ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Педагогически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Социална педагогика

Професионално направление: 1.2 Педагогика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Социален педагог
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 8/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 8/16.5.2022 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Педагогическа социология ЗД 1 ТО 30 30 120 5
Обща, възрастова и педагогическа психология ЗД 1 Изпит 30 30 120 5
История на педагогиката и българското образование ЗД 1 Изпит 15 15 105 4
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 1 ТО 15 15 45 2
Въвеждане в специалността ЗД 1 Изпит 15 15 105 4
Български език и стил ЗД 1 ТО 15 15 75 3
Анатомия и физиология ЗД 1 Изпит 15 15 45 2
Теория на възпитанието ЗД 1 Изпит 30 30 120 5
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 150 15 165 735 30
Увод в социалната педагогика ЗД 2 ТО 15 15 105 4
Сравнително образование ЗД 2 Изпит 15 15 75 3
Специална педагогика ЗД 2 ТО 15 15 105 4
Социално законодателство и социална защита ЗД 2 Изпит 15 15 75 3
Социална психология ЗД 2 ТО 30 30 90 4
Семейна педагогика ЗД 2 Изпит 15 15 75 3
Приобщаващо образование ЗД 2 Изпит 15 15 45 2
Дидактика ЗД 2 Изпит 30 30 120 5
Чужд език 1 (1 от...) ЗД 2 ТО 15 45 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 150 165 735 30
Хоспитиране ЗД 3 ТО 15 15 15 1
Социално-педагогическа работа в училище ЗД 3 ТО 30 30 90 4
Гражданско образование ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Чужд език 2 (1 от...) ЗД 3 ТО 15 45 2
Избираеми дисциплини - 3 семестър (3 от...) ИД 3 Изпит 90 360 15
Факултативни дисциплини - 3 семестър (1 от...) ФД 3 ТО 15 75 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 60 15 195 705 30
Андрагогика ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Основи на социалната работа ЗД 4 Изпит 45 45 135 6
Социална работа с деца в риск ЗД 4 Изпит 45 45 135 6
Хоспитиране ЗД 4 ТО 15 15 15 1
Избираеми дисциплини - 4 семестър (2 от...) ИД 4 ТО 30 270 10
Факултативни дисциплини - 4 семестър (1 от...) ФД 4 Изпит 15 75 3
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 120 15 180 720 30
Методи на социалната работа І част ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Социалнопедагогическа работа със семейства ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Съвременни рискови групи ЗД 5 ТО 15 15 105 4
Текуща практика в образователни институции ЗД 5 ТО 15 15 75 3
Избираеми дисциплини - 5 семестър (2 от...) ИД 5 ТО 30 270 10
Факултативни дисциплини - 5 семестър (1 от...) ФД 5 ТО 15 75 3
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 75 15 135 765 30
Текуща практика по социална работа ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Социална работа с възрастни хора ЗД 6 Изпит 15 15 45 2
Методи на социално-педагогическите изследвания ЗД 6 Изпит 15 15 75 3
Методи на социалната работа ІІ част ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
Избираеми дисциплини - 6 семестър (3 от...) ИД 6 ТО 90 360 15
Факултативни дисциплини - 6 семестър (1 от...) ФД 6 ТО 15 75 3
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 60 15 180 720 30
Управление на социално-педагогически институции ЗД 7 Изпит 15 15 45 2
Теория и методика на ресоциализацията ЗД 7 Изпит 30 30 150 6
Текуща практика по социална работа ЗД 7 ТО 15 15 45 2
Работа с деца в конфликт със закона ЗД 7 Изпит 30 30 120 5
Избираеми дисциплини - 7 семестър (3 от...) ИД 7 ТО 45 405 15
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 75 15 135 765 30
Стажантска практика ЗД 8 Изпит 60 60 540 20
Първи вариант 8 240 8
Държавен изпит 8 240 8
Втори вариант 8 240 8
Защита на дипломна работа 8 240 8
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 60 60 780 28

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината