КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЕСТЕТИКА

ЕСТЕТИКА:

1. Естетиката като наука.

2. Платон – естетически възгледи.

3. Аристотел – естетически възгледи. “Поетика”.

4. Византийска естетика.

5. Ренесанс – възгледи за изкуството.

6. Класицизъм. Боало – “Поетическо изкуство”.

7. Френско Просвещение: Волтер, Монтескьо, Русо, Дидро.

8. Немско Просвещение: Лесинг, Шилер, Гьоте.

9. Кант – естетика.

10. Естетика на Романтизма: Вакенроден, Новалис, Тик; Шлегел, Шелинг.

11. Хегел – естетика.

12. Чернишевски: “Естетически отношения на изкуството към действителността”.

13. Марксистко – ленинска естетика.

14. Естетика на прехода към 20-ти век: Десоар, Хаман, Утиц.

15. Експериментална естетика: Фехнер.

16. Психологическа естетика, “вчувстване”: Липс, Фолкелт.

17. Изкуствоведско направление: Вьолфлин, Ригл, Ворингер.

18. Интуитивизъм. Бергсон.

19. Натуралистическа естетика: Зола.

20. Фройд – психоанализа и изкуство.

21. Социология на изкуството: Хаузер.

22. “Дехуманизация на изкуството” – представители.

23. Шпенглер и “Залезът на Запада”.

24. Кроче и неговата естетика.

25. Руска символистична естетика” Соловьов, Бердяев.

26. Толстой – “Що е изкуство?”.

27. Сциентизъм в естетиката.

28. Структурализъм в естетиката.

29. Феноменологична естетика.

30. Теоретико-информационна естетика.

31. Естетически категории от архива: калокагатия, мяра; проблемът с естетическия вкус.

32. Традиционни естетически категории: прекрасното, възвишеното.

33. Традиционни естетически категории: трагичното.

34. Традиционни естетически категории: комичното.

35. Видове комизъм: сатира, хумор, виц, пародия, ирония.

36. Културологично-естетически категории: абсурдното.

37. Културологично-естетически категории: героичното.

38. Културологично-естетически категории: сакралното.

39. Културологично-естетически категории: празничното.

40. Културологично-естетически категории: парадоксалното.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. Аврамов, Д. Естетика на модерното изкуство. С., 2010.
 2. Аврамов Д. Етюди върху модернизма. С., 2010.
 3. Адорно, Т. Естетическа теория. С., 2002.
 4. Ангелов, В. Дискурс по проблемите на естетиката. В. Т-во., 2014.
 5. Ангелов, В. Естетика. Речник на актуалните, редки, дискутирани и наложени от авангарда термини. С., 2014.
 6. Ангелов, В. Естетика (родена от духа на авангарда). В.Т-во., 2011.
 7. Ангелов, В. Естетика и демокрация. С., 1999.
 8. Ангелов, В. Естетика на авангарда. В.Т-во., 2007.
 9. Ангелов, В. Изкуство-антиизкуство наука-антинаука. В.Т-во., 2005.
 10. Ангелов, В. Изкуство и естетика. С., 2005.
 11. Ангелов, В. Лексикон по философия на изкуството. В. Т-во., 2014.
 12. Ангелов, В. От изкуство към антиизкуство. С., 2011.
 13. Ангелов, В. Празникът в традиционната народна култура. 1997.
 14. Ангелов, В. Речник на термините по естетика. С., 1995.
 15. Ангелов, В. Смъртта на естетиката. С., 2004.
 16. Ангелов, В. Съвременен лексикон по естетика. В.Т-во., 2004.
 17. Аристотел. Поетика. С., 1987.
 18. Боало. Поетическо изкуство. С., 1983.
 19. Борев, Ю. За комичното. С., 1960.
 20. Бичков, В. Кратка история на Византийската естетика. 2000.
 21. Ворингер, В. Абстракция и вчувстване. С., 1993.
 22. Гадамер. Актуалността на красивото. С., 2002.
 23. Дворжак, М. История на изкуството като история на духа. С., 1997.
 24. Джаджев, Ив. Беседи по естетика.С., 1979.
 25. Джаджев, Ив. Естетика, В., 1995
 26. Джаджев, Ив. Естетика на Класицизма. В., 2002.
 27. Джаджев, Ив. Естетика на Просвещението. В., 2008.
 28. Естетика на Романтизма. /съст. И. Паси/ С., 1984.
 29. За красотата и изкуството. Антология. /съст. И. Паси/ С., 1975.
 30. Кант, И. Критика на способността за съждение. С., 1980.
 31. Колев, Ив. Философия на изкуството. Тематична антология. С., 2003.
 32. Кроче, Б. Естетика. С., 1997.
 33. Кроче, Б. Естетика. Избрани естетически съчинения. 2006.
 34. Лесинг, Г. Лаокоон или за границите на живописта и поезията. С., 1978.
 35. Лесинг, Г. Хамбургска драматургия.
 36. Ницше, Ф. Раждането на трагедията. С., 1990.
 37. Овсяников, М. История на естетическата мисъл. С., 1982.
 38. Ортега-и-Гасет, Х. Есета. т.1, т.2. С., 1993.
 39. Паси, И. Избрани произведения в шест тома. С., 2003.
 40. Паси, И. Немска класическа естетика. С., 1991.
 41. Паси, И. При извора на модерната естетика. С., 1987.
 42. Паси, И. Смешното. С., 2001.
 43. Паси, И. Трагичното. С., 1969.
 44. Речник по естетика и философия на изкуството. Под редакцията на Жак Моризо и Роже Пуиве. С., 2012.
 45. Спасова, Пр. Американска аналитична естетика. С., 2007.
 46. Стефанов, Ив. От естетика към социология на изкуството. С., 2004.
 47. Уайлд, О. Критикът като художник. В., 1982.
 48. Фройд, З. Естетика, изкуство, литература. С., 1991.
 49. Фройд, З. Въведение в психоанализата. С., 1991.
 50. Хегел, Г. Естетика. т.1, т.2. С., 2004.
 51. Хораций. За поетическото изкуство. С., 1983.
 52. Чернишевски, Н. Естетически отношения на изкуството към действителността.
 53. Шпенглер, О. Залезът на Запада. т.1, т.2. С., 1995.
 54. Юнг, К. Архетипове и колективно несъзнателно. Пл., 1999.
 55. Юнг, К. Психологически типове. С., 2005.
 56. Гюберт, О., Кум,Г. История эстетики. М., 1960.
 57. Лосев, А, Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
 58. Лосев, А., Шестаков, В. Эстетические категории. М., 1965.
 59. Лукач, Д. Своеобразие эстетического. М., 1985.

 

 

Изготвил: доц. д-р Деница Янева

 

СПОДЕЛИ В