Акредитация

Акредитирани професионални направления:


1.1. Теория и управление на образованието

 • Образователно-квалификационнa степен "магистър"
 • Получена акредитация на 17.12.2012 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,08 (девет цяло, нула осем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (17.12.2018 година).

1.2. Педагогика

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 09.07.2013 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система  9,06 (девет цяло, нула шест стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (09.07.2019 година).

1.3. Педагогика на обучението по...

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 03.10.2014 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,18 (девет цяло и осемнадесет стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (21.07.2020 година).

 

Акредитирани докторски програми:


Теория на възпитанието и дидактика

 • Получена акредитация на 09.07.2013 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,10 (девет цяло и десет  стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (09.07.2019 година).

Методика на обучението по бит и техника

 • Получена акредитация на 27.10.2011 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,21 (девет цяло и двадесет и една  стотни);
 • В процедура за нова програмна акредитация.

Методика на обучението по български език и литература

 • Получена акредитация на 27.10.2011 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,71 (девет цяло и седемдесет и една стотни);
 • В процедура за нова програмна акредитация

Методика на обучението по изобразително изкуство

 • Получена акредитация на 27.10.2011 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,46 (девет цяло и четиридесет и шест стотни);
 • В процедура за нова програмна акредитация.

Методика на обучението по музика

 • Получена акредитация на 30.09.2014 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,34 (девет цяло и тридесет и четири стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (30.09.2020 година).

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

 • Получена акредитация на 30.09.2014 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,32 (девет цяло и тридесет и две стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (30.09.2020 година).

Специална педагогика

 • Получена акредитация на 27.09.2016 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,32 (осем цяло и тридесет и две стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (27.09.2021 година).

Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието „дете - среда“

 • Получена акредитация на 25.10.2016 година;
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,28 (девет цяло и двадесет и осем стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (25.10.2022 година).
СПОДЕЛИ В