КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО

 1. Произход на изкуството. Концепции за произхода на изкуството.
 2. Същност на изкуството.
 3. Функции на изкуството: социално-организираща, просветителска, възпитателна, познавателна, комуникативна, катарктична, хедонистична. Бифункционалност.
 4. Видове изкуства. Класификация.
 5. Художествено съдържание. Тема. Идея. Вечните теми в изкуството.
 6. Художествена форма. Външна и вътрешна форма. Що е формализъм?
 7. Изкуство и художественост. Идеализация. Деформация.
 8. Структурата на художествената творба.
 9. Естетическо възприятие. Художествено обобщение, асоциация, сугестия.
 10. Символ и образ в изкуството. Символът в старото и новото изкуство.
 11. Традиции и новаторство. Уникалност и оригиналност на художествената творба.
 12. Монументално изкуство. Паметници.
 13. Институции на изкуството.
 14. Масова култура. Кич. Игра и изкуство.
 15. Техницизъм и технофобия в изкуството.
 16. Процеси в изкуството.
 17. Художествени занаяти и народно изкуство. Характеристика, тенденции, проблеми.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Аврамов, Д. Естетика на модерното изкуство. С., 2010.

2. Аврамов Д. Етюди върху модернизма. С., 2010.

3. Аврамов, Д. Летопис на едно драматично десетилетие. С., 1994.

4.  Ангелов, В. Дискурс по проблемите на естетиката. В. Т-во., 2014.

5. Ангелов, В. Естетика. Речник на актуалните, редки, дискутирани и наложени от авангарда термини. С., 2014.

6. Ангелов, В. Естетика (родена от духа на авангарда). В.Т-во., 2011.

7. Ангелов, В. Естетика и демокрация. С., 1999.

8. Ангелов, В. Естетика на авангарда. В.Т-во., 2007.

9. Ангелов, В. Изкуство-антиизкуство наука-антинаука. В.Т-во., 2005.

10. Ангелов, В. Изкуство и естетика. С., 2005.

11.   Ангелов, В. Лексикон по философия на изкуството. В. Т-во., 2014.

12. Ангелов, В. От изкуство към антиизкуство. С., 2011.

13. Ангелов, В. Речник на термините по естетика. С., 1995.

14. Ангелов, В. Смъртта на естетиката. С., 2004.

15. Ангелов, В. Съвременен лексикон по естетика. В.Т-во., 2004.

16. Ангелова, Л., Легкоступ, П. Теория и методика на изобразителното изкуство. С., 2014.

17. Бел, Дж. Огледалото на света. Нова история на изкуството. С., 2009.

18. Валие, Д. Изкуството: поглед отвътре. С., 2001.

19. Ворингер, В. Абстракция и вчувстване. С., 1993.

20. Гадамер. Актуалността на красивото. С., 2002.

21. Генова, И. Модернизъм и модерност (не) възможност за историзиране. С., 2004.

22. Генова, И. Модерно и съвременно – за изкуството и неговите истории. С., 2010.

23. Генова, И., Ангелов, А. Следистории на изкуството. С., 2001.

24. Дворжак, М. История на изкуството като история на духа. С., 1997.

25. Колев, Ив. Философия на изкуството. Тематична антология. С., 2003.

26. Лесинг, Г. Лаокоон или за границите на живописта и поезията. С., 1978.

27. Михов, Н. Монументалните паметници от времето на комунизма. Пл., 2012.

28. Ницше, Ф. Раждането на трагедията. С., 1990.

29. Паси, И. Избрани произведения в шест тома. С., 2003.

30. Райнов, Б. Магичен фенер. С., 2005.

31. Речник по естетика и философия на изкуството. Под редакцията на Жак Моризо и Роже Пуиве. С., 2012.

32. Славов, Ив. Кичът. С., 2002.

33. Стефанов, Ив. От естетика към социология на изкуството. С., 2004.

34. Стефанов, Св. Авангард и норма. С., 2003.

35. Стефанов, Св. Изкуството между традицията и провокацията. С., 2001.

36. Стефанов, Св. Културни измерения на визуалното. С., 1998.

37. Стефанов, Св., Попов, Ч. Межде традициите и иновациите: Българското изкуство през 90-те години. С., 2003.

38. Стоянов, Л. Нация, държава, институции. С., 2013.

39. Уайлд, О. Критикът като художник. В., 1982.

40. Фройд, З. Естетика, изкуство, литература. С., 1991.

41. Христова, Н. Теория на изкуството като теория на пластичния образ. С., 2000.

42. Цанев, П. Психология на изкуството. С., 2009.  

43. Чернишевски, Н. Естетически отношения на изкуството към действителността.

44. Jenks, Ch. Visual Culture. London: Routledge, 1995.

45.  Wallis, B. Art After Modernism: Rethinking Representation, New York/Boston, 1984.

46.  Emerling, J. Theory for Art History. London; New York: Routledge, 1995.

47.  Mitchell, W. J. T. Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago, University of Chicago Press, 1986

48.   Nelson, R. & Shiff, R. Critical Terms in Art History. Chicago, 2003.

49.   Preziosi, D. Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science. Yale, 1989.

 

Изготвил: доц. д-р Деница Янева

СПОДЕЛИ В