Съобщение

С Решение на Академическия съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № 10/22.10.2018 г. (т. 2.10.) на студентите четвъртокурсници се разрешава да придобиват учителска правоспособност в двусеместриален курс на обучение в Центъра за квалификация към ВТУ.

Документи за кандидатстване за образователна програма (специалност) „Учителска правоспособност“ се приемат до 9.11.2018 г. (за задочна форма на обучение) и до 9.11.2018 г. (за дистанционна форма на обучение) по три начина:

  • в Центъра за квалификация – Учебен корпус 5, бл. В, ет. 2, каб. В 201 (северен вход, откъм хотел „Етър“);

  • на e-mail-адрес: ck_vtu@abv.bg ;

  • чрез препоръчана поща на адрес: гр. Велико Търново 5000; ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Учебен корпус № 5, бл. В, ет. 2, каб. В 201; Център за квалификация.

Свидетелства за придобита допълнителна професионална квалификация се издават само след представяне на диплома за завършена образователно-квалификационна степен.

 

КОНТАКТИ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

гр. В. Търново, ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, вх. Север, ет. 2.;

E-mail: qualif_center_uni_vt@abv.bg ; ck_vtu@abv.bg ; GSM: 0878 65 24 44;

Организатор учебен процес: 062/ 633 752; Инспектор: 062/ 633 652

СПОДЕЛИ В