КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 1. Методика на обучението по изобразително изкуство като научна дисциплина. Предмет и съдържание, цел и задачи, връзки с други дисциплини, значение.
 2. Психофизиологически основи на  изобразителната дейност.
 3. Теории за произхода и движещите сили на изобразителната дейност.
 4. Възрастова характеристика на изобразителната дейност – основни етапи и характерни особености в развитието.
 5. Класификация и специфика на учебните методи в обучението по изобразително изкуство.
 6. Съвременни принципи в учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство.
 7. Урокът – основна форма за организиране и провеждане на учебния процес по изобразително изкуство. Нови концепции за структурата на урока.
 8. Учебна документация по изобразително изкуство – видове, особености.
 9. Планиране на работата по изобразително изкуство – равнища.
 10.   Форми на работа по изобразително изкуство.
 11. Рисуване и моделиране по натура – същност, цел и задачи. Структура на урок по натурно рисуване.
 12.  Рисуване по памет, впечатление, представа и въображение. Цел, задачи и изисквания при паметното рисуване.
 13.  Илюстративно рисуване – същност, цел и задачи. Изисквания към подбора на четивото за илюстриране. Начини на запознаване с четивото. Предварителна подготовка и провеждане на урок по илюстративно рисуване.
 14.  Рисуване и моделиране по тема – същност, цел и задачи. Изисквания и подходи при провеждане на урок по тематично рисуване.
 15.  Приложно-декоративно рисуване – същност, цел и задачи. Структура на урока.
 16.  Рисуване по асоциация. Цел и задачи, структура на урока.
 17.  Разглеждане и анализ на произведение на изобразителното изкуство – степени при възприемане. Структура на урок за възприемане на изкуството (ВИ) и по история на ИИ.
 18.  Игрови и синтетични форми в обучението по ИИ – особености, структура.
 19.  Извънурочни и извънучилищни форми на работа по ИИ.
 20. Диагностика на резултатите от изобразителната дейност – същност, видове, задачи, методи и форми.
 21. Материално осигуряване на обучението по ИИ. Обзавеждане на кабинет по ИИ – изисквания.
 22.  Организация и провеждане на изложби от ученически рисунки – основни изисквания.
 23.  Личността и ролята на учителя в обучението по изобразително изкуство

 

Библиография.

 1. Андреев, М. Дидактика. С., 1981.
 2. Андреев, М. Процесът на обучението.С,1996
 3. Арган, К. Д. Современное искусство. 1770-1970. М., Искусство, 1999
 4. Бешков, И. Словото. Съст. Ст. Сивриев. Варна. 1981
 5. Бижков, Георги, Володар Краевски. Методология и методи на педагогическите изследвания. София, Унив. изд. Св.Климент Охридски, 1999. 510с.
 6. Бижков, Г. Педагогическа диагностика. София, Унив. изд. Св.Климент Охридски, 1999.
 7. Бижков, Г. Реформаторска педагогика – история и съвременост. С., Просвета 1994.
 8. Батоева, Д., Е. Драголова. Педагогическа и психологическа диагностика. С.,2001, 283с.
 9. Бижков, Г. Методология и методи на педагогическите изследвания. С., 1993,524 с.
 10. Виготски, Л. С. Въображение и творчество на детето. С., 1982.
 11. Валон, А., Р. Зазо. Детството. /Френската генетична психология за историята и бъдещето на човека/. С., Наука и изкуство, 1988. 342с. (Библ. Съвременна чуждестранна психология).
 12. Виготски, Л.С. Психология на изкуството. Сб. Изследвания. С., Наука и изкуство, 1978. 623 с. (Библ. Естетика и изкуствознание).
 13. Виготски, Л.С. Въображение и творчество на детето. Монография. С., Наука и изкуство, 1982. 141 с.
 14. Виготски, Л.С. Мислене и реч. Избрани психолог. изследвания. С., Наука и изкуство, 1983. 556 с. (Библ. Естетика и изкуствознание).
 15. Гомбрих, Е. Х. Изкуство и илюзия: Изследване върху психологията на изображението в изкуството. Прев. от англ. ез. Н.Георгиев. Встъп. студия Д.Аврамов. С.,Български художник, 1988. 512 с., с ил. (Библ. Жалони).
 16. Грановскя, Р. Елементи на практическата психология. С., Наука и изкуство, 1989
 17. Гюлчев, Н. Апликацията в художествено-изобразителната дейност. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2001
 18. Горанов, К. Художествен образ и съвременност. С., 1987.
 19. Дамянов, Б. Методи в обучението по изобразително изкуство. София, 2004. 200
 20. Дамянов, Б. Работа с материали и техники. С., 2003.
 21. Дамянов, Б. Обсъждане на резултатите в обучението по изобразително изкуство. Пловдив, Изд. „Златю Бояджиев”,2001.
 22. Десев, Л. Психология на учебния процес. С., 1993.
 23. Димчев, В. Развитие на художествено изобразителната дейност. С., 1977. Изобразително изкуство.
 24. Димчев, В. Методика. С., 1993.
 25. Занков, О. Диагностика на резултатите на учениците по изобразително изкуство. - Начално образование, бр. 1/1994 г., с. 10-19.
 26. Занков, О. В ъзприемане на произведения на изобразителното изкуство. С., 1988.
 27. Занков,О., Б.Дамянов, О.Христова, Б.Доневска. Учебник по изобразително изкуство за V,VІ,VІІ клас. Анубис. С., 2006, 2007, 2008
 28. Занков, О. Методи за преподаване на изобразително изкуство в предучилищна и начална училищна възраст. Просвета, С., 2005.
 29. Здравков, Ст. Изобразителното изкуство в училище и естетическото възпитание. Сб. Естетическо възпитание – актуални проблеми. С., 1980; Повишени изисквания към подготовката на учителя по изобразително изкуство. Сб. Проблеми на обучението и възпитанието. В. Т-во, 1983. с. 208 – 217;
 30. Казанджиев, Сп. Психология на възприятието. С., 1940
 31. Коник, М. П.Сирин. Училище за съзерцание на прекрасното за всички – В: Проблеми на обучението по изобразително изкуство. С., Народна Просвета. 1977, 39-46с.
 32. Костов, Г.  Холандският групов портрет. Пловдив, 1993
 33. Кузмин, В. С. Психология. М., 1982.
 34. Левин, С. Вашето дете рисува. Монография. С., Български художник, 1984. 149 с. (Научнопопулярна серия: Изкуството и ние).
 35. Легкоступ, Пл. Децата и изкуството. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2005, (съавтор с Лучия Малинова).
 36.  Легкоступ, Пл. Детето и творбата, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2000, 2003, II-ро допълнено издание.
 37. Мухина. В. Изобразителната дейност на детето като форма за усвояване на социалния опит. С., 1985.
 38. Мойнова, М. Еволюцията на детската рисунка. Първо издание. В.Търново. Изд.ПИК, 1999. 174с.
 39. Мойнова, М., С.Стефанов, Румянка Йорданова. Учебник по изобразително изкуство за V,VІ,VІІ клас. АзБуки-Просвета. С., 2006, 2007, 2008
 40. Немцов, Др.  Материали за рисуване и използването им в началното училище. С., народна просвета, 1970
 41. Наръчник на учителя по рисуване и изобразително изкуство в общообразователните училища. С., 1969.
 42. Родари, Дж. Граматика на фантазията.
 43. Цанев, Петер. Психология на изкуството. НХА. София, 2008. 566 с.
 44. Цанев, П. Р.Карапантева, Д.Димитров, Г.Страшилова. Учебник по изобразително изкуство за V,VІ,VІІ клас. Просвета. С., 2006, 2007, 2008
 45. Пирьов, Г. Експериментална психология. С., 1973.
 46. Пирьов, Г. Психология и психодиагностика на интелигентността. С., 1985.
 47. Савчева, М., М. Мойнова. Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство. АЗ Буки Просвета. С., 2004
 48. Теофилова, М. Графичния образ във възрастта на нарушеното детско равновесие. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2009
 49. Фрай, Р. Въображение и рисунка. С., Наука и изкуство,1988

 

Изготвил:

  доц. д-р Марина Теофилова

СПОДЕЛИ В