Факултетска комисия по управление на качеството и акредитацията (мандат 2019–2023)

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА
ФАКУЛТЕТСКА КОМИСИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯТА
КЪМ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 ГОДИНА
(избрана на заседание на ФС на ИФ от 2 юли 2019 г. (протокол № ФД-03-08))


Председател:  

Членове:  

 1. За управление на качеството:
  1. доц. д-р Галин Богданов Петров – зам.-декан по работа със студенти и акредитация
  2. доц. д-р Виолета Петрова Георгиева
  3. гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова-Сапунджиева
  4. гл. ас. д-р Михаил Грозданов Христов

 2. За акредитацията:
  1. доц. д-р Петя Димитрова Събева
  2. доц. д-р Лора Дончева Григорова

 3. За рейтинговата система:
  1. проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов
  2. доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева

 4. Представители от катедрите в ИФ:
  1. доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева – катедра „Стара и средновековна история“
  2. доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов – катедра „Нова и най-нова обща история“
  3. доц. д-р Анка Тодорова Игнатова – катедра „Нова и най-нова история на България“
  4. гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков – катедра „География“
  5. ст. преп. Диана Димитрова Нешкова – катедра „Археология“

  Представителите на катедрите се явяват и отговорници по качеството в съответната катедра.


 5. Представител от студентите:
  1. Велислава Анатолиева Великова, Ф№ 1903010582, трети курс, редовно обучение, специалност „Археология“, ОКС „бакалавър“.

 6. Представител от докторантите:
  1. Мартина Стефанова Семова, докторант, редовно обучение, докторска програма „Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история)“.

 7. Представител на потребителите:
  1. Ангел Василев Янчев – директор на СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново (професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“)
  2. д-р Иван Димитров Църов – директор на РИМ, гр. Велико Търново (професионално направление 2.2. „История и археология“)
  3. проф. д-р Светла Бориславова Димитрова – ЕМО „Етър“, гр. Габрово (професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“)
  4. инж. Розалия Михайлова Личева – началник на РУО, гр. Велико Търново (професионално направление 4.4. „Науки за земята“)
СПОДЕЛИ В