ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Педагогически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Начална училищна педагогика и чужд език

Професионално направление: 1.2 Педагогика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Педагог, начален учител, начален учител по чужд език (английски)
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 8/30.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
История на България ЗД 1 ТО 30 30 60 3
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда ЗД 1 ТО 15 15 30 30 2
Дидактика ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
Педагогика - теория на възпитанието ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
Психология ЗД 1 Изпит 30 30 60 60 4
История на педагогиката и българското образование ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
География на България ЗД 1 ТО 30 30 60 3
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Чужд език - I част (1 от...) ЗД 1 Изпит 60 60 60 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 240 180 420 480 30
Начална училищна педагогика ЗД 2 Изпит 30 15 45 75 4
Съвременен български език ЗД 2 Изпит 45 15 60 60 4
Приобщаващо образование ЗД 2 Изпит 30 15 45 75 4
Чужд език - II част (1 от...) ЗД 2 Изпит 60 60 120 6
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 2 семестър (1 от...) ИД 2 ТО 30 30 120 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (чужд език) - 2 семестър (1 от...) ИД 2 ТО 60 60 90 5
Факултативна дисциплина - 2 семестър (1 от...) ФД 2 ТО 15 15 45 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 150 165 315 585 30
Европейска езикова политика ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Теоретични основи на обучението по български език и литература в началното училище ЗД 3 Изпит 30 30 30 2
Интеркултурно образование в началното училище ЗД 3 Изпит 30 30 60 60 4
Прогресивно образование ЗД 3 Изпит 30 30 60 3
Чужд език - III част (1 от...) ЗД 3 Изпит 60 60 90 5
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 3 семестър (1 от...) ИД 3 ТО 30 120 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (чужд език) - 3 семестър (1 от...) ИД 3 ТО 60 60 90 5
Факултативна дисциплина (чужд език) - 3 семестър (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 30 2
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 150 150 330 570 30
Методика на обучението по български език и литература в началното училище ЗД 4 Изпит 45 30 75 105 6
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище ЗД 4 Изпит 30 15 45 45 3
Специална педагогика ЗД 4 Изпит 30 30 30 2
Хоспитиране в начално училище ЗД 4 ТО 15 15 15 1
Теоретични основи на обучението по чужд език в началното училище ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Чужд език - IV част (1 от...) ЗД 4 Изпит 60 60 60 4
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 4 семестър (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 90 4
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (чужд език) - 4 семестър (1 от...) ИД 4 ТО 60 60 60 4
Факултативна дисциплина - 4 семестър (1 от...) ФД 4 ТО 15 15 45 2
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 180 180 360 540 30
Методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище ЗД 5 Изпит 30 15 45 45 3
Методика на обучението по математика в началното училище ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Хоспитиране в начално училище ЗД 5 ТО 15 15 15 1
Чужд език - V част (1 от...) ЗД 5 Изпит 60 60 4
Методика на обучението по чужд език в детска възраст (1 от...) ЗД 5 Изпит 60 30 90 120 7
Хоспитиране в начално училище по чужд език (1 от...) ЗД 5 ТО 15 15 15 1
Блок Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини - 5 семестър (1 от...) ИД 5 ТО 30 30 90 4
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (чужд език) - 5 семестър (1 от...) ИД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Факултативна дисциплина - 5 семестър (1 от...) ФД 5 ТО 15 15 45 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 210 120 390 510 30
Методика на обучението по музика в началното училище ЗД 6 Изпит 30 15 45 45 3
Методика на обучението по технологии и предприемачество в началното училище ЗД 6 Изпит 30 15 45 45 3
Методика на обучението по човекът и обществото и човекът и природата в началното училище ЗД 6 Изпит 30 15 45 45 3
Хоспитиране в начално училище ЗД 6 ТО 15 15 15 1
Словесно-изпълнителска дейност ЗД 6 Изпит 30 15 45 45 3
Чужд език - VI част (1 от...) ЗД 6 ТО 60 60 90 5
Блок Педагогически и частно-дидактически дисциплини - 6 семестър (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 120 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (чужд език) - 6 семестър (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 120 5
Факултативна дисциплина (чужд език) - 6 семестър (1 от...) ФД 6 ТО 30 30 30 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 210 135 345 555 30
Текуща педагогическа практика в началното училище ЗД 7 ТО 60 60 60 4
Компетентностен подход и иновации в образованието по чужд език ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
Управление на образователни институции ЗД 7 Изпит 30 30 30 2
Чужд език - VII част (1 от...) ЗД 7 Изпит 60 60 90 5
Текуща педагогическа практика в начално училище по чужд език (1 от...) ЗД 7 ТО 30 30 90 4
Блок Педагогически, психологически, образователно-управленски и частно-дидактически дисциплини - 7 семестър (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 120 5
Блок Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини (чужд език) - 7 семестър (1 от...) ИД 7 ТО 60 60 90 5
Факултативна дисциплина - 7 семестър (1 от...) ФД 7 ТО 30 30 30 2
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 120 225 345 555 30
Стажантска практика в начално училище ЗД 8 ТО 90 90 210 10
Стажантска практика в начално училище по чужд език (1 от...) ЗД 8 ТО 45 255 10
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по чужд език 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по чужд език в начално училище 8 60 2
Държавен изпит 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит в начално училище 8 60 2
Вариант 2 8 300 10
Държавен (практико-приложен) изпит в начално училище 8 60 2
Държавен изпит по чужд език 8 90 3
Защита на дипломна работа 8 90 3
Държавен (практико-приложен) изпит по чужд език в начално училище 8 60 2
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 90 135 765 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината