Архив

Конкурс (обявен в ДВ бр. 52 от 05.07.2022 г.) за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова история на България“

 • Дата за провеждане на конкурса – 21.10.2022 г. (петък)
 • Час за провеждане на конкурса – 09:00 ч.
 • Място за провеждане конкурса – каб. 539 на Историческия факултет

Конкурс (обявен в ДВ бр. 52 от 05.07.2022 г.) за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на българските земи XV XVII век“

 • Дата за провеждане на конкурса – 13.10.2022 г. (четвъртък)
 • Час за провеждане на конкурса – 09:00 ч.
 • Място за провеждане конкурса – каб. 525 на Историческия факултет

Конкурс (обявен в ДВ бр. 98 от 17.11.2020 г.) за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнология“

 • Дата за провеждане на конкурса – 23.02.2021 г. (вторник)
 • Час за провеждане на конкурса – 11:00 ч.
 • Място за провеждане конкурса – MS Teams

Конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ 

 • Дата за провеждане на конкурса – 21.12.2020 г.
 • Час за провеждане на конкурса – 11:00 ч.
 • Място за провеждане на конкурса – каб. 429, Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по география)

 • Дата за провеждане на конкурса – 29.03.2019 г. (петък)
 • Час за провеждане на конкурса – 10:30 ч.
 • Място за провеждане на конкурса – каб. 539 на Историческия факултет (Ректорат, вх. Б, ет. 5)

ЗАПОВЕД № РД-10-731  от 18.05.2017 

Конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география): 
  
Вътрешни членове на журито: 
1. Проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев – председател 
2. Проф. д-р Румен Христов Янков 
3. Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов
  
Външни членове на журито: 
1. Доц. д-р Косьо Христов Стойчев – СУ „Св. Климент Охридски“ 
2. Доц. д-р Николай Любомиров Попов – СУ „Св. Климент Охридски“ 
  
Резервни членове: 
1. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
2. Доц. д-р Тихомир Александров Личев – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов 
Конкурсният изпит ще се проведе на 26.06.2017 г. (понеделник) от 09:00 часа в кабинет 421 на Исторически факултет. 
СПОДЕЛИ В