КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – РИСУВАНЕ

 1. Същност и характерни особености на рисунката.
 2. Композиционни особености на рисунъчната творба.
 3. Интерпретации на пространствените отношения в рисунката.
 4. Форма и рисунъчно формообразуване.
 5. Контраст и цвят в рисунъчното произведение.
 6. Проблемът за статиката и динамиката в рисунката.
 7. Движение и ритъм в рисунката и тяхното значение за възприятието на рисунъчното произведение.
 8. Главни цели и задачи на дисциплината „Рисуване“ като основа на обучението по изобразително изкуство.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Аврамов, Д. Естетика на модерното изкуство. С., 2009.
 2. Аврамов, Д. Етюди върху модерността. С., 2010.
 3. Аврамов, Д. Летопис на едно драматично десетилетие.
 4. Ангелов, А., Генова., Ир. Разказвайки образа. С., 2003.
 5. Ангелов, В. Авангардното изкуство на Запад днес. С., 1973.
 6. Ангелов, В. Българско еротично изкуство. В.Т-во., 2003.
 7. Ангелов, В. Еротичното изкуство. С., 2000.
 8. Ангелов, В. Есета за изкуството. В.Т-во., 2010.
 9. Ангелов, В. Естетика на Авангарда. В.Т-во., 2007.
 10. Ангелов, В. Естетика (родена от духа на авангарда). В.Т-во. 2011.
 11. Ангелов, В. Изкуство – антиизкуство, наука – антинаука. В.Т-во., 2005.
 12. Ангелов, В. Лексикон по философия на изкуството. В.Т-во., 2014.
 13. Ангелов, В. От изкуство към антиизкуство. С., 2011.
 14. Божков, Ат. Български приноси в европейската цивилизация. С., 2000.
 15. Божков, Ат. Човекът и изкуството.С., 1988.
 16. Бел, Дж. Огледалото на Света. Нова история на изкуството. С., 2007.
 17. Валие, Д. Изкуството: поглед отвътре. 2001.
 18. Вучева, Т. Наивното изкуство в България. С., 1982.
 19. Генова, Ир., Димитрова, Т. Изкуството в България през 1920-те години. Модернизъм и национална идея. С., 2002.
 20. Генова, Ир. Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век. Възможности за разкази отвъд модерността. С., 2011.
 21. Генова, Ир. Модернзми и модерност – (не)възможност за историзиране. Изкуство в България и художествен обмен с балкански страни. С., 2004.
 22. Генова, Ир., Ангелов., А. Следистории на изкуството. С., 2001.
 23. Дворжак. История на изкуството, като история на духа. С., 1997.
 24. Дворянов, О. Концептуалната тенденция в съвременното изкуство. С., 2003.
 25. Делчев, Кр. Философия, художественост и скандал в модерното изобразително изкуство. С., 2006.
 26. Джаксън, Х., Джаксън, А. История на изкуството. т. 1- 4. 2006.
 27. Домусчиев, Ст. Рисуване и академия : Изследване на развитието и тенденциите на учебната рисунка от първите години на Държавното рисувално училище и Националната художествена академия - 1896 до 1986 година. София., 2006.
 28. Изкуството. Цялата история. 2013.
 29. Кандински, В. За духовното в изкуството. С., 1998.
 30. Клингсьор-Лирой, К. Сюрреализъм. 2004.
 31. Леонардо, да Винчи. Трактат за живописта. С., 1997.
 32. Маринска, Р. 20-те години в българското изобразително изкуство. С., 1996.
 33. Марцона, Д. Минималистично изкуство. 2004.
 34. Между образа и текста. Сборник в чест на доц. Ружа Маринска. Съст. Анжела Данева, Владимир Димитров. С., 2014.
 35. Модерно и съвременно – за изкуството и неговите истории. Съст. Ирина Генова.С., 2010.
 36. Попов, Ч., Стефанов, Св. Съвременна българска живопис: между локалното и глобалното. С., 2004.
 37. Попов, Ч. Тотолитарното изкуство. С., 2002.
 38. Речник по естетика и философия на изкуството., 2012.
 39. Рисуването – образователни и творчески аспекти. С., 2001.
 40. Стайков, Ат. След заника на абстракционизма. С., 1970.  
 41. Стефанов, Св. Авангард и норма. С., 2003.
 42. Стефанов, Св. Изкуството между традицията и провокацията. С., 2001.
 43. Стефанов, Св. Културни измерения на визуалното. С., 1998.
 44. Стефанов, Св., Попов, Ч. Между традициите и иновациите. С., 2002.
 45. Увалиев, П. Беседи за български художници. С., 2003.
 46. Фокрул, Б., Льогро, Р., Тодоров, Цв. Зараждането на индивида в изкуството. 2006.
 47. Фрай, Р. Въображение и рисунка. С., 1988.
 48. Хонеф, К. Поп арт. 2004.
 49. Цанев, П. Психология на изкуството. С., 2008.
 50. Чуховски, П. Бешков, рисунката и пространството. С.,  1971.
 51. Чуховски, П. Рисунката – същност, проблематика, достижения на съвременните български художници. С., 1976.
 52. Шапиро, М. Художник, общество, стил. С., 1993.
 53. Щремел, К. Реализъм. 2004.
 54. Энциклопедия модернизма. М., 2002.
 55. Руский рисунок. ХVІІІ - начала ХХ века. Л., 1989.
 56. Abrams, H. Master Drawings. New York.
 57. Arnason, H. A History of Modern Art. 1986.
 58. Art Now. 2008.
 59. Art of The 20-th Century. 2005.
 60. Chaeit, B.  The Art of Drawing. 1978.
 61. Elger, D. Abstrackt Art. 2004.
 62. Elger, D. Expressionism. 1994.
 63. Essential History of Art. 2000.
 64. Erotic Drawings. 2004.
 65. Martin, T. Essential Surrealists. 1999.
 66. Marton, S. Video Art. 2006.
 67. Marzona, D. Conseptual Art. 2005.
 68. Mink, J. Duchamp. 2006.
 69. Modern Art Impressionism to Post- Modernism. 1992.
 70. Osterwold, T. Pop Art. 2003.
 71. Painting from A to Z. A history of painting from prehistoric times to the present day. 2006.
 72. Reyburn, S. The Art of The Impressionists. 1997.
 73. Sachs, P. Modern Patins and Drawing. New York.
 74. Women Artists in the 20-th and 21-st Centuru. 2001.
 75. Tank, W. Form und Funktion – 6 Bande, Dresden, 1953.
 76. The Eniyclopedia of Visual Art 1 – 10. London, 1989.
 77. 20-th Centyry Art. 2003.
СПОДЕЛИ В