Електронен каталог на образователните програмиВ своята 55-годишна история, Университетът последователно утвърждава и развива своя образователен профил в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. (2), т. 1, от ЗВО, който включва широк кръг специалности в шест области на висшето образование − Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Изкуства и Сигурност и отбрана, в акредитирани двадесет и едно професионални направления.


За придобиване на образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър" и "бакалавър" университетът предлага обучение в над 70 образователни програми, за придобиване на образователно-квалификационната степен "магистър" университетът предлага обучение в над 150 образователни програми, за придобиване на образователната и научна степен „доктор" университетът предлага обучение в над 55 докторски програми.