Библиографски справки, изготвени в периода 2010–2022 г.

2023
 • Вътрешни реформи на Николай І (Николай Павлович Романов 1796-1855) (управление, възкачване, консерватор, декабристи, реформи). Книги, статии, електронни публикации. 1855–2023. Бълг., рус. ез. 165 загл.
 • Екологичната приказка – креативно пространство за възпитаване на ценностно отношение към природата в предучилищното детство. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. Бълг., руски, англ. ез. 1990–2023. 193 загл.
 • Здравно образование в мултикултурна среда в начален етап. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1995–2023. 170 загл.
 • Изисквания, съвети към офицерите,начини за мотивация, речеви изяви. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. 1885–2022. Бълг. ез. 416 загл.
 • Мениджърът – централна фигура в процеса на управление. Книги, статии. Бълг. ез. 1995–2022. 32 загл.
 • Педагогически функции на груповите традиции и ритуали в обучението по околен свят. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. Бълг., руски, англ. ез. 2000–2023. 305 загл.
 • Педагогически функции на фенологичните наблюдения в предучилищното екологично образование. Книги, статии, електронни публикации. 2001–2023. Бълг., рус., англ. ез. 211 загл.
 • Подбалкански говори. Книги, статии, електронни публикации. 1885–2022. Бълг. ез. 96 загл.
 • Силистра ХVІ–ХVІІІ в. Книги и статии. Бълг. ез. 1899–2019. 61 загл.
 • Управленски подходи, принципи и методи. Книги, статии. Бълг. ез. 1994–2022. 44 загл.
 • Формиране на нравствени качества и ценности у 5-6-годишните деца. Теоретици, които са работили в областта. 1990–2022. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 1990–2023. 256 загл.
 • Юбилейни вестници за Алеко Константинов. Юбилейни вестници, книги, статии. Бълг. ез. 1924–2023. 101 загл.
2022
 • Адаптация на деца със специални образователни потребности в детската градина. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. 1966–2022. Бълг. ез. 504 загл.
 • Българо-германски военнополитически отношения по време на Първата световна война. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., немски ез. 1915–2021. 278 загл.
 • Възпитаване на 6-7 годишни деца в родолюбие чрез проектно-базирани педагогически технологии. Книги, статии, електронни публикации. 1990–2022. Бълг. ез. 180 загл.
 • Издирване на дигитализирани книги на френски език от 1929–1930 г. Дигитализирани книги. Френски ез. 1929–1930 г. 3 загл.
 • Изследователски репери за рефлексиране и иновиране на екологичното образование в детската градина Чрез средствата на игровата дейност. Книги, статии, електронни публикации. 1990–2022. Бълг. и руски ез. 486 загл.
 • Католицизъм и православие в българските земи ХV–ХVІІІ в.  в османската документация. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1839–2022. 262 загл.
 • Кооперативно движение в България 1878–1944 г. Книги и статии. 1902–2021. Бълг. ез. 100 загл.
 • Морално-епическото в Елин Пелиновите романи за Ян Бибиян. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез.  1931–2020. 16 загл.
 • Практики при интеграцията на деца със СОП в европейските държави. Книги, статии, електронни публикации. 1998–2021. Бълг. ез.  32 загл.
 • Психологически аспекти в развитието на глобалния тероризъм. Книги, статии, електронни публикации. 2001–2021. Бълг. ез. 154 загл.
 • Публикации на доц. д-р Сашо Марков. Книги, статии. 1976–2022. 60 загл.
 • Свищов през ХVІ–ХVІІ в. Книги, статии, електронни публикации. 1901–2021. Бълг. ез. 21 загл.
 • Силата на приятелството според Патиланските истории на Ран Босилек. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1956–2016. 12 загл.
 • Български средновековни валове. Акцент върху Еркесията. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ., нем., рум., чешки ез. 1884–2022. 188 загл.
 • Счетоводен анализ на отчета за финансовото състояние на "Юрий Гагарин" АД. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1992–2022. 277 загл.
 • Териториална организация на социално-икономическото пространство на Бразилия. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ., нем. и португалски ез. 1958–2021. 182 загл.
2021
 • Влияние на съвместното обучение върху познавателното и емоционално развитие на учениците в условията на приобщаващото образование. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 2000–2021. 251 загл.
 • Детската градина като приобщаваща и социализираща среда за деца с нарушения от аутистичния спектър. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1997–2020. 163 загл.
 • Диагностика и корелация между уменията за писане под диктовка и слуховата памет при ученици от 4 клас. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1995–2020. 71 загл.
 • Диагностика и корелация между уменията на четенето с разбиране и мисленето на учениците. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1999–2020. 119 загл.
 • Дидактически модел за изучаване на понятието уравнение в обучението по математика 7-12 клас. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 2000–2021. 93 загл.
 • Играта в процеса на обучение. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1908–2020. 227 загл.
 • Изследвания на българските народни приказки. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1938–2020. 31 загл.
 • Изследвания по българска лингвистична стилистика. Книги, статии, електронни публикации. 1970–2021. Бълг., рус. ез. 826 загл.
 • Касово счетоводство (отчетност на касова основа) – теория и практика. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1993–2021. 237 загл.
 • Комуникативно-прагматични стратегии в обучението по български език 8-10 клас. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1965–2021. 344 загл.
 • Културното и историческо наследство на Свищов през Възраждането и първите десетилетия на ХХ век. Книги, статии. Бълг. ез. 1873–2021. 70 загл.
 • Медиацията като начин за разрешаване на конфликти в училищна среда. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1989–2021. 288 загл.
 • Модел за развитие на дигиталните компетенции на учителите в съвременната образователна среда. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 2002–2021. 187 загл.
 • Паралелни светове в драмата „Кощана“ на Борисав Станкович и в разказа „Божура“ от „Старопланински легенди“ на Йовков. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., сръбски, руски ез. 1918–2021. 239 загл.
 • Признанието на иска. Книги, дисертации, статии. 1921–2021. Бълг., рус. ез. 195 загл.
 • Проблеми на използването и опазването на ландшафтите във водосбора на река Вит в Предбалкана. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1960–2020. 191 загл.
 • Просветно дело и културно развитие на Свищов през Възраждането 1810–1890 г. Книги и статии. Бълг. ез. 1879–2021. 193 загл.
 • Психологическо изследване на влиянието на тревожността върху процеса на вземане на решение при кандидат-осиновители. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 2000–2021. 106 загл.
 • Развиване на културна компетентност в обучението по български език (5. – 7. клас). Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 1979–2021. 209 загл.
 • Развиване на продуктивни езикови умения по английски език чрез смесена форма на обучение (Developing productive English language skills in a blended learning environment). Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 1992–2021. 302 загл.
 • Стилове на родителстване като предпоставка за развитие на синдрома на родителското отчуждение и неговото влияние върху психоемоционалното състояние на детето. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1998–2021. 388 загл.
2020
 • Библиография на доц. д-р Анелия Петкова, подготвена за сборник в нейна чест. Книги, статии, цитирания. 1985–2020. 173 загл.
 • Библиография на проф. дин Иван Стоянов, подготвена за сборник в негова чест. Литература от и за него. 1978–2020. 389 загл.
 • Библиография на проф. д-р Андрей Димов Андреев, подготвена за сборник в негова чест. Книги, статии, цитирания. 1992–2020. 183 загл.
 • Българо-гръцки отношения 1989–2007 г. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1990–2019. 178 загл.
 • Варна – културно-исторически маршрути (Културно наследство, история VІ–ХХ в., паметници, изкуство, туристически маршрути). Книги, статии, електронни публикации. 1897–2020. Бълг. ез. 574 загл.
 • Влияние на подвижните игри върху психофизическите качества на деца от мултикултурна среда. Дисертации, книги, статии. Бълг. ез. 1990–2019. 115 загл.
 • Генерал Иван Кишелски. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., руски ез. 1871–2018. 97 загл.
 • Дидактичната игра в обучението по математика в началния етап на образование. Книги, статии, електронни публикации. 1954–2019. Бълг. ез. 232 загл.
 • Дизайн на обучение на надарени деца (гимназиален етап). Книги, статии, електронни публикации. 1998–2020. Бълг., рус., англ. ез. 113 загл.
 • Индивидуални административни актове по Закона за устройството на територията. Дисертации, книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1924–2020. 410 загл.
 • История на Отоманската банка на територията на България и Османската империя / Турция до 1922 г. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ., турски ез. 1891–2020. 124 загл.
 • Литература за Геза Херчег (Geza Herczeg). Електронни публикации. Немски, англ. ез. 8 загл.
 • Методика на обучението по футбол на 9-10- годишни ученици в извънкласната дейност. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1946–2019. 129 загл.
 • Модел за усвояване на ролята „ученик“ при прехода детска градина – начално училище. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. 1975–2020. Бълг., рус., англ. ез. 510 загл.
 • Практически задачи при овладяване на знания и умения за равнинни геометрични фигури в IV клас. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1995–2019. 189 загл.
 • Развитие на творческите способности на 5-6 г. деца чрез изобразителната дейност апликиране. Книги и статии от електронния каталог на Университетска библиотека. Книги и статии. Бълг., рус. ез. 1902–2018. 50 загл.
 • Развитие на уменията за четене с разбиране по български език и литература в ІV клас. Книги, статии. Бълг. ез. 1982–2019. 101 загл.
 • Ролята на диктовките в начален етап на обучение (езикова и функционална грамотност). Книги, статии. 1976–2020. Бълг. ез. 161 загл.
 • Ролята на изобразителното изкуство за развитие на творческото въображение при 5-6 г. деца. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. и рус. ез. 1936–2019. 183 загл.
 • Ролята на семейството и специалния педагог в развитието на фината моторика при деца със специални образователни потребности в предучилищна възраст. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. 1991–2020. 392 загл.
 • Семейство и семейно възпитание. Книги, дисертации, статии, електронни публикации. 1970–2019. Бълг., рус., англ. ез. 800 загл.
 • Текета в Златоград. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1894–2019. 58 загл.
 • Фактори за интеграция на ученици със зрителни нарушения в училищна среда. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1993–2020. 219 загл.
 • Функция на детския учител / логопед. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1979–2019. 181 загл.
2019
 • Аз-образ и детерминанти на самооценката в юношеска възраст. Дисертации, книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1991–2019.   243 загл.
 • Библиография на проф. дин Калчо Костов Калчев. Известни цитирания. 1977–2018. Бълг., рус., укр., англ., рум., чеш., словашки, полски ез.     184 загл.
 • Блага Димитрова. Литературна критика за нея. Интервюта. Книги, статии, електронни публикации. 1955–2018. Бълг. ез.            215 загл.
 • Българското традиционно облекло – знак за идентичност в съвременността. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1948–2019.   183 загл.
 • Взаимовръзка между готовността за обучение и процеса на адаптация на първокласника. Дисертации, книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1975–2019.       323 загл.
 • Дидактичната игра в обучението по математика в началния етап на образование. Книги, статии, електронни публикации. 1954–2019. Бълг. ез.      232 загл.
 • Европейска езикова политика. Книги, статии, електронни публикации. 2000–2018. Бълг. ез.         27 загл.
 • Естетическо възпитание в предучилищна възраст. Публикации 2009–2018. Книги, статии. 2009-2018. Бълг. ез.        43 загл.
 • Модели на проектно-базирано обучение в начален етап на училищна степен. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., англ. ез. 1999–2019.    253 загл.
 • Николай Иванов Райнов – библиография. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1905–2019.  406 загл.
 • Ния Радева. Рецензии за; цитирания. Бълг., полски ез. 2012–2018.       10 загл.
 • Нравствено възпитание на децата от предучилищна възраст. Книги, статии, електронни публикации. 1960–2018. Бълг. ез.            70 загл.
 • Образователна среда в началното училище. Книги, статии, електронни публикации. 2000–2018. Бълг. ез.            109 загл.
 • Обучението по краезнание в училище. Книги, статии, електронни публикации. 1955–2018. Бълг. ез.        185 загл.
 • Педагогическите идеи на Мария Монтесори за сензорно и математическо развитие на децата от втора възрастова група. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1928–2019.        132 загл.
 • Подготовка на детето за училищно образование. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 1978–2018.   145 загл.
 • Преводи на Йежи Либерт в България. 1900–2019. Бълг. ез. Книги, статии, електронни публикации.         2 загл.
 • Проектно-базирано обучение. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус., англ. ез. 1991–2019.   419 загл.
 • Проф. д-р Христо Бонджолов. Известни цитирания. Допълнение към библиография. Бълг., сръбски, макед. 1994–2018.     66 загл.
 • Севлиево и Севлиевския край ХV–XVII в. Каза Хоталич. Книги, статии, електронни публикации. 1909–2018. Бълг. ез.            214 загл.
 • Семейното възпитание при деца от предучилищна възраст. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. ез. 2009–2014.            62 загл.
 • Творчеството като отражение на емоционалния свят на детето във втора възрастова група на детската градина. Книги, статии, електронни публикации. Бълг. и рус. ез. 1936–2019.            218 загл.
 • Теодора Димова (Литература за нея). Статии. 2000–2017. Бълг. ез.       53 загл.
 • Физическо възпитание в предучилищна възраст. Книги и статии. 2000–2019. Бълг. ез.        109 загл.
 • Хайдутството в българските земи ХV–ХVІІ век. Книги, статии, електронни публикации. Бълг., рус. ез. 1890–2019.     207 загл.
2018
 • Албанската литература през Възраждането
 • Библиография на доц. д-р Л. Стоичкова
 • Български военни формирования на територията на днешна Украйна през ХVІІ–ХVІІІ в.
 • Българското образование през Средновековието (ІХ–ХV в.)
 • Великоморавия в българската научна литература
 • Видни историци в каталога на Университетска библиотека
 • Военно-психологическото състояние на българската армия 1917–1918 г.
 • Въздействие на слуховете върху поведението в юношеска възраст
 • Възрожденски процеси в Лясковец
 • Градският живот в Югоизточна Европа ХІ–ХІV в.
 • Дипломатически отношения на България с Ливан и Палестина 1989–2016 г.
 • Екологично възпитание в предучилищна възраст
 • Естетическо възпитание в предучилищна възраст. Публикации 2010–2018 г.
 • Здравна компетентност за начална училищна възраст
 • Играта в живота на детето от предучилищна възраст
 • Изследване на възможностите за усъвършенстване на обучението по тактическа и тактико-специална подготовка на курсанти и специализанти
 • Интерактивен модел за развитие на природонаучни компетенции в подготвителна група (6-7 г.)
 • Кримските татари, Кримското ханство и Гираите (в българските земи) - ІХ–ХVІІ в.
 • Лансирането на Любен Беров за премиер от страна на президента Желю Желев
 • Литература за Желю Желев 2016
 • Методът на проектите в екологичното образование
 • Модел за развитие на умението за писмено създаване на текст при интензивно изучаване на английски като чужд език в първи гимназиален клас
 • Националноосвободителни борби в Ловеч и Ловешкия край през Възраждането
 • Образователната среда в съвременната детска градина
 • Обучението по математика в предучилищна възраст
 • Овладяване на граматични знания и умения в начален курс
 • Османската култова  архитектура в българските земи през 15–16 в.
 • Полово възпитание в предучилищна възраст. Статии 2008–2018 г.
 • Полово възпитание и полова идентификация на децата от предучилищна възраст
 • Полският въпрос в международните отношения 18–19 в.
 • Преводи на Елфриде Йелинек в България
 • Преводът на туристически пътеводители като езиков и културен трансфер
 • Публикации на доц. Петър Братоев
 • Първите Тюдори и изграждането на модела на английския абсолютизъм
 • Развитие на военното правосъдие в българската държава
 • Развитие на двигателните качества на 9–10-годишни ученици
 • Развитие на физическите качества при 10–12 годишни лекоатлети
 • Сензорно развитие в предучилищна възраст
 • Социално-икономическа география на Бразилия. Регионален анализ
 • Съчиненията по български език в 3–4 клас. Глаголно време
 • Трансграничните бракове между българи и чужденци
 • Тридесетгодишната война
 • Умствено възпитание в предучилищна възраст
 • Формиране на екологична култура чрез обучението по Околен свят във втори клас
 • Формиране на предприемчивост в просоциалното поведение на учениците от начална образователна степен чрез началното технологично обучение
 • Ценностно-естетическата нормативност на Романтизма
 • Четвъртият кръстоносен поход и неговите последици
2017
 • Византийски паметници в България
 • Влияние на трудотерапията при възрастни хора с умствена изостаналост. Видове трудотерапия. Приложение на трудотерапията
 • Възпитание в родолюбие чрез обучението по Околен свят в първи клас
 • Глинени печати през ранножелязната епоха в България
 • Графичен дизайн на книгата
 • Демографска информация и икономическо развитие на Северна България 1936 – 1992 г.
 • Епистоларен стил
 • Естетическо възпитание и естетическа култура в предучилищна възраст
 • Западни Родопи. Природни ресурси и турисически потенциал на региона
 • Литература за Стефан Дичев
 • Личността на Неофит Бозвели
 • Логопедия
 • Никола Пиколо и Атанас Богориди
 • Нравствено възпитание и нравствена култура в предучилищна възраст
 • Обучението на учители за преодоляване на агресивното поведение на малките ученици
 • Подготовка на децата за училище чрез интерактивни методи
 • Поклонническата литература във Византия
 • Полово възпитание на децата от предучилищна възраст
 • Превенция на агресивно поведение чрез обучение по емоционална интелигентност на 5-6 г. деца
 • Признаване на Македония от България (1992 г.)
 • Признаване на Русия от България (1991 г.)
 • Публикации и цитирания на проф. дин Иван Стоянов 2012 – 2016
 • Публикации и цитирания на проф. дин Казимир Попконстантинов 2012 – 2016
 • Публикации и цитирания на проф. дин Калчо Калчев 2012 – 2016
 • Публикации и цитирания на проф. дин Радослав Мишев 2012 – 2016
 • Развиване на умението за говорене на английски език
 • Религиозна комуникация
 • Ролята на учителя в литературното обучение. Трудовете на Петър Братоев
 • Руско-турската война от 1787 – 1792
 • Софроний Врачански 1989 – 2014
 • Социалнопедагогическа подкрепа на деца и младежи с езиково-говорни нарушения, отглеждани в резидентен тип услуги
 • Списък на публикациите на проф. дин Иван Тютюнджиев
 • Структурно-геоморфоложко развитие на Северозападна България
 • Съвременни технологии при възпитание на учениците от начален етап в толерантност
 • Териториалното разширение и експанзията на България в първата третина на ІХ в. (755 – 831 г.)
 • Търновската градска община през възраждането
 • Формиране на умения за самооценка на постиженията по английски език като чужд в начален етап на обучението (1 – 4 клас)
 • Цитирания Б. Ф. Ломов в България
 • Цитирания за проф. д-р П. Радева
 • Четата на Хр. Ботев
2016
 • Арт-терапията като средство за преодоляване на тревожността на децата от предучилищна възраст
 • Бизнес комуникациите в системата на управление по примера на предприятията от млечната промишленост
 • Влиянието на развода върху тревожността на учениците от начална училищна възраст
 • Военни сюжети в торчеството на Йордан Йовков
 • Въздушната битка за Кубан
 • Възпитаване култура на общуване чрез игрови технологии в начален етап на образование
 • Глинени печати през ранножелязната епоха в България
 • Дидактични игри в процеса на обучението по математика в първи клас
 • Единадесети септември 2001 г.
 • Екипната работа в условията на интеграция Учител - дете в подготвителна група
 • Естетическото въздействие на празниците в начален образователен етап
 • Жилищна архитектура през късния халколит в Североизточна България
 • Западни Родопи. Природни ресурси и турисически потенциал на региона
 • Играта за формиране на културата на поведение у 4-5 г. деца
 • Марин Калинов. Литература от и за него
 • Непознатият Наполеон
 • Обучението на учители за преодоляване на агресивното поведение на малките ученици
 • Педагогическа технология за овладяване на комуникативна компетентност от 5-7 г. чрез метода на Валдорфската педагогика
 • Президентската институция в България
 • Реализиране на принципа за нагледност в началното училище
 • Социално-педагогически аспекти на проблема преждевременно напускане на училище от учениците
 • Съвременни технологии при възпитание на учениците от начален етап в толерантност
 • Териториалното разширение и експанзията на България в първата третина на ІХ в. (755 – 831 г.)
 • Тилово снабдяване на българската армия преди и по време на сръбската кампания (1915 г.)
 • Формиране на здравна култура и възпитание при деца и юноши, лишени от родителски грижи
 • Църквата „Света София“ в Константинопол
 • Чужди думи в българския език
2015
 • Архитектура на българската възрожденска къща – ХІХ в.
 • Богомилството. Книги и статии на английски език, притежание на Университетска библиотека. Електронни източници. Англ. ез.
 • Борис Христов. Литература за него
 • Българо-руски културни връзки през Възраждането
 • Великобритания и България в края на ХІХ и началото на ХХ век – политика, дипломация, пропаганда.
 • Георги Марков. Литература за „Жените на Варшава“; „Портрет на моя двойник“
 • Езиковата ситуация в България. Сравнително езикознание (българо-гръцки) езикови връзки
 • Издания на книгите на Фани Попова-Мутафова след 1973 г.
 • Икономическо развитие на Англия през късното средновековие (ХІV – ХVІ в.)
 • Инициативни движения и преговори за мир по време на Първата световна война
 • Книги за любовта в Университетска библиотека
 • Коста Радев. Литература от и за него
 • Културно наследство на Несебър
 • Литература за Йордан Вълчев
 • Литература за Павел Вежинов. Интервюта с него
 • Литература за четирилогията на Димитър Талев
 • Литература и история в романите на Фани Попова-Мутафова “Солунският чудотворец”, “Дъщерята на Калояна” и “Иван Асен ІІ”. Публикации след 1973 г.
 • Литература от и за Ралица Цойнска
 • Манастирите в Сучава (ХV – ХVІІ в.)
 • Национализмът в България през 1990 – 2015 г.
 • Опазване на културно-историческото наследство
 • Педагогическата технология за емоционално-волево развитие в подготвителната група за училище
 • Правната култура на учителя в контекста на професионално-педагогическата му подготовка
 • Публицистиката на Мартин Лутер
 • Рафаилов кръст
 • Рецепция за творчеството на Георги Марков
 • Самодивата в българската фолклорна вяра
 • Светлозар Игов. Публикации от и за него 1990 – 2015 г.
 • Светослав Минков. Литература за него. Интервюта
 • Семейните традиции за духовно възпитание на детето до постъпването му в училище
 • Социално-психологически детерминанти на организационната трансформация
 • Сравнение на физическата дееспособност между роми и българи – ученици V–VІІІ клас
 • Съединението и Сръбско-българската война. Публикации 1995 – 2015
 • Съпоставителен анализ на фразеологизмите в новогръцки и български език
 • Управленски проблеми на предприемаческата дейност през призмата на дребния бизнес
 • Устна и писмена реч
 • Философия на правото. Правен позитивизъм. Джон Остин и Хърбърт Харт
2014
 • Англосаксонският период в историята на Великобритания
 • Балканската политика на Англия и Русия 1893 – 1904 г.
 • България във френско-руските отношения 1898 – 1912 г.
 • Българо-румънска интерференция в говорите на Тутракан
 • Винен туризъм в Южен централен район. Винопроизводството в историята
 • Диалектите на българите от Бесарабия и книжовен български език. Прояви на езикова интерференция
 • Етимологичната фигура в българския език
 • Иван Найденов - живот и дейност
 • Игрови технологии в обучението по география и икономика в V клас
 • Индивидуализация и диференциация на слети класове в началното училище
 • История на гр. Троян през Възраждането
 • История на Испания VІІІ – ХV в. Арабски халифат и Реконкиста
 • Казанлък през Възраждането
 • Когнитивна лингвистика. Когнитивна стилистика
 • Компютърните технологии в първи клас
 • Компютърът като дидактическо средство в изучаването на природните зони в пети клас
 • Конструиране на героичната памет в епохата на социализма. Случаят Вела Пеева
 • Концепцията за женска красота при социализма (етнокултурен аспект). Литература на руски и английски език
 • Концепцията за женска красота при социализма (етнокултурни аспекти). Литература на български език
 • Културен туризъм в България
 • Културно проектиране на обектите на културен туризъм в Плевенска област
 • Литература за “До Чикаго и назад” на Алеко Константинов. 1990 – 2014.
 • Литература за доц. Йордан Еленски
 • Литература от и за Готфрид Бен
 • Ловът в средна Северна България ХІХ – ХХ век. Традиция - новаторство
 • Мотивът за пътя и пътуването (топосът на пътя; лабиринтът; пътят като лабиринт; герой и героично)
 • Национална сигурност в България (1944 – 1989 г.). Книги и статии в Университетска библиотека
 • Отровни вещества
 • Повестта на Любен Каравелов “Турски паша” - между фактите и фикцията
 • Политически права на гражданите в България от 1879 г. до днес; във Великобритания, Франция, САЩ - ХVІІ – ХІХ в.
 • Полски автори, преведени на български език. Стихове на полските автори: Константин И. Галчински; Ян Каспрович; Болеслав Лешмян; Мария Павликовска-Ясножевска; Леополд Стаф; Казимеж Тетмайер-Пшерва; Юлиан Тувим, Ярослав Ивашкевич, преведени на български език за периода 2009 – 2014 г.
 • Право, морал, религия
 • Праисторическа Британия
 • Преображенски манастир “Свето Преображение Господне”. Захарий Зограф
 • Приложни изкуства в Троянско
 • Пролетните календарни празници в системата на културния туризъм
 • Протестантската пропаганда в края на ХІХ – началото на ХХ в.
 • Психология на изобразителното изкуство. Арттерапия
 • Публикации, цитирания, в световните библиотеки на проф. д-р Лъчезар Георгиев 2008 – 2014 г.
 • Работа с младежи - организация, технологии, социология. Младежки политики в България и чужбина след 1989 г.
 • Софроний Врачански. Литература от и за него за периода от 1989 до 2014 г.
 • Средновековни български паметници в Поморавието и Западните покрайнини
 • Съветската инвазия в Афганистан – декември 1979 г.
 • Съпоставка между Разколников и Свидригайлов от “Престъпление и наказание” на Ф. М. Достоевски
 • Тестовата проверка на континента Южна Америка
 • Туристически ресурси на област Шумен. Състояние и тенденции за развитието на туризма
 • Участието на Великите сили в Испанската гражданска война
 • Фаталната жена - съпоставка между “Анна Каренина” на Л. Толстой и “Казаларската царица” на И. Вазов
 • Херман Брох – преводи на български език
 • Цитирания на Б. Г. Ананиев в български източници
 • Япония. Промяна и приемственост 1945 – 1956 г.
2013
 • Богданов, Стоян (Стоян Богданов Стоянов). Публикации
 • Богословска терминология в средновековни съчинения
 • Българо-испански езикови и културни връзки
 • Българското театрално изкуство през епохата на Възраждането
 • Вещноправно действие на регулационните планове. 1984 – 2013
 • Възпитаване в природосъобразен начин на живот при ориентиране на 5-6 годишните деца в света
 • Гражданската война в Съветска Русия 1917 – 1922 г.
 • Джоузеф Конрад. Литература от и за него в България
 • Димитър Димов - литература от и за него
 • Играчки и игрово пресъздаване. 2006 – 2013
 • Игри с правила и игрово взаимодействие
 • Информационното общество, глобализацията и защита на личните данни и неприкосновеността на личността
 • История на олимпийското движение в България
 • Компютърните дидактични игри за достъпно и трайно овладяване на учебния материал в първи клас
 • Конституиране на Босна и Херцеговина 1995 – 2005. (Босна, Босна и Херцеговина, Република Сръбска)
 • Литература за филма “Козият рог” и за Николай Хайтов
 • Литература от и за Валери Петров
 • Литература от и за Йозеф Крашевски
 • Литература от и за Павел Матев
 • Нидерландски заемки в българския език
 • Оспорване на административни актове по Закона за устройство на територията
 • Пазар на електроенергия в България и ЕС
 • Половоролевите взаимоотношения между децата на 4 - 5 годишна възраст
 • Преводи на нидерландски (холандски) език на български художествени произведения
 • Промяна предназначението на църковните сгради в България след 1944 г. до 1990 г.
 • Публикации на доц. д-р Страхил Попов. Литература за него
 • Салвадор Алиенде, Чили
 • Символичната празнична среда за приобщаване на 4 - 5 г. деца към културни традиции и национални ценности
 • Социална подкрепа за жени, жертва на насилие
 • Стрес без дистрес в сферата на образованието
 • Туризмът в България след социалистическия период до наши дни
 • Устойчиво развитие
 • Учителят в детската градина
 • Фолклорното православие в българските народни балади
 • Форми на педагогическо взаимодействие
 • Чужденците в Първото българско царство
2012
 • Арттерапия
 • Българският въпрос в политиката на Великите сили от Освобождението през 1878 г. до Първата световна война
 • Великобритания и България 1909 – 1915
 • Възпитание на толерантност при децата от предучилищна възраст
 • Възрожденски истории за мъченичество в българската литература от средата на ХVІІІ до средата на ХІХ век
 • Екологична възпитаност за деца от предучилищна възраст
 • За родното място на Паисий Хилендарски
 • Законодателството в средновековна България
 • Идеология и икономическа ефективност в НРБългария 1985 – 1989
 • Италиански заемки в българския език
 • Книги за Кирил и Методий в Университетска библиотека
 • Книги и статии за ген. Гурко
 • Книги на Елиас Канети, преведени на български език
 • Книги на Леонардо Шаша, преведени на български език. Литература за автора
 • Краезнание в българското начално училище. Педагогически аспект
 • Ландшафтни особености на Гребенец
 • Литература от и за Страбон
 • Личните местоимения в българския и английския език
 • Магнаурската школа
 • Монетосеченето в Източните Римски провинции
 • Немски заселници в България
 • Празникът на Кирил и Методий и българското общество
 • Публикации за Педагогически факултет при ВТУ Св. св. Кирил и Методий
 • Първата руска революция
 • Развитие на жанровете в официално-деловия стил в български и полски език
 • Рецепция за творчеството на Георги Марков
 • Руската православна църква след разкола през ХVІІ в.
 • Саморазвитие на личността чрез дистанционното обучение
 • Турска художествена литература в България
 • Хасковското съзаклятие
 • Цитирания на Александър Ковачев
2011
 • Жилищна архитектура през къснобронзовата и ранножелязната епоха в България ХV – VІ в. пр. Хр.
 • За убийството на дякон Паисий, Васил Козлев и Стоян Пенев
 • Играта на думи в съвременната британска детска литература и възпроизвеждането й в превода на български език
 • Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности
 • История 20 век
 • Континентална правна система
 • Критически изследвания за Атанас Липчев, Илия Троянов, Димитър Динев, Димо Райков, Димитър Бочев и Георги Мишев “Патриархат”
 • Литература за Виктор Пасков
 • Литература за горянското движение в Сливенския край
 • Литература за списание Художник (1905 – 1909 г.)
 • Литература от и за Станислав Стратиев
 • Мобилни оператори в България конкурентноспособност
 • Мотивация за учене в основното и средното училище
 • Правото на фирма
 • Преброяване на населението в България от 1888 г. до наши дни
 • Развитие на критическото мислене
 • Ролята на чешките учители в България след Освобождението
 • Фольклорные инспирации в русской детской литертуре
 • Храна и хранене на старите българи
2010
 • Англия и САЩ в Гърция 1944 – 1954 г.
 • Библиография на Клео Протохристова
 • Българо-руски църковни отношения
 • Возрастная психология дошкольного и младшешкольного возраста
 • Възраждане на българския народ
 • Емоция и Интернет
 • Защитена местност. Дервент и Преображенски манастир
 • Издания на Великотърновския университет
 • Икономика на Бразилия
 • Краеведски справки, изготвени в УБ
 • Кръгът „Мисъл“
 • Литература за българите-мохамедани
 • Литература за Пиер Ронсар
 • Литература от и за Славчо Паскалев
 • Математика в подготвителна група
 • Методика преподавания рисования в младших классах
 • Нормативна уредба и организация на обучението по майчин език
 • Образование на мюсюлманите в България
 • Писмото като жанр в публицистиката. Обществено писмо
 • По-нови публикации за В. Търново
 • Поредица Всемирна библиотека
 • Пренатално възпитание
 • Проблемы учителях учеников в начальной школе
 • Производствен роман
 • Психодиагностика на когнитивната сфера
 • Публикации на Антоанета Делева
 • Публикации на доц. Владимир Попов
 • Публикации на доц. д-р П. Петков
 • Публкации на Виолета Благоева
 • Радко Димитриев
 • Рицарско-монашески ордени в средновековна Европа
 • Ричард Лъвското сърце
 • Сравнителен анализ на средновековния и феодалния град
 • Турски и арабски заемки
 • Урокът по български език І – ІV клас
 • Цитирания на Алманах за литература и изкуство
 • Читалище Развитие - Бяла Слатина
СПОДЕЛИ В