Факултетска комисия по управление на качеството и акредитацията (мандат 2023–2027)

Председател:  

Членове:  

 1. доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева – заместник-декан по учебната дейност и акредитацията
 2. доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
 3. доц. д-р Виолета Петрова Георгиева
 4. доц. д-р Галин Богданов Петров
 5. доц. д-р Надежда Найденова Христова
 6. доц. д-р Силвия Николова Александрова
 7. гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова-Сапунджиева
 8. гл. ас. д-р Михаил Грозданов Христов
 9. ст. преп. Диана Димитрова Нешкова
 10. Ангел Василев Янчевдиректор на СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново (професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“)
 11. д-р Иван Димитров Църовдиректор на РИМ, гр. Велико Търново (професионално направление 2.2. „История и археология“)
 12. проф. д-р Светла Бориславова ДимитроваЕМО „Етър“, гр. Габрово (професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“)
 13. инж. Розалия Михайлова Личева началник на РУО, гр. Велико Търново (професионално направление 4.4. „Науки за земята“)
 14. Мартина Стефанова Семова, докторска програма „Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история)“, редовно обучение.
 15. Петър Венциславов Дръндев, Ф№2003011184, специалност „История“, ОКС „бакалавър“, трети курс, редовно обучение.
СПОДЕЛИ В