Мандат 2015-2019

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

             На основание чл. 26, ал. 5, т. 3 и 4 от Закона за висше образование, в съответствие с Правилника за дейността на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и по решение на Факултетния съвет на Факултета по изобразително изкуство от 18.05.2017 г. (Протокол № 10),

 

С   В   И   К   В   А  М:

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

на  Факултета по изобразително изкуство

на 28.06.2017 г. (сряда), в зала № 115 от 10.00 часа.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на годишен доклад на Декана ФИИ  за състоянието на Факултета по изобразително изкуство през периода от май 2016 г. до  май 2017 г.

2. Приемане на отчетен доклад на Декана на Факултет по изобразително изкуство за учебната 2016/2017 г.

3. Общи.

 

Материалите по дневния ред ще бъдат публикувани на страницата на факултета в сайта на Университета, като можете да се запознаете с тях и при секретаря на факултетската канцелария - в кабинет 102, Централен корпус на ФИИ.

 

             Регистрация на членовете на ОС на ФИИ от 9.30 до 10.00 часа.

            Присъствието на всички членове на Общото събрание е тяхно служебно задължение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО

                                                  СЪБРАНИЕ ПРИ ФИИ:

 

                                                            (доц. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ)

 

 

 

 

 

 

22.05.2017 г.

В.Търново

 

СПОДЕЛИ В