История

Педагогическият факултет е създаден през 1983 г. и повече от тридесет години развива и утвърждава академичното педагогическо познание. Той е един от водещите за подготовка на детски и начални учители, на социални педагози, на учители по музика и физическо възпитание, на учители по чужд език в детската градина и началното училище, на предучилищни педагози с квалификация по логопедия, на начални учители, подготвени да работят с деца със СОП.

Обучението е организирано в трите степени на висшето образование – ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”, в три професионални направления - 1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по…(Педагогика на обучението по музика, Педагогика на обучението по физическо възпитание) и 1.1. Теория и управление на образованието. В периода 2013 – 2015 година трите професионални направления са акредитирани успешно от НАОА.


Кратка история

На 16. 10. 1962 г. е публикувано министерско постановление за откриване в  началото на учебната 1963/1964 г. в гр. Търново на Висш педагогически институт за подготовка на учителски кадри.

На 22.VII.1983 г. Министерският съвет излиза с постановление № 27 за извършване на изменения и преустройство на полувисшите учебни заведения и преустройство на полувисшите институти за подготовка на учители и институтите за усъвършенстване на учители. Въз основа на посочените държавни документи към Великотърновския университет „Кирил и Методий” от учебната 1984/85 г. се открива нов факултет - Факултет за подготовка на детски и начални учители с две специалности: „Предучилищна педагогика” и „Начална училищна педагогика”. Факултетът приема първите си 300 студенти през  учебната 1984/1985 г.

През май 1984 г. Академичният съвет избира първото дeканско ръководство в състав: декан – доц. к.и.н. Марин Люлюшeв и замeстник-дeкани - доц. к.ф.н. Невяна Дончева и гл. ас. к.и.н Калчо Калчев.

В следващите години се разкриват нови специалности, нараства и израства преподавателският състав, разширяват се научноизследователската дейност и международното сътрудничество, активизира се студентският живот.

Специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание” е открита през 1992 година (учебна 1992/1993 година). Първият випуск, стартирал с 81 студенти, се дипломира през 1996 година. През 1988 г. е открит университетски спортен център, който включва закрит плувен басейн, спортна зала и стена за катерене на закрито. Тези спортни съоръжения се ползват от всички студенти във ВТУ. Спортният център е място, в което се провеждат много национални и международни състезания.

От учебната 1994 г. започва обучение на студенти в специалност “Социална педагогика”.

През 1998/1999 г. се разкриват специалностите “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ”Начална училищна педагогика и чужд език” и “Предучилищна педагогика и чужд език”

През учебната 1991/92 г. към катедра „Музика” е създадена втора специалност – „Музикална педагогика”. През 1998 г. специалност „Музикална педагогика” е преименувана на „Педагогика на обучението по музика”.

Педагогическият факултет реагира адекватно на съвременните образователни и социални потребности от подготовката на висшисти за работа по приобщаване на деца и учащи със специални образователни потребности, деца в риск и нуждаещи се от специализирана образователна подкрепа. В периода 2016 -2017 година разкри две специалности за ОКС „Бакалавър“ - „Предучилищна педагогика и логопедия“ и „Начална училищна педагогика и специална педагогика“.

В първите години от основаването на Педагогическия факултет катедрите „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика” и „Педагогика” са разположени в ректората на ВТУ. През 2001 г. факултетът се премества в сградата на Корпус 5 на ВТУ.  За обучението на студентите от спец. „Музика“ се ползват лекционни и семинарни зали в корпус 5 и базата на корпус 7. За студентите от спец. „Теория и методика на физическото възпитание“ - лекционни зали и кабинети в корпус 5 на ВТУ и специализираната база на „Спортен комплекс“.

Значимо събитие в историята на факултета е преименуването му през 1990 г. от Факултет за детски и начални учители в Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.


През годините декани и зам. декани на Педагогическия факултет са били:

  • доц. к.и.н. Марин Люлюшeв и замeстник-дeкани - доц. к.ф.н. Невяна Дончева и гл. ас. к.и.н Калчо Калчев.
  • доц. д-р Александър Нейков (1987 до 1989 година). Негови зам. декани са: доц. к.ф.н. Стоян Буров, доц. к.ф.н. Стефанка Стефанова, гл.ас. к.пс.н. Илия Стойков.
  • доц. д-р Кънчо Чолаков (1989-1995 година). Негови заместници, в различни периоди, са: гл. д-р Илия Стойков, гл. д-р Веселина Петрова, доц. д-р Живко Карапенчев, доц. д-р Иван Карагьозов, доц. д-р Теофан Диков.
  • доц. д-р Илия Стойков (1995-1999 година), а заместник декани са: проф. дпн Марин Люлюшев, доц. д-р Веселина Петрова, гл. ас. д-р Бончо Господинов.
  • проф, дпн Пламен Легкоступ (два мандата - от 1999 до 2007 година). Заместник-декани са: доц. д-р Живко Карапенчев (1999 – 2007г.), доц. д-р Веселина Петрова (1999 - 2003 г), проф. дпсн Стоян Горчсв (1999 – 2000 г.), проф. д-р Марга Георгиева (2000 - 2004 г.), доц. д-р Георги Тодоров (2003 - 2007 г.), доц. д-р Даринка Гълъбова (2004 - 2007 г.).
  • доц. д-р Живко Карапепчев (2007 – 2011 година). Заместник-декани са доц. д-р Дарина Гълъбова, доц. д-р Георги Тодоров, доц. д-р Марияна Дамянова, а от 2008 г. доц. д-р Розалия Кузманова - Карталова.
  • проф. д-р Розалия Кузманова – Карталова (2011-2015 година). Заместник-декани са доц. д-р Галя Бонева и доц. д-р Рени Христова-Коцева.
  • през 2015 година за декан на факултета е избрана проф. дн Венка Петрова Кутева – Цветкова. Заместник-декани са проф. д-р Галя Бонева, доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Светослав Стефанов.

Към настоящия момент Педагогическият факултет има 5 катедри:

Специалностите, в които се обучават студентите за ОКС „Бакалавър” са общо 8 (8 за редовна форма на обучение, като в 5 специалности има задочна форма на обучение).

Действащите магистърски програми са 26 и са в посочените три направления. В 11 от магистърските програми се осъществява дистанционна форма на обучение.

В Педагогическия факултет се провежда обучение за ОНС „Доктор“ по 11 програми в двете професионални направления 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по….

Обучението по специалностите в Педагогическия факултет се осигурява от 66 преподаватели на основен трудов договор. Средната възраст на щатните преподаватели е около 54 години.

Педагогическият факултет има активна издателска дейност.  През 1993 г. започва да се издава списание „Педагогически алманах”, което през годините популяризира изследователските постижения на преподаватели и докторанти. В периода от 1995 г. до 2006 г.  са отпечатани Трудове на Педагогическия факултет, които са в 10 тома. Във връзка с бележити годишнини от създаването на ВТУ и от  създаването на Педагогическия факултет, излизат юбилейни сборници.


В Педагогическият факултет ежегодно през месец ноември се провеждат научни конференции, в които участват преподаватели и докторанти от факултета, страната и чужбина.

Всяка година през м. април се провежда „Докторантска научна сесия“, а през м. май „Студентска научна сесия“, на които докторанти и студенти представят резултатите от своята изследователска дейност.

 

По случай 30-годишнина от създаването на Педагогическия факултет за първи път е представена и емблемата на Педагогическия факултет, която чрез символите „дете”, „книга”, „слънце” подчертава основните функции и мисията на факултета - да подготвя висококвалифицирани учители и възпитатели да учат децата „книга да четат”,  както и специалисти за работа с хора.  В този период е създаден и химнът на Педагогическия факултет.

 

Патронният празник на Педагогическия факултет е 5 октомври. На тази дата се празнува Международният ден на учителя.

СПОДЕЛИ В