ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Филиал - Враца

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Социална педагогика

Професионално направление: 1.2 Педагогика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Социален педагог
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 8/28.6.2017 г.
Утвърден на АС, протокол № 8/4.9.2017 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 1 ТО 15 15 30 30 2
История на педагогиката и българското образование ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Обща, възрастова и педагогическа психология ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Педагогическа социология ЗД 1 ТО 30 30 60 90 5
Теория на възпитанието ЗД 1 Изпит 45 15 60 90 5
Анатомия и физиология ЗД 1 Изпит 15 15 45 2
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 60 3
Въвеждане в специалността ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 195 120 315 585 30
Дидактика ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 5
Приобщаващо образование ЗД 2 Изпит 15 15 45 2
Семейна педагогика ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Социална психология ЗД 2 ТО 30 15 45 75 4
Социално законодателство и социална защита ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Специална педагогика ЗД 2 ТО 30 15 45 75 4
Сравнително образование ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Увод в социалната педагогика ЗД 2 ТО 15 15 30 90 4
Чужд език 1 (1 от...) ЗД 2 ТО 30 30 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 225 60 315 585 30
Гражданско образование ЗД 3 Изпит 45 30 75 75 5
Социално-педагогическа работа в училище ЗД 3 ТО 30 15 45 75 4
Хоспитиране ЗД 3 ТО 15 15 15 1
Чужд език 2 (1 от...) ЗД 3 ТО 30 30 2
Избираеми дисциплини - 3 семестър (3 от...) ИД 3 Изпит 135 315 15
Факултативни дисциплини 3 семестър (1 от...) ФД 3 ТО 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 75 60 330 570 30
Основи на социалната работа ЗД 4 Изпит 45 30 75 105 6
Социална работа с деца в риск ЗД 4 Изпит 60 30 90 90 6
Хоспитиране ЗД 4 ТО 15 15 15 1
Андрагогика ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
Избираеми дисциплини - 4 семестър (2 от...) ИД 4 ТО 90 210 10
Факултативни дисциплини 4 семестър (1 от...) ФД 4 Изпит 30 60 3
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 150 75 345 555 30
Социалнопедагогическа работа със семейства ЗД 5 Изпит 30 15 45 105 5
Съвременни рискови групи ЗД 5 ТО 30 30 90 4
Текуща практика в образователни институции ЗД 5 ТО 30 30 60 3
Методи на социалната работа І част ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Избираеми дисциплини - 5 семестър (2 от...) ИД 5 ТО 90 210 10
Факултативни дисциплини 5 семестър (1 от...) ФД 5 ТО 30 60 3
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 90 75 285 615 30
Методи на социално-педагогическите изследвания ЗД 6 Изпит 30 15 45 45 3
Социална работа с възрастни хора ЗД 6 Изпит 15 15 30 30 2
Текуща практика по социална работа ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Методи на социалната работа ІІ част ЗД 6 Изпит 30 30 60 90 5
Избираеми дисциплини - 6 семестър (3 от...) ИД 6 ТО 135 315 15
Факултативни дисциплини 6 семестър (1 от...) ФД 6 ТО 30 60 3
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 75 90 330 570 30
Текуща практика по социална работа ЗД 7 ТО 30 30 30 2
Работа с деца в конфликт със закона ЗД 7 Изпит 30 15 45 105 5
Теория и методика на ресоциализацията ЗД 7 Изпит 30 30 60 120 6
Управление на социално-педагогически институции ЗД 7 Изпит 30 30 30 2
Избираеми дисциплини - 7 семестър (3 от...) ИД 7 ТО 135 315 15
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 90 75 300 600 30
Стажантска практика ЗД 8 Изпит 90 90 510 20
Първи вариант 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит 8 60 2
Защита на дипломна работа 8 240 8
Втори вариант 8 300 10
Писмен държавен изпит 8 240 8
Държавен (практико-приложен) изпит 8 60 2
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 90 90 810 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината