Мандат 2015 - 2019 г.

Мандат: 2015-2019г.

Контактна информация за председател, зам.-председател:

Предсетател на ОС на ФИИ – доц. Йордан Николаев Йорданов,  jordanjart@abv.bg, тел. 0898 478 328;

Зам.-председател на ОС на ФИИ – доц. д-р Владимир Димитров Аврамов, vladavram@abv.bg, тел. 0888 498 100

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА Факултета по изобразително изкуство
мандат 2015 – 2019 г.

№ по ред

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

Научна степен  и академична длъжност

Преподаватели – хабилитирани и нехабилитирани    (19 хаб.преп.  +  16  нехаб.преп. )

1.

проф.дизк Антоанета Ангелова Анчева

2.

проф. дпн Мариана Минчева Гърмидолова

3.

проф.       Константин Станев Денев

4.

проф.       Стефан Лазаров Лютаков

5.

  доц.        Борис Желев Георгиев

6.

  доц. д-р Владимир Димитров Аврамов

7.

  доц.        Георги Минчев Георгиев

8.

  доц. д-р Деница Веселинова Янева

9.

  доц. д-р Иван Георгиев Узунов

10.

  доц.        Йордан Николаев Йорданов

11.

  доц.        Костадин Георгиев Млячков

12.

  доц.        Красимир Георгиев Карабаджаков

13.

  доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

14.

  доц.        Младен Иванов Младенов

15.

  доц.        Огнян Хараламбиев Ламбев

16.

  доц.        Пеньо Семов Пенев

17.

  доц. д-р Светослав Ангелов Косев

18.

  доц.        Христо Иванов Керин

19.

  доц. д-р Маринета Георгиева Млячкова

20.

гл.ас. д-р  Атанас Димитров Тотляков

21.

гл.ас. д-р  Галина Цветкова Цветкова

22.

гл.ас. д-р  Красимира Борисова Друмева

23.

гл.ас. д-р  Мартина Маринова Караиванова

24.

гл.ас. д-р  Атанас Димитров Марков

25.

гл.ас. д-р  Гълъбин Цветанов Христов

26.

гл.ас. д-р  Деян Русков Карагогов

27.

гл.ас. д-р  Милен Петков Джановски

28.

гл.ас. д-р  Николай Георгиев Коев

29.

гл.ас. д-р  Славина Русева Русева

30.

гл.ас. д-р  Тодор Георгиев Ламбов

31.

гл.ас. д-р  Христо Георгиев Найденов

32.

ас. д-р       Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

33.

ас. д-р       Йордан Иванов Йорданов

34.

ас. д-р       Трифон Тодоров Калфов 

35.

ас.              Биляна Красимирова Добрева

Студенти и докторанти     (7  студенти и докторанти)

36.

Георги Костадинов Млячков – докторант ГДВК (зап. 2014)

37.

Даниел Георгиев Иванов – докторант СТЕНОПИС (зап. 2013)

38.

Вергил Мариянов Николов –магистър, ИИ - Графика

39.

Надежда Миткова Маринова – магистър, ИИ-дизайн на стъклото

40.

Пламен Николаев Кондов –магистър, ИИ-дизайн на стъклото

41.

Велина Георгиева Сталева - докторант СТЕНОПИС (зап. 2014)

42.

Мартин Николаев Митев - докторант СКУЛПТУРА (зап. 2015)

Служители (3)

44.

Цвета Владимирова Попова

45.

Цветанка Иванова Дойчинова

46.

Венко Кирилов ТонковСПОДЕЛИ В