ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Педагогически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Предучилищна педагогика и логопедия

Професионално направление: 1.2 Педагогика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Педагог, детски учител, логопед в системата на предучилищното и училищното образование
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 8/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Анатомия и физиология ЗД 1 ТО 15 15 45 2
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
История на педагогиката и предучилищното образование ЗД 1 ТО 45 15 60 60 4
Педагогика - теория на възпитанието ЗД 1 Изпит 45 15 60 90 5
Психология ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 1 ТО 15 15 30 90 4
Въвеждане в специалността ЗД 1 ТО 30 30 90 4
Дидактика ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 225 120 345 555 30
Основи на логопедията ЗД 2 Изпит 30 15 45 45 3
Предучилищна педагогика ЗД 2 Изпит 45 30 75 75 5
Приобщаващо образование ЗД 2 ТО 30 30 30 2
Съвременен български език ЗД 2 ТО 45 15 60 60 4
Комуникативни нарушения ЗД 2 Изпит 45 15 60 60 4
Блок Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини - 2 семестър (1 от...) ИД 2 ТО 30 30 120 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини - 2 семестър (1 от...) ИД 2 ТО 30 30 120 5
Факултативна дисциплина - 2 семестър (1 от...) ФД 2 ТО 15 15 45 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 270 75 345 555 30
Основи на изобразителното изкуство ЗД 3 ТО 30 30 90 4
Методика за изследване и анализ на езиково-речеви нарушения ЗД 3 Изпит 30 15 45 105 5
Хоспитиране в детска градина ЗД 3 ТО 15 15 15 1
Методика на обучението по физическа култура в детската градина ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по български език и литература в детска градина ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Блок Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини - 3 семестър (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 120 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (логопедия) - 3 семестър (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 120 5
Факултативна дисциплина - 3 семестър (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 45 2
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 225 60 285 615 30
Терапевтични подходи при нарушения плавността на речта ЗД 4 ТО 30 15 45 45 3
Природонаучни и социални компетенции в предучилищното образование ЗД 4 ТО 30 30 60 3
Методика на обучението по изобразително изкуство в детска градина ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по математика в детска градина ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Хоспитиране в детска градина ЗД 4 ТО 15 15 15 1
Логопедична терапия при артикулационни нарушения ЗД 4 Изпит 30 15 45 105 5
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 4 семестър (1 от...) ИД 4 ТО 30 120 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (логопедия) - 4 семестър (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 120 5
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 210 75 315 585 30
Логопедична терапия при специфични езикови нарушения ЗД 5 ТО 15 15 30 120 5
Методика на обучението по музика в детската градина ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Хоспитиране в детска градина ЗД 5 ТО 15 15 15 1
Методика на обучението по околен свят в детската градина ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по конструиране и технологии в детската градина ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 5 семестър (1 от...) ИД 5 ТО 30 120 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (логопедия) - 5 семестър (1 от...) ИД 5 ТО 30 120 5
Факултативна дисциплина - 5 семестър (1 от...) ФД 5 ТО 15 15 45 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 165 75 300 600 30
Оториноларингология ЗД 6 Изпит 15 15 30 120 5
Неврология ЗД 6 Изпит 15 15 75 3
Теоретични основи на комуникативната компетентност ЗД 6 Изпит 30 30 60 90 5
Хоспитиране в групи с деца с езиково-говорни нарушения ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Графомоторика и кинематика ЗД 6 ТО 15 15 30 60 3
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 6 семестър (1 от...) ИД 6 ТО 30 120 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (логопедия) - 6 семестър (1 от...) ИД 6 ТО 30 120 5
Факултативна дисциплина - 6 семестър (1 от...) ФД 6 ТО 15 45 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 75 90 240 660 30
Логопедична терапия при неврологични нарушения ЗД 7 Изпит 15 15 30 30 2
Хигиена и здравно образование ЗД 7 Изпит 15 15 30 30 2
Текуща педагогическа практика в групи с деца с езиково-говорни нарушения ЗД 7 ТО 30 30 120 5
Текуща педагогическа практика в детска градина ЗД 7 ТО 60 60 150 7
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 7 семестър (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 120 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (логопедия) - 7 семестър (1 от...) ИД 7 ТО 30 120 5
Факултативна дисциплина - 7 семестър (2 от...) ФД 7 ТО 60 60 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 60 120 270 630 30
Стажантска практика в групи с деца с езиково-говорни нарушения ЗД 8 ТО 45 45 255 10
Стажантска практика в детска градина ЗД 8 ТО 90 90 210 10
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 180 6
Държавен (практико-приложен) изпит в детска градина 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит по логопедия 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 180 6
Държавен (практико-приложен) изпит по логопедия 8 60 2
Държавен - практико-приложен изпит в детска градина 8 60 2
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 135 135 765 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината