Електронни бази данни

Мултидисциплинарната база данни Academic Search Ultimate е част от EBSCO.  Предоставя достъп до над 6500 рецензирани научни периодични списания, от които 5200 са индексирани от Web of Science или от Scopus. Колекцията включва и над 67 000 видеоклипа на Associated Press. Колекцията се актуализира ежемесечно и включва кадри от 1930 г. до наши дни.

*Достъпът се осъществява университетската компютърна мрежа.

Базата данни „Архив Държавен вестник“ на „Сиела Норма“ предоставя достъп до пълнотекстови дигитални копия в PDF  формат на "Държавен вестник" за периода 1920 – 1947 г.  Архивът е организиран по години и дата на броя. Работата с архивните документи е улеснена чрез филтриране на базата и пълнотекстово търсене в съдържанието.  Достъпът се осъществява в Централна университетска библиотека и  всички филиални библиотеки.

Ръководство за работа с базата данни "Архив Държавен вестник"Ръководство за работа с базата данни Архив Държавен вестник

   Scopus  е мултидисциплинарна библиографска и наукометрична база данни. Съдържа индексирани и цитирани публикации от рецензирани научни периодични издания,

списания с отворен достъп, монографии, сборници, материали от конференции, патенти и др. Абонаментът към Scopus се осигурява от Министерството на образованието и науката.

* Достъпът до базата е безплатен и без парола от компютрите в мрежата на Университета.

   Science Direct e мултидисциплинарна пълнотекстова база данни, която обхваща научни периодични издания и части от книги в различни области на знанието.

   Съдържа публикации от рецензирани списания, списания с отворен   достъп, части от монографии и сборници, материали от конференции и др.

 SciVal  е аналитична база данни, която  предоставя достъп до резултатите от научноизследователската дейност на над 20 000 научноизследователски институции и техните изследователи от 230 държави.

Основава се на  библиометричните данни за цитирания и наукометрични показатели от базата данни Scopus.

Предоставен е достъп до модулите Overview и Benchmarking. Независимо от мястото на ползване достъпът до базата данни е възможен само с регистрация за базите данни на Elsevier.

Web of Science е мултидисциплинарна платформа за цитирания.  Включва индексирани и цитирани публикации от научни периодични издания, от рецензирани списания, от списания с отворен достъп, от монографии, сборници, материали от конференции, патенти и др. Платформата обхваща следните допълнителни наукометрични ресурси: InCites, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, EndNote, Publons, Kopernio, Master Journal List.

* Достъпът до базата е безплатен и без парола от компютрите в мрежата на Университета.

BIOSIS Citation IndexSM  Референтната база данни BIOSIS Citation IndexSM  е част от Clarivate.  Предоставя достъп до научни издания в областта на биологията като ботаника, зоология и микробиология. Също така и публикации в областта на биомедицина, селско стопанство, фармакология и екология. В BIOSIS Citation IndexSM   са включени и интердисциплинарни области като медицина, биохимия, биофизика, биоинженерство и биотехнологии. Публикациите, до които се предоставя достъп са от 1926 г. до наши дни.

* Достъпът до базата е безплатен и без парола от компютрите в мрежата на Университета.

  Journal Citation Reports на Thomson Reuters е уеб базиран доклад за списания с импакт фактор. Информационният масив предоставя библиографска информация и цитатни справки от научни периодични издания, сборници и материали от конференции и др. JCR предоставя възможност за търсене на индексирани публикации 10 години назад (от 2004 г. до 2012 г.). Търсенето се осъществява  по предметна област, издател, страна, както и по конкретно име на списание или ISSN номер.

* Достъпът до базата е безплатен и без парола от компютрите в мрежата на Университета.

  JSTOR е мултидисциплинарен дигитален архив, обхващащ периода от 1665 г. до наши дни. Публикациите са в следните области: регионални изследвания, изкуства, бизнес и икономика, история,   хуманитарни науки, право, медицина и здраве, естествени науки, приложни науки и математика, социални науки и интердисциплинарни области на знанието. Колекциите включват статии от   рецензирани научни списания и глави от книги, като някои от тях са с отворен достъп.

 Базата е архивна и достъпът до пълния текст е възможен само за минали години (от 2 до 5 години назад).

 *От базата данни се ползва само частта, която е на свободен достъп.  

СПОДЕЛИ В