ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Педагогически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионално направление: 1.2 Педагогика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Педагог, детски учител и начален учител
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 8/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Педагогика - теория на възпитанието ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
Дидактика ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
История на педагогиката и българското образование ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
Хигиена и здравно образование ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 1 ТО 15 15 30 60 3
Психология ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
География на България ЗД 1 ТО 30 30 60 3
Математика в началното училище ЗД 1 ТО 30 30 60 3
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 270 120 390 510 30
Съвременен български език ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 5
Предучилищна педагогика ЗД 2 Изпит 45 30 75 75 5
Приобщаващо образование ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Начална училищна педагогика ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
История на България ЗД 2 ТО 30 30 60 3
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 2 семестър (1 от...) ИД 2 ТО 30 60 3
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини - 2 семестър (1 от...) ИД 2 ТО 30 60 3
Факултативна дисциплина - 2 семестър (1 от...) ФД 2 ТО 15 15 45 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 195 60 315 585 30
Методика на обучението по физическа култура в детската градина ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Теоретични основи на обучението по български език и литература в начално училище ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Методика на обучението по български език и литература в детска градина ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Хоспитиране в детска градина ЗД 3 ТО 15 15 45 2
Методика на обучението по музика в детската градина ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Компетентностен подход и иновации в образованието ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 3 семестър (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 60 3
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини - 3 семестър (1 от...) ИД 3 ТО 30 60 3
Факултативна дисциплина - 3 семестър (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 45 2
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 240 60 330 570 30
Хоспитиране в детска градина ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Хоспитиране в начално училище ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по български език и литература в началното училище ЗД 4 Изпит 45 30 75 105 6
Методика на обучението по математика в детска градина ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по изобразително изкуство в детска градина ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини - 4 семестър (1 от...) ИД 4 ТО 30 60 3
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 4 семестър (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 60 3
Факултативна дисциплина - 4 семестър (1 от...) ФД 4 ТО 30 30 2
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 210 105 375 525 30
Методика на обучението по околен свят в детската градина ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по конструиране и технологии в детската градина ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище ЗД 5 Изпит 45 15 60 90 5
Методика на обучението по математика в началното училище ЗД 5 Изпит 45 15 60 90 5
Хоспитиране в детска градина ЗД 5 ТО 15 15 45 2
Хоспитиране в начално училище ЗД 5 ТО 15 15 45 2
Блок Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини - 5 семестър (1 от...) ИД 5 ТО 30 30 60 3
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини - 5 семестър (1 от...) ИД 5 ТО 30 30 60 3
Факултативна дисциплина - 5 семестър (1 от...) ФД 5 ТО 15 15 45 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 255 90 345 555 30
Методика на обучението по технологии и предприемачество в началното училище ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Методика на обучението по музика в началното училище ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Методика на обучението по човекът и обществото и човекът и природата в началното училище ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Интеркултурно образование ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
Хоспитиране в начално училище ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 6 семестър (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 60 3
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини - 6 семестър (1 от...) ИД 6 ТО 30 60 3
Факултативна дисциплина - 6 семестър (1 от...) ФД 6 ТО 30 30 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 195 60 315 585 30
Графична култура на писането ЗД 7 Изпит 30 30 60 3
Словесно-изпълнителска дейност ЗД 7 Изпит 15 15 45 2
Текуща педагогическа практика в детска градина ЗД 7 ТО 60 60 150 7
Текуща педагогическа практика в начално училище ЗД 7 ТО 60 60 150 7
Управление на образователни институции ЗД 7 Изпит 30 30 60 3
Блок Педагогически, психологически образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини - 7 семестър (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 60 3
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини - 7 семестър (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 60 3
Факултативна дисциплина - 7 семестър (1 от...) ФД 7 ТО 30 30 30 2
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 165 120 285 615 30
Стажантска практика в детска градина ЗД 8 ТО 90 90 210 10
Стажантска практика в начално училище ЗД 8 ТО 90 90 210 10
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 180 6
Държавен (практико-приложен) изпит в детска градина 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит в начално училище 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит в детска градина 8 60 2
Държавен (практико-приложен) изпит в начално училище 8 60 2
Защита на дипломна работа 8 180 6
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 180 180 720 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината