ЗД 8 Изпит 15 15 30 30 2
Европейска дипломация XIX-XX век ЗД 8 Изпит 30 30 30 2
Приобщаващо образование ЗД 8 ТО 15 15 30 60 3
Стажантска практика по български език и литература ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Стажантска практика по история ЗД 8 ТО 45 45 45 3
Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални група 2А - филологически (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 30 2
Избираеми интердисциплинарни и приложно-експериментални група 2Б - исторически (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 30 2
Факултативна историческа 3 (1 от...) ФД 8 ТО 30 30 30 2
Факултативна педагогическа (1 от...) ФД 8 ТО 15 15 15 1
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по български език и литература 8 90 3
Държавен изпит по история 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Държавен изпит по история 8 90 3
Защита на дипломна работа по български език или литература 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Вариант 3 8 300 10
Държавен изпит по български език и литература 8 90 3
Защита на дипломна работа по история 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Вариант 4 8 300 10
Защита на дипломна работа по български език или литература 8 90 3
Защита на дипломна работа по история 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по български език и литература 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по история 8 60 2
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 165 120 285 615 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината