Образователни програми (специалности)

ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА – анотация
Квалификационната програма „Психология в образователната среда“ обхваща богат диапазон от познания, умения и компетентности, които са предназначени за по-широк кръг специалисти в сферата на образованието, разбирано не само като училище, но и като система от институции и услуги, насочена към образованието на деца в контекста на европейския принцип за обучение през целия живот. Условно съдържанието й може да се представи в няколко аспекта. Първият е свързан с предоставяне на знания за базисните категории в психологията на образованието, а именно: педагогическа психология, личността на обучаемия и на обучителя, психология на развитието. Вторият аспект е ориентиран към формиране на умения за подпомагане на образователния процес като консултиране, социална работа с деца и лица в риск, психолого-педагогическа диагностика. Третият аспект е ориентиран към компетентности за директно взаимодействие между обучаеми, обучители и други фактори на образователната среда, каквито са комуникативните компетенции, социалната, педагогическата и психологическата подкрепа на хора в рискова ситуация, управлението на педагогическите институции, работата с родители и близки на обучаемите.

ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО – анотация

Психология на здравето е научноизследователска и приложна област, която придобива актуалност в последните години.
Обучението по специалност Психология на здравето осигурява знания относно възможностите за използване на психологическите подходи и методи в здравната практика. Основен фокус на изучаване са психологическите, социално-икономическите и организационните предпоставки на здравното поведение.
В образователната програма Психология на здравето се разработват и прилагат специфични подходи и методи за изучаване на детерминантите на здравето. Преподаването се фокусира върху изучаването на връзката на психичните процеси и личностните детерминанти със здравното поведение; психосоциалните фактори в човешкото здраве; характеристиките на психичното здраве; психотерапията и консултирането; здравните политики и възможностите за промяна на социалните условия, свързани със здравето и болестта.
Получените знания са съобразени със съвременните постижения на интегративния подход към пациента и подпомагат развитието на умения за терапевтична комуникация. Специалност Психология на здравето подготвя експерти и консултанти, които да прилагат програми и практики за подобряване на физическото и психичното здраве, оптимизиране на системите за здравна грижа и образование, повишаване на качеството на живота.

ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ – анотация

Специалността „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“ е предназначена за допълнителна квалификация на лица, завършили ОКС бакалавър или ОКС магистър от професионалните направления: 1.2 Педагогика, 1.3 Педагогика на обучението по …, 2.3 Философия, 3.2 Психология и 3.4 Социални дейности. За програмата могат да кандидатстват и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които се обучават в същите професионални направления и са в трети или четвърти курс (бакалавърска програма) или са в процес на обучение в магистърска програма. Обучението е в дистанционна форма и продължава два семестъра.
Образователната програма отговаря на професионалните потребности на специализанти, които са с практическа ориентация към идентифициране, анализиране и разбиране на произхода на психосоциалните проблеми и асоциалното поведение. В нея са представени специфичните превантивни психологически интервенции за психическо и социално благополучие на уязвими индивиди и рискови общности.
Завършилите специалността „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“ ще могат да се реализират като специалисти по психология на превантивната работа в: детски градини, училища, дневни центрове за деца и младежи и за пълнолетни лица, центрове за ресоциализация и социална интеграция, центрове за обществена подкрепа, кризисни центрове, центрове за настаняване от семеен тип; домове за възрастни хора и домове за стари хора, психиатрични клиники, центрове за психично здраве, защитени жилища; преходни жилища; пробационни служби и пр.
Те ще притежават компетентност да предоставят експертизи, да дават консултации, да прилагат образователна терапия за анализ на човешките отношения в контекста на здравословната промяна на уязвими индивиди и рискови общности.

МУЗЕОЛОГИЯ И МУЗЕЙНА КВАЛИФИКАЦИЯ – анотация

Музеите и музейната дейност имат важна роля в съвременното общество, а тяхната функция далеч надхвърля традиционното разбиране за музея като статична институция, съхраняваща и експонираща артефакти с културна и/или историческа стойност. В днешно време музейното дело и музеите (както и имащите отношение към тяхната работа държавни и общински институции и неправителствени организации) са изправени пред множество предизвикателства, които са свързани не само с реализирането на традиционната им роля по отношение опазването, съхранението и експонирането на културно-историческото ни наследство, но и с адекватното изпълнение на многообразна палитра от образователни функции, с развитието на туризма и най-вече – на културния и културно-историческия туризъм като стратегически и перспективен отрасъл, както и с динамично променящата се външна и вътрешна среда.
Квалификацията на музейните специалисти, а също и тази на работещите в съответните държавни и общински институции и неправителствени организации, придобива ключово значение и се превръща в необходимо условие за успешната им професионална реализация. Предложената на Вашето внимание образователна програма „Музеология и музейна квалификация“ Ви дава възможността да усвоите и да надградите знания и умения, свързани с организацията, осъществяването и управлението на музейната дейност – дейност, изискваща специфични професионални компетентности.

СУПЕРВИЗИЯ В ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ – анотация

Квалификационната програма „Супервизия (професионален надзор) в помагащите професии“ предоставя възможности за допълнителна квалификация на лица, които притежават образователна и квалификационна степен бакалавър или магистър от професионалните направления: 3.2 Психология и 3.4 Социални дейности. За програмата могат да кандидатстват и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които се обучават в същите професионални направления и са в трети или четвърти курс (бакалавърска програма) или са в процес на обучение в магистърска програма. Обучението е в дистанционна форма и продължава два семестъра.
Съдържателният пакет на квалификационната програма включва 10 учебни дисциплини, чрез които обучаемите надграждат получените теоретични знания в сферата на консултативното взаимодействие. Целта е всеки обучаем да получи ясни инструкции и да изгради продуктивни умения за психологично-консултативна дейност. По време на обучението се актуализират възможностите на професионалното себепространство и се мобилизира пълният набор от ресурси, свързани с дейността на професионалистите в различните социални услуги и институционални структури. Акцент се поставя върху придобиването на практически умения за оказване на помощ на хора с различни проблеми и потребности.
Най-важното предимство на квалификационната програма е, че преподавателите прилагат достъпен език, без да подценяват академичния и практическия опит на специализантите.
След завършване на квалификационната програма всеки специализант ще разполага с ключови интервенции за психологическо консултиране и ще знае как да ги прилага в реална професионална среда.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ – анотация

Съдържанието на учебните дисциплини в програмата е съобразено с практическата реализация на специализантите в сектора за сигурност в органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление; в службите за сигурност и обществен ред; в частния, банковия и застрахователния сектор. Целта в обучението е специализантите да придобият знания, умения и компетенции по изготвяне, маркиране, предоставяне и обмен на класифицирана информация; по декласифициране и унищожаване  на класифицирана информация; по статут и защита на лични данни; по кибер- и криптоинформация.
В хода на учебния процес специализантите усвояват основите на регионалната политика на риска; базовите понятия, факторите, методиката и количествените оценки, както и управлението на рискови ситуации. Обучението предлага актуална методология и инструментариум за управление на риска за регионалните политики на държавните учреждения. Специализантите се запознават с методите за сравнителен анализ, с избора на методология, с количествения и качествения анализ на рискови ситуации. Те усвояват процедури за управление на конкретни рискови ситуации и разработване на планове и документи за управление на риска; запознават се с решени практически задания (задачи с отговор за тренинг) и получават практически задания за самостоятелна работа.
Завършилите успешно курса на обучение специализанти придобиват професионална квалификация длъжностно лице по защита на данните (DPO).

ПСИХОЛОГИЯ – анотация

Образователната програма „Психология“ предоставя възможности за квалификация на лица, които притежават ОКС професионален бакалавър, бакалавър или магистър в различни професионални направления или които са в процес на обучение за получаване на ОКС. Обучението по психология е организирано в редовна, задочна и дистанционна форма и е с продължителност два семестъра.
Учебният план на специалността включва 10 учебни дисциплини, чрез които специализантите получават теоретични и приложни знания в сферата на когнитивната, на педагогическата, на възрастовата и на социалната психология, на психологията на личността, на политическата психология, както и базисни знания, свързани с психологическото консултиране и с психологическата психотерапия. Цел на обучението е специализантите да получат ясни инструкции и да изградят продуктивни умения за психологическа диагностика. Най-важното предимство на програмата по психология е, че преподавателите прилагат достъпен език, без да подценяват академичния и практическия опит на специализантите. След успешно завършване на обучението всеки специализант ще разполага с ключови компетенции за мотивационно интервюиране и ще знае как да ги прилага в сферата на образованието, на здравеопазването и на бизнеса.

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ – анотация

Образователната програма е предназначена за лица с висше образование, но без учителска правоспособност.
Завършилите специализанти имат правото да преподават и да обучават в различни образователни и социални институции в нашата страна.
Целите на обучението са свързани с професионалното и личностното развитие на специализантите, с придобиването на компетентности, които да им осигурят възможности за педагогическа кариера в България и европейското образователно пространство.
Образователната програма има за задача да осигури на специализантите познания за процеса на възпитанието и обучението и за образованието като важно звено в структурата на обществото.
На основата на тези познания у специализантите се формират умения и навици за проектиране, конструиране и практическа реализация на система за обучение, чието предназначение е удовлетворяването на определени социалнопедагогически цели, произтичащи от особеностите на етапа на социално-икономическо и политическо развитие на нашето общество.

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ – анотация

Според Закона за предучилищното и училищното образование (2015 г.) всички деца със специални образователни потребности се интегрират и се обучават в масовото училище. Броят на децата със специални образователни потребности непрекъснато се увеличава. Учителите нямат необходимата теоретична и практическа подготовка за работа с тези деца. Поради тази причина се търсят учители с такава квалификация.
Основно изискване е кандидат-специализантите да притежават учителска правоспособност. По време на обучението те придобиват фундаментална психолого-педагогическа и специализирана методическа подготовка за планиране, организиране, провеждане, ръководство и контрол на образователни дейности в основното образование, както и теоретични знания и практически умения в областта на обучението, възпитанието и развитието на деца със специални образователни потребности. Специализантите се подготвят да познават и да използват диагностичен инструментариум и корекционни процедури за осъществяване на специализирана помощ при наличие на проблеми в личностното развитие и социализацията на ученици.
Завършилите специалността Ресурсен учител придобиват компетенции да извършват образователна, методическа, организационно-управленска, консултантска, диагностична и експертна дейност в образователни и социални институции, в специализирани центрове за работа с деца.

АДАПТИРАНО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ – анотация

Адаптираното физическо възпитание (АФВ) е част от практиката на адаптираната физическа активност и е предназначено за деца, които по не са в състояние да участват безопасно и успешно в редовните занятия по физическо възпитание и спорт. Предизвикателство днес е да се даде равен шанс на тези деца за пълноценна изява в дейности от всички сфери на обществения живот, включително и в областта на физическото възпитание и спорта.
Освен в специални училища и в дневни центрове за работа с деца със СОП адаптираното физическо възпитание би трябвало да се практикува в интегрирана форма и в масовите училища. За успешното внедряване на АФВ в образователната ни система е необходимо да се решат сериозни проблеми. Един от тях е липсата на квалифицирани кадри – специалисти по АФВ. Настоящата образователна програма предлага възможност за специалисти в областта на физическото възпитание и спорта, кинезитерапията и социалната педагогика, които работят с деца и младежи със СОП, да повишат своята професионална квалификация, получавайки ключови  компетенции в областта на адаптираната активност, респективно – на адаптираното физическо възпитание.
Успешно завършилите образователната програма може да осъществяват обучение по АФВ в училище, в дневни центрове за деца със СОП, в спортни клубове, в общности и в различни организации.

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – анотация

Образователната програма „Международен туризъм“ дава възможност за придобиване на квалификация и повишаване на компетенциите в областта на туризма. Програмата е с изключително практическа насоченост, което спомага за по-бързата реализация на специализантите. Обучението дава цялостна представа за характера на туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, организиране на пътувания с обща цена, участия в културни прояви, форуми и други. Акцент в програмата се поставя върху комплекса от знания в областта на международния туризъм и международните туристически организации, борси и изложения; организацията на сектора и устойчивото му развитие в национален и световен мащаб. Освен това специализантите имат възможност да задълбочат и да профилират своята общотеоретична научна подготовка.
Целта на програмата е да подготви кадри, които да бъдат креативни и адаптивни към непрекъснато променящата се структура на туристическия бизнес. Придобитите умения позволяват осъществяване на дейности по създаване, предлагане и реализация на  туристически продукти, предоставяне на основни и допълнителни туристически услуги.
Успешно завършилите могат да поемат отговорности при вземане на решения във връзка с изпълнение на преки професионални задължения, да бъдат част от екипи като експерти по туризъм в международния сектор, да работят със специализирани туристически софтуери, да систематизират и да анализират туристическа информация. Те могат да заемат длъжности в хотелиерски вериги, туроператорски фирми и туристически агенции; в държавната администрация и браншовите структури, да извършват анимационна дейност в туризма.

ПОДГОТОВКА И РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТОВЕ – анотация

Динамиката на съвременния пазар на труда изисква всеки  усъвършенстващ себе си професионалист да умее да структурира правилно различни видове текстове съобразно сферата на своята професионална реализация. Специалността „Подготовка и редактиране на текстове“ ще Ви помогне да се изразявате точно, да постигате ясно целите си в своята бъдеща професионална комуникация чрез езиково-стилово уместни и грамотно създадени речеви продукти. Така не само ще се гордеете със своя език и стил в различни ситуации на общуване, но и ще имате възможност да се развиете като специалисти в тази област – редактор или коректор на различни публикации.
Добрата езикова грамотност е важна част от всяка развиваща се професионално и обогатяваща се културно ерудирана личност, която държи на своя бъдещ успех. Затова, ако искате да усъвършенствате своята езикова култура, ако Ви дразнят езиковите грешки в магазина, в медиите, в обявите, в документите – навсякъде около Вас, ако държите на доброто си възпитание и искате да се изразявате добре, заповядайте при нас. Заедно ще постигнем много, за да се гордеете със себе си! Очакваме Ви!

МЕДИАЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ – анотация

Конфликтите в съвременното ни общество са ежедневие, в резултат на които нервната ни система се срива, а взаимоотношенията ни с околните ерозират. Смята се, че конфликтът сам по себе си не е проблем, проблем е неразрешеният конфликт. Специалността „Медиация и разрешаване на конфликти“ ще Ви помогне да усвоите правилното поведение при разрешаване на конфликти, така че, вместо да си причинявате вреда един другиму, да достигате до взаимна полза. Образователната програма предлага възможност за избор между варианти от специализирани тренинги с цел придобиване на професионални знания и практически умения за разрешаване на конфликтни ситуации, за управление и довеждане до успешен завършек на процедури по медиация (посредничество) при всякакви случаи на сблъсък на интереси – от междудържавни конфликти, през търговски спорове, до междуличностни отношения; професионални спорове; училищна медиация и др.  Вярваме, че с наша помощ ще успеете да развиете у себе си онова самообладание и самоконтрол, които ще ви помагат да преодолявате афекта от конфликта, като го управлявате хладнокръвно или като се превърнете в квалифициран медиатор посредник за неговото успешно разрешаване.

ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ – анотация

Образователната програма „Туристическа анимация“ включва тематичен кръг от обвързани в система теоретични познания и практикоприложни дейности. Той съответства на възприемането на аниматорската дейност като специфичен вид туристическа услуга в образователен, развлекателен и спортноразвлекателен контекст. Обучението отразява основните етапи от цикъла на планиране, разгласяване и провеждане на анимационни програми в туристически обекти и различни формати на интензивно учене чрез преживяване. Формирането на тясно професионални компетенции е съчетано с развитието на емоционална интелигентност, конструктивно мислене, работа в екип, умения за ефективно управление на ресурси като информация и време, проектиране и реализиране на организационни форми на общуване, контрол над публичното поведение и справяне с „трудни“ партньори в комуникацията с деца и възрастни.

АРТТЕРАПИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ – анотация

Образователната програма „Арттерапия и трудотерапия“ е изцяло съобразена с изискванията на МТСП и с работните позиции в социалните организации и услуги, определени като професия арттерапевт и трудотерапевт. Тя е ориентирана към повишаване на квалификацията на лица, които притежават образователна и квалификационна степен (ОКС) професионален бакалавър, бакалавър или магистър в различни професионални направления. Обучението е в дистанционна форма и продължава два семестъра.
През първия семестър се акцентира върху знания, необходими за специалистите, работещи в социалната сфера – психология и психопатология; основи и методи на социалната работа; групова терапевтична работа; социална педагогика, като дисциплините имат колкото теоретична, толкова и практическа насоченост. Във втория семестър се изучават дисциплини, които подготвят бъдещите специалисти за директна социалнопсихологическа специализирана работа с деца и възрастни, каквито са арттерапия за деца и възрастни, функционална трудотерапия, занимателна трудотерапия и музикотерапия.
След успешното завършване специализантите може да работят като: арттерапевт и трудотерапевт в Дневни центрове за деца и младежи; в Центрове за пълнолетни лица; в Центрове за ресоциализация и социална интеграция на хора в риск; в Центрове за обществена подкрепа; в Кризисни центрове; в Центрове за настаняване от семеен тип; в Домове за възрастни хора; в Домове за стари хора; в институции за отглеждане и възпитание на деца в риск; в психиатрични клиники и диспансери; в Защитени жилища; в Преходни жилища; в Домове за деца и младежи с умствена изостаналост.

КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ – анотация

Образователната програма „Консултативна психология“ предоставя гъвкави възможности за допълнителна квалификация на лица, които притежават образователна и квалификационна степен бакалавър или магистър в професионалните направления: 3.2. Психология или 3.4 Социални дейности. За програмата могат да кандидатстват и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които се обучават в същите професионални направления и са в трети или четвърти курс (бакалавърска програма) или са в процес на обучение в магистърска програма. Обучението по консултативна психология е организирано в задочна и в дистанционна форма и е с продължителност два семестъра.
Учебният план на квалификационната програма включва 10 учебни дисциплини, чрез които специализантите надграждат получените теоретични знания в сферата на психологическото консултиране и на психологическата психотерапия. Целта е всеки да получи ясни инструкции и да изгради продуктивни умения за психологичноконсултативна работа. По време на обучението се актуализират професионални себепространства и се мобилизира пълният набор от ресурси как да се постъпва с човека, попаднал в житейски затруднения. Най-важно предимство на предлаганата образователна програма е, че преподавателите прилагат достъпен език, без да подценяват академичния и практическия опит на специализантите. След успешното завършване на програмата всеки специализант ще разполага с ключови интервенции за психологическо консултиране и ще знае как да ги прилага в реална професионална среда.

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ – анотация

Вътрешната потребност от израстване и себереализация на мениджъра е движеща сила в неговия устрем към прогрес и развитие. Образователната програма „Стратегическо управление“ ще Ви помогне да развиете компетентностите си в областта на стратегическото управление на организацията. По този начин, освен че ще придобиете нови знания за вземането на стратегически решения, за практическа им реализация и за оценката на резултатите от тях, ще усвоите умения за откриване на проблеми, за диагностика на средата и за оптимален избор на решение. Вследствие на обучението ще имате по-голяма увереност в себе си при осъществяване на стратегическото мислене и управление, които стават изключително необходими за управление на съвременните организации. Специалността „Стратегическо управление“ дава възможност да се специализирате в стратегическия мениджмънт, което ще Ви позволи по-лесно да се развивате като мениджър. Ако желаете професионалното Ви развитие да бъде улеснено, да придобиете нови знания и умения за стратегическото управление и как да ги прилагате в управленската практика, заповядайте при нас! Очакваме Ви!

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ – анотация

В специалността „Библиотекознание и библиография“ към Центъра за квалификация на ВТУ се подготвят добре обучени в професионално отношение кадри, които може да се реализират във всички видове библиотеки на национално и на регионално ниво (научни, общообразователни, тясноведомствени); а също и в различни информационнообслужващи звена, в структурата на централни и на местни дигитални и печатни медии; в издателства, фондации, книготърговски мрежи; в отделни сфери на научното и административното обслужване и др.
Дисциплините, включени в учебния план, осигуряват успешно овладяване на фундаментални знания за българското книгознание, библиотекознание, библиография, краезнание; за информационните науки от гледна точка на европейската интеграция на страната и на сътрудничеството й със сродни институции в чужбина; за съвременните комуникационни технологии.
Дипломираните специализанти придобиват професионална квалификация по библиотечно комплектуване, по каталогизация, по класификация, по справочно-библиографско и библиотечно-информационно обслужване на читателите и пр.

ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ – анотация

Образователната програма е предназначена за усъвършенстване на знанията и уменията на бакалаври или магистри и получаване на практически опит в планирането, организирането, ръководенето, контролирането и използването на информацията като стратегически ресурс на организационната единица, за „информиране“ на хората на знанието и постигане на организационната мисия.
Успешно завършилите тази програма ще притежават ценни знания и опит в областта на трите технологии: ресурсна, инструментална и управленска. Информационният мениджър трябва не само да познава и да изследва собствената си система, но и да разкрива нейната същност (присъщите й системни и интегративни свойства), състав (количествената и качествената характеристика на нейните части), структура (вътрешната организация и взаимната връзка между елементите), функциите, комуникациите с външната среда, а също така и историята й.

СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ – анотация

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър от професионално направление Педагогика или да имат професионална квалификация учител.
Специалността Семейно консултиране дава възможност за придобиване на знания и компетентности, включващи общотеоретични и социалнопрактически основи на семейното консултиране; за разкриване на основните характеристики на консултативния процес; за организиране на взаимоотношенията в семейна среда; за преодоляване на негативите в семейната среда; за прилагане на съвременни технологии на работа (консултативна практика); за взаимодействие с други институции и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – анотация

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър от професионално направление Педагогика или да имат професионална квалификация учител.
Специалността Управление на образованието е насочена към усвояване на знания и изграждане на компетентности за теоретическите, методическите и практическите основи на управлението на образованието; за използването на съвременни информационни източници и технологии в управленската дейност; за маркетинговия процес; за мониторинга и оценяването в образованието; за извършването на диагностична, прогностична и проектна дейност в образованието.

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ – анотация

Образователната програма „Педагогическа психология“ е ориентирана към повишаване на квалификацията на лица, завършили ОКС бакалавър и ОКС магистър в професионално направление Психология, както и за бакалаври от друго професионално направление, които са с придобита образователно-квалификационна степен магистър по специалност от професионално направление Психология. Обучението се предлага в задочна и в дистанционна форма и продължава два семестъра.
В квалификационната програма са включени 9 учебни дисциплини, които обезпечават теоретична и практическа подготовка в областта на педагогическата и възрастовата психология, в областта на консултирането, диагностиката, подпомагането и социалната работа в условията на училищна среда. Програмата осигурява усвояването на умения за организиране и провеждане на индивидуални и групови консултации;  на умения за индивидуална и групова диагностика; на умения за медиация при разрешаването на педагогически и социални конфликти; на умения за оказване на помощ и подкрепа за деца в риск.
Образователната програма „Педагогическа психология“ е ориентирана към психолози, кандидатстващи за работа или работещи в социално организираните образователно-възпитателни структури: училища, детски градини, държавни и неправителствени организации с предмет на дейност обучение, възпитание и превъзпитание на деца и юноши.

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ – анотация

Образователната програма предлага теоретична подготовка и усвояване на основни практически умения за психологическа работа с деца и техните семейства в следните области – познаване на детското развитие в норма и патология; умения за психологическо консултиране при когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми; подпомагане на социализацията и развитието на жизнени умения; кариерно консултиране и професионално ориентиране на юношите; консултиране на родители.
Обучението по специалността ще обогати теоретико-практическата подготовка на всички професионалисти, ангажирани с проблемите на детското развитие и подкрепата на деца и семейства. Обучението е в рамките на два семестъра и завършва с придобиване на професионална квалификация психолог консултант в детско-юношеска възраст.

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ – анотация

Сферата на здравеопазването е изключително динамична и изпълнена с много предизвикателства. Изискванията на средата налагат на мениджърския състав на здравните структурни звена да притежава богат набор от знания, умения и компетентности в областта на управлението. Образователната програма „Здравен мениджмънт“ ще добави стойност към потенциалните Ви възможности, съобразени със съвременните нормативни изисквания, които са необходими, за да  ръководите ефективно структурните единици. Това ще стане чрез компетентностите, които ще придобиете като резултат от включването си в програмата. Благодарение на професионалната подготовка, която ще получите в областта на здравния мениджмънт, ще може да заемате ръководни позиции и най-важното – да управлявате ефективно звено, отдел, институция в здравната сфера. Специалността „Здравен мениджмънт“ Ви прави по-конкурентоспособни в работната среда и Ви дава преимущество при желание за кариерно развитие. Ако искате да се усъвършенствате, ако имате виждания за развитие на Вашата организация, но не Ви достига нещо да ги реализирате, ако желаете да решавате проблеми в работна среда – елате при нас! Очакваме Ви!

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – анотация

Образователната програма е предназначена за усъвършенстване на знанията и уменията на бакалаври или магистри и получаване на практически опит в използването на информационни и комуникационни технологии при разработване на системи за решаване на бизнес задачи и при изграждане на комплексни софтуерни решения за различни области. Специалността „Бизнес информационни технологии“ е както с теоретична, така и с приложна насоченост. В процеса на обучение студентите придобиват и допълнителни умения и знания.
Завършилите тази програма ще притежават базови познания за: същността на информационните процеси и модели, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на информационните технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработването и внедряването на програмни продукти в бизнеса. Освен това те придобиват основни технически умения, профилиране и специализиране на тези умения в областта на информационните технологии в бизнеса при използване на интернет базирани приложения и при реализацията на електронен бизнес.

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ – анотация

Образователната програма „Организационна психология“ е ориентирана към повишаване на квалификацията на лица, които притежават образователна и квалификационна степен (ОКС) бакалавър или магистър от професионално направление Психология и от други професионални направления от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. Обучението е в дистанционна форма и продължава два семестъра.
В образователната програма са включени учебни дисциплини, които се отнасят до теоретичната и практическата подготовка на обучаемите в модерна и перспективна сфера в приложната психология – организационната. Дават се базисни знания за лидерството, организационното поведение, бизнес психологията, мотивацията за трудова дейност; умения, свързани с професионалното консултиране и ориентиране, реализирането на подбора на кадри във фирмите; методики за изследване на организацията, психология на рекламата, сформиране на екип и екипна дейност.
След успешното завършване специализантите може да работят като: специалист по организационна психология във фирми и организации; професионален и кариерен консултант; фирмен психолог; специалист по подбор и управление на кадри; организационен консултант; рекламен и бизнес консултант; обучител по сформиране и развитие на екипи в организации, фирми, консултантски къщи, ДБТ, неправителствени организации.

ПСИХОЛОГИЯ В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ (РАННА ДЕТСКА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ) – анотация

Специализацията „Психология на ранното детско развитие“ е предназначена за допълнителна квалификация на студенти, завършили ОКС бакалавър или ОКС магистър от професионалните направления: 1.2 Педагогика; 3.2 Психология и 3.4 Социални дейности.
В съдържателно отношение квалификационната програма отговаря на професионалните потребности на специализанти, които имат ясна ориентация към придобиване на теоретико-приложни знания и умения за физическото и психическото благополучие на индивида в периода на ранното детство. Познаването на динамиката на детското развитие от раждането до постъпването в училище е важно, тъй като подготвя появата на по-високи нива в психичния живот на детето. Това са ориентири, които специалистите, полагащи грижи за деца, е добре не само да познават, но и по възможност да прилагат при взаимодействието си с тях. Ето защо в учебните дисциплини на квалификационната програма се разглеждат и се анализират съответстващи на съвременните психологически схващания теми за особеностите и механизмите на детското развитие. Акцентът се поставя върху пълноценното използване на огромните възможности за учене на децата в тази възраст и за подпомагане на родителите и учителите в стимулирането на детския потенциал.
Обучаваните формират професионални компетенции по психология на ранното детско развитие на три академични равнища:

  • теоретичните обяснителни модели на психологическата наука за механизмите на психическото развитие в периода на ранното детско развитие;
  • научната интерпретация на процесите на ранно детско развитие, съчетаващи действието на много децентрализирани и локални взаимодействия на различни компоненти в организацията на психичния живот;
  • физическото, двигателното, емоционалното, социалното, познавателното, игровото, езиковото и комуникативно  развитие на детето в периода на ранното и предучилищното детство.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В