Отдел „Информационно-библиографски“

Информационно-библиографски отдел на УБ отговаря за библиографското осигуряване на учебния процес и научноизследователската дейност на преподаватели, студенти, докторанти и външни за библиотеката читатели. Предоставя бърза и точна информация чрез традиционното библиотечно обслужване, автоматизирани бази данни и Internet.

Основен вид услуги на отдела са: изработването на Библиографии на преподаватели от университета и изготвяне на писмени тематични библиографски справки по заявка на потребители по различни теми, хронологичен обхват, обем, вид на изданията, език. Услугата се предоставя и чрез електронна поща. Необходимо условие: актуална читателска карта и попълване на заявка.        Заявка за библиографска справка

Отделът оказва съдействие при издирването на цитиранията на публикациите на преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Осъществява библиографска редакция.

Организира изложби по повод национални и международни конференции, чествания на учени и институции.

Поддържа рубриката „Академичен четвъртък“ - за популяризиране на научни изследвания на преподаватели от всички факултети, творчеството на поети, писатели от страната и чужбина. За целта отделът изготвя афиши, библиографски справки за представяните лица, изложби на техни трудове, както и осигуряване на медийно присъствие с цел популяризиране на събитието.

СПОДЕЛИ В