ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Педагогически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Начална училищна педагогика и специална педагогика

Професионално направление: 1.2 Педагогика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Начален учител, специален педагог, ресурсен учител
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 8/30.6.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Български език и стил ЗД 1 ТО 15 15 45 2
История на България ЗД 1 ТО 15 15 135 5
Анатомия и физиология ЗД 1 Изпит 15 15 45 2
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 1 ТО 15 15 45 2
Дидактика ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Педагогика - теория на възпитанието ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Психология ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
История на педагогиката и специалното образование ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
География на България ЗД 1 ТО 15 15 75 3
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 180 15 195 705 30
Приобщаващо образование ЗД 2 Изпит 15 15 105 4
Педагогика и психология на инклузивното обучение ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Начална училищна педагогика ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Съвременен български език ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Педагогика на специалните потребности ЗД 2 ТО 30 30 60 3
Блок Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини - 2 семестър (1 от...) ИД 2 ТО 15 15 135 5
Блок Специална педагогика - 2 семестър (1 от...) ИД 2 ТО 15 15 135 5
Факултативна дисциплина - 2 семестър (1 от...) ФД 2 ТО 15 15 45 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 180 180 720 30
Функционално оценяване и план за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности ЗД 3 ТО 15 15 45 2
Специална педагогика - 1 част ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Компетентностен подход и иновации в образованието ЗД 3 Изпит 15 15 105 4
Психология на деца със специални образователни потребности ЗД 3 ТО 30 30 90 4
Развитие и обучение на деца и ученици с интелектуални затруднения ЗД 3 Изпит 15 15 75 3
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 3 семестър (1 от...) ИД 3 ТО 15 15 135 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (специална педагогика) - 3 семестър (1 от...) ИД 3 ТО 15 15 135 5
Факултативна дисциплина - 3 семестър (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 45 2
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 135 15 150 750 30
Методика на обучението по български език и литература на деца и ученици със специални образователни потребности ЗД 4 ТО 30 30 60 3
Хоспитиране в начално училище ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Хоспитиране в приобщаваща среда ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Специална педагогика - 2 част ЗД 4 Изпит 30 30 60 3
Методика на обучението по физическо възпитание в началното училище ЗД 4 Изпит 30 30 60 3
Методика на обучението по български език и литература в началното училище ЗД 4 Изпит 30 30 120 5
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 4 семестър (1 от...) ИД 4 ТО 15 15 135 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (специална педагогика) - 4 семестър (1 от...) ИД 4 ТО 15 15 135 5
Факултативна дисциплина - 4 семестър (1 от...) ФД 4 ТО 15 15 45 2
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 165 30 195 705 30
Методика на обучението по математика на деца и ученици със специални образователни потребности ЗД 5 Изпит 30 30 90 4
Хоспитиране в начално училище ЗД 5 ТО 15 15 15 1
Хоспитиране в приобщаваща среда ЗД 5 ТО 15 15 15 1
Методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище ЗД 5 Изпит 30 30 90 4
Методика на обучението по математика в началното училище ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Педагогическа диагностика ЗД 5 Изпит 15 15 75 3
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 5 семестър (1 от...) ИД 5 ТО 15 15 135 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (специална педагогика) - 5 семестър (1 от...) ИД 5 ТО 15 15 135 5
Факултативна дисциплина - 5 семестър (1 от...) ФД 5 ТО 15 15 45 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 150 30 180 720 30
Развитие и обучение на деца и ученици с аутизъм ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Хоспитиране в начално училище ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Методика на обучението по технологии, предприемачество и изкуства на деца и ученици със специални образователни потребности ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Методика на обучението по музика в началното училище ЗД 6 Изпит 15 15 75 3
Методика на обучението по технологии и предприемачество в началното училище ЗД 6 Изпит 15 15 75 3
Методика на обучението по човекът и обществото и човекът и природата в началното училище ЗД 6 Изпит 30 30 90 4
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 6 семестър (1 от...) ИД 6 ТО 15 15 135 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (специална педагогика) - 6 семестър (1 от...) ИД 6 ТО 15 15 135 5
Факултативна дисциплина - 6 семестър (1 от...) ФД 6 ТО 15 15 45 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 165 15 180 720 30
Текуща педагогическа практика в началното училище ЗД 7 ТО 30 30 90 4
Текуща педагогическа практика в приобщаваща среда ЗД 7 ТО 15 15 75 3
Методика на обучението по човекът и обществото и човекът и природата на ученици със специални образователни потребности ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Педагогика на зрително затруднени деца и ученици ЗД 7 Изпит 15 15 75 3
Работа с деца и ученици с емоционално-поведенчески нарушения, хиперактивност и дефицит на вниманието ЗД 7 Изпит 15 15 105 4
Блок Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини - 7 семестър (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 135 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (специална педагогика) - 7 семестър (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 135 5
Факултативна дисциплина - 7 семестър (1 от...) ФД 7 ТО 15 15 45 2
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 105 45 150 750 30
Стажантска практика в приобщаваща среда ЗД 8 ТО 30 30 210 8
Стажантска практика в начално училище ЗД 8 ТО 45 45 195 8
Управление на образователни институции ЗД 8 Изпит 15 15 105 4
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 180 6
Държавен (практико-приложен) изпит в начално училище 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит в приобщаваща среда 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 180 6
Държавен (практико-приложен) изпит в приобщаваща среда 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит в начално училище 8 60 2
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 15 75 90 810 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината