КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – СТЕНОПИС

 1. Ролята на стенните изкуства в архитектурно-художествения синтез.
 2. Класически и съвременни стенни техники в обучението по Стенопис във ФИИ.
 3. Специфика на стенописните изкуства.
 4. Стенописта в съвременната култура.

ЛИТЕРАТУРА:

*Издания представящи обзор на българското и световно изкуство в исторически план.

*Издания посветени на теми от съвременното развитие на изкуствата в пространството.


 1. Аврамов, Д. Естетика на модерното изкуство, С., Наука и изкуство, 1969.
 2. Aнгелов, Валентин. Изкуството и околната среда, С., Наука и изкуство, 1976.
 3. Ангелова, Стефка. Силистренската гробница - Септември, 1975.
 4. Анчев, Анчо Трифонов. Рилски манастир - София : Наука и изкуство, 1974.
 5. Атанасов, Хр. Войнствуващият рационализъм в архитектурата 1900-1940, С., БАН, 1987.
 6. Божков, Атанас. Българската историческа живопис - София : Бълг. художник, 1972.
 7. Василиев, Асен. Ерминии. Технология и иконография, С., Септември, 1976.
 8. Василиев, Асен. Ивановските стенописи . Русенски археол. музей и архив, 1953.
 9. Василиев, Асен. Бачковската костница : Стенописи - София : Бълг. художник, 1965.
 10. Василиев, Асен. Араповски манастир : Стенописи и архитектура. София. Наука и изкуство, 1973.
 11. Василиев, Асен. Бачковски манастир : Стенописи. - София : Наука и изкуство, 1971.
 12. Вачев, Хитко Стефанов. Храмът Рождество Христово в Арбанаси - Варна : Славена, 2008.
 13. Виткова-Георгиева, Пенка. Преображенският манастир - Варна : Славена, 2005.
 14. Гергова,И., Попова,Е. Корпус на стенописите в България от ХVІІІ в., С.,БАН,Марин Дринов, 2006.
 15. Гочев, Олег. Стенописта – проблеми и предизвикателства, НХА 2009.
 16. Димитров, Йордан Т.  и  др. Арбанаси:[Архитектура и стенописи] : - София : Септември, 1980
 17. Димитров, Захарий, Борис Шаров  и  др. Стенописни орнаменти от Югозападна Б-я: БАН, 1964.
 18. Лоренц, Н. Ф. Орнамент – всех времен и стилей, Москва ЭКСМО 2009.
 19. Миятев, Кръстю. Боянските стенописи. Моногр.  - София : Бълг.художник, 1961.
 20. Попова, Е. Зографът Христо Димитров от Самоков - София : Agata A, 2001.
 21. Райчев, Румен. Цветовете в изкуството, С., ЛИК, 2005.
 22. Райчев, Румен. Структурна комбинаторика, С.,Терзиев и синове, 1995.
 23. Спиров, Й. Технологически и технически справочник на художника-стенописец, ТАНГРА, С., 2002.
 24. Труфешев, Н. Монументалните изкуства и архитектурата в България, С., Техника, 1968.
 25. Труфешев, Н. За монументалното изкуство, С., Български художник, 1969.
 26. Цонев, Кирил. Технология на изящните изкуства, С., Наука и изкуство, 1974.
 27. Чулова-Маркова, Даниела. Стенно-монументалните изкуства през ХХ век в България, Европа и света, С. , Авангард Прима, 2008.
 28. Шаренков, Атанас. Старинни трактати по технология и техника на живописта, том І, книга първа, С., Български художник, 1988.
СПОДЕЛИ В