Комисия по учебни дейности

КОМИСИЯ по учебни дейности  към Факултет по изобразително изкуство:

ФС, протокол 11/17.07.2023 г.

Председател:  доц. д-р Деница веселинова Янева,

Членове: 

1. доц.  д-р Милен Петков Джановски – ръководител катедра „Графика“

2. доц. д-р Красимира Борисова Друмева– ръководител катедра „ГДВК“

3. доц. д-р  Маринета Георгиева Млячкова - ръководител  катедра „Живопис“

4. проф. дн Антоанета Ангелова Анчева -  ръководител катедра „ИХО“                                                        

5. доц. д-р Костадин Георгиев Млячков - ръководител катедра „Рисуване“

6. доц. Георги Минчев Георгиев - ръководител катедра „Скулптура“

7. проф. д-р Владимир Димитров Аврамов - ръководител катедра „Стенопис“

8. Анна Найденова Павлова  - ст. експерт към РИО, В.Търново

СПОДЕЛИ В