Годишен план за дейността на Центъра - 2023 година

Годишен план 2023 г.

На своe заседаниe на 16.01.2023 г. УС на Център GEOARCHCE обсъди и прие годишен план за дейността си през 2023 г.

 1. Административна дейност

  Провеждане на заседание на УС съгласно Правилника за устройството и дейността на Центъра (ЦГА), чл. 6, ал. 6 със следния дневен ред:

  1. 1. Отчет на Директора на ЦГА за периода 2016–2022 г.
  2. 2. Избор на състав на УС за мандат 2023–2027 г., съгласно чл. 6, ал. 1 и 3
  3. 3. Избор на Директор на ЦГА за мандат 2023–2027 г., съгласно чл. 6, ал. 4

  Срок: м. април 2023 г.


 2. Обучение
  1. Обучение на магистри в МП „Археология“, СПН, по дисциплината „ГИС за археолози“ с титуляр проф. д-р Румен Янков.

   Срок: летен семестър на уч. 2022/2023 г.


  2. Обучение на магистри в МП „Алрхеология“ ДПН по избираема факултативна дисциплина:
   • Проф. д-р Румен Янков, „ГИС за археолози“;
   • Доц. д-р Галин Петрови, „ГИС и пространствени анализи в археологията“

   Срок: зимен семестър на уч. 2022/2023 г.


 3. Научноизследователска дейност
  1. Проектна дейност

   С договор № КП-06-Н70/4 от 13.12.2022 г. започна изпълнението на научноизследователски проект „Взаимодействието „суша-море“ по Западното Черноморие: геоархеологическо и историко-географско изследване“ с ръководител доц. д-р Преслав Пеев от водещия партньор Институт по океанология при БАН – Варна и партньор Център по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране GEOARCHCE към ВТУ с ръководител на екипа доц. д-р Росина Костова, Директор на Центъра, финансиран от ФНИ. Срокът на договора е 36 месеца, като проектът ще се реализира на два етапа с продължителност от 18 месеца.

   Съгласно работната програма от януари 2023 г. до юни 2024 г. ще протече І етап. Членовете на ЦГА ще извършват научно-изследователска работа съгласно следните работни пакети:

   РП 1 Координация и управление на проекта:

   • Доц. д-р Росина Костова, проф. д-р Румен Янков

   Срок: януари 2023 г. – юни 2024 г.

   РП 2 Систематизиране, обработка и интегриране на наличната информация

   • Доц. д-р Росина Костова, проф. д-р Румен Янков, доц. д-р Г. Петров, проф. д-р Румен Янков, членове на ЦГА;
   • Доц. д-р Олег Александров, доц. д-р Таня Джанфезова, гл. ас. д-р Мартин Дойков, гл. ас. д-р Мария Петрова, Борил Николаев (ІV к., сп. „Археология“), Велислава Великова (ІV к. „Археология“), членове на екипа на проекта

   Срок: януари – септември 2023 г.

   РП 3 Експедиционна дейност в акваторията на Созополския залив: Първи етап

   • Доц. д-р Росина Костова, проф. Румен Янков, доц. д-р Галин Петров, членове на ЦГА;
   • Доц. д-р Олег Александров, Борил Николаев (ІV к., сп. „Археология“), членове на екипа по проекта

   Срок: юли – септември 2023 г.

   РП 4 Интегриране и анализ на данни от първият етап на експедиционна дейност

   • Проф. д-р Румен, Янков, доц. д-р Росина Костова, доц. д-р Галин Петров, гл. ас. д-р Мария Петрова, членове на ЦГА
   • Доц. д-р Таня Джанфезова, доц. д-р О. Александров, гл. ас. д-р Мартин Дойков, Велислава Великова (ІV к. „Археология“), членове на екипа на проекта

   Срок: август  2023 г. – юни 2024 г.


  2. Публикационна дейност

   В рамките на работата по разпространение на резултатите от представения по-горе проект се предвижда подготовка на 3 публикации с импакт фактор до края на І етап (юни 2024 г.)

   • Доц. д-р Росина Костова, проф. д-р Румен Янков, доц. д-р Г. Петров, членове на ЦГА
   • Доц. д-р Олег Александров, доц. д-р Таня Джанфезова, членове на екипа по проекта.
СПОДЕЛИ В