ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Педагогически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Предучилищна педагогика и чужд език

Професионално направление: 1.2 Педагогика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Педагог, детски учител, детски учител по английски език
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 8/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Педагогика - теория на възпитанието ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
Психология ЗД 1 Изпит 30 30 60 60 4
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 1 ТО 15 15 30 90 4
Въвеждане в специалността ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Дидактика ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
История на педагогиката и предучилищното образование ЗД 1 ТО 45 15 60 60 4
Чужд език - I част (1 от...) ЗД 1 Изпит 60 60 60 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 210 180 390 510 30
Теоретични основи на родноезиковото и литературното образование в предучилищна възраст ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Предучилищна педагогика ЗД 2 Изпит 45 30 75 75 5
Приобщаващо образование ЗД 2 ТО 30 30 30 2
Съвременен български език ЗД 2 ТО 45 15 60 60 4
Чужд език - II част (1 от...) ЗД 2 Изпит 60 60 60 4
Блок Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини - 2 семестър (1 от...) ИД 2 ТО 30 30 120 5
Специализиращ блок - Чужд език 2 семестър (1 от...) ИД 2 ТО 60 60 90 5
Факултативна дисциплина - 2 семестър (1 от...) ФД 2 ТО 15 15 45 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 195 165 360 540 30
Методика на обучението по физическа култура в детската градина ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по български език и литература в детска градина ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по музика в детската градина ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Хоспитиране в детска градина ЗД 3 ТО 15 15 15 1
Чужд език - III част (1 от...) ЗД 3 Изпит 60 90 5
Блок Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини - 3 семестър (1 от...) ИД 3 ТО 30 120 5
Специализиращ блок Чужд език - 3 семестър (1 от...) ИД 3 ТО 60 60 90 5
Факултативна дисциплина - 3 семестър (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 45 2
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 150 120 360 540 30
Природонаучни и социални компетенции в предучилищното образование ЗД 4 ТО 30 30 120 5
Методика на обучението по изобразително изкуство в детска градина ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по математика в детска градина ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Хоспитиране в детска градина ЗД 4 ТО 15 15 15 1
Чужд език - IV част (1 от...) ЗД 4 Изпит 60 60 60 4
Общотеоретически блок - 4 семестър (1 от...) ЗД 4 ТО 30 120 5
Специализиращ блок Чужд език - 4 семестър (1 от...) ИД 4 ТО 60 60 90 5
Факултативна дисциплина - 4 семестър (1 от...) ФД 4 ТО 15 15 45 2
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 135 165 330 570 30
Методика на обучението по околен свят в детската градина ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по конструиране и технологии в детската градина ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Хоспитиране в детска градина ЗД 5 ТО 15 15 15 1
Чужд език - V част (1 от...) ЗД 5 ТО 60 60 60 4
Методика на обучението по чужд език в детска възраст (1 от...) ЗД 5 Изпит 60 30 90 90 6
Общотеоретически блок - 5 семестър (1 от...) ИД 5 ТО 30 120 5
Специализиращ блок Чужд език - 5 семестър (1 от...) ИД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Факултативна дисциплина - 5 семестър (1 от...) ФД 5 ТО 15 15 15 1
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 195 165 390 510 30
Интеркултурно образование в детската градина ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Изобразително изкуство за деца ЗД 6 ТО 30 30 90 4
Технологии за игрово взаимодействие ЗД 6 ТО 15 15 30 90 4
Хоспитиране по чужд език (1 от...) ЗД 6 ТО 15 15 1
Чужд език - VI част (1 от...) ЗД 6 ТО 60 90 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини - 6 семестър (1 от...) ИД 6 ТО 30 120 5
Специализиращ блок Чужд език - 6 семестър (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 120 5
Факултативна дисциплина (чужд език) - 6 семестър (1 от...) ФД 6 ТО 30 30 30 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 135 30 270 630 30
Компетентностен подход и иновации в образованието по чужд език ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
Европейска езикова политика ЗД 7 Изпит 30 30 30 2
Изучаване на чужд език в мултикултурна образователна среда в детска градина ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
Текуща педагогическа практика в детска градина ЗД 7 ТО 60 60 60 4
Текуща педагогическа практика в детска градина по чужд език (1 от...) ЗД 7 ТО 30 30 30 2
Чужд език - VII част (1 от...) ЗД 7 Изпит 60 60 60 4
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини - 7 семестър (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 120 5
Специализиращ блок Чужд език - 7 семестър (1 от...) ИД 7 ТО 60 60 90 5
Факултативна дисциплина - 7 семестър (1 от...) ФД 7 ТО 30 30 2
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 120 240 390 510 30
Стажантска практика в детска градина ЗД 8 ТО 90 90 210 10
Стажантска практика в детска градина по английски език (1 от...) ЗД 8 ТО 45 45 255 10
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 90 3
Държавен изпит по чужд език 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по чужд език 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит в детска градина 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Държавен изпит по чужд език 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по чужд език 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит в детска градина 8 60 2
Защита на дипломна работа 8 90 3
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 135 135 765 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината