Проектна дейност

2024 година

Стимулиране на научноизследователската активност на преподаватели, докторанти и студенти в Исторически факултет

Модерна България – 60 години преподаване на нова и съвременна българска история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 40 години катедра „Нова и най-нова история на България"

Етнокултурните следи от миналото до днес във Великотърновска епархия (case study: Арбанаси и Свищов)


2023 година

Изграждане на национална научна мрежа на студенти, докторанти и млади учени

Манастир на чъргубиля Мостич, м. Селище, Външен град, НИАР „Велики Преслав“

Научни и образователни аспекти на географската диференциация на Европа през призмата на социокултурната динамика

Оптимизиране на преподаването на световна история в катедра "Нова и най-нова обща история" чрез иновативни и интердисциплинарни подходи и обособяване на зала за академичен обмен

Развиване на научно-изследователския капацитет и повишаване на публикационната активност на академичния състав и докторантите на Историческия факултет на Великотърновски университет


2022 година

Научно-изследователски и интерактивно-академичен модел за оптимизиране на образователния процес по география и културен туризъм в дигиталната среда

Оптимизиране на научно-изследователската и публикационната изява на състава на катедра „Нова и най-нова обща история“ – млади учени, докторанти и преподаватели чрез адекватно и системно обновяване и визуализиране на научните постижения, с акцентиране на специализирани публикации в чужбина

Повишаване на изследователската и публикационната дейност в областта на стопанско-историческите изследвания

Повишаване на показателите за научна активност чрез провеждане на международна научна конференция, отпечатване на сборник с доклади, стимулиране и подпомагане на докторанти, млади и изявени учени от ВТУ за участия в други научни прояви и за публикации в рецензирани и реферирани издания.


2021 година

Национална научна конференция „Постижения и перспективи на стопанско-историческите изследвания в България“

Места на паметта за социализма

Дигитални трансформации и ресурси в географското образование и наука като онтодидактическа диверсификация на академичното развитие


2020 година

Епохи

Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на географските науки

Национална научна мрежа за изследване на стопанската история

Интеграция в международното изследователско пространство чрез публикации и международни научни прояви на докторанти, млади и изявени учени от ВТУ


2019 година

Подкрепа на етноложки публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор – Scopus и Web of science

Международна научна историческа конференция „Франция и мирната конференция в Париж. Амбиции и противопоставяне на силите в следвоенния свят. България между покрусата и надеждата – 100 г. от подписването на Ньойския мирен договор“

Издаване на качествени и конкурентноспособни научни издания – Подготовка и издаване на том XXVII, книжки 1 и 2 за 2019 година, на списание „Епохи“

Стопанско-исторически изследвания в България – междууниверситетски диалог и сътрудничество


2018 година

Научният и образователният потенциал на Катедра „География“ – 35 години история, приемственост и академичност

Международен научен форум на тема „България, българите и светът. В чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Христов Павлов“, с тематично подзаглавие „Владетел, държава и църква в средновековните Балкани“, Велико Търново, 26–28 октомври 2018 г.

Последните занаятчии (трансдисциплинарно изследване)

Стопанската история на България – постижения и перспективи

Съвременни аспекти на регионалните географски изследвания в научното и образователното пространство


2017 година

Балканите – език, история, култура (Исторически, културологични и етнолингвистични аспекти в многоликия образ на homo balcanicus)

Климатични колебания и оценка на опасността, уязвимостта и риска от наводнения в централния сегмент на Предбалкана

Подкрепа и стабилизиране на транс-дисциплинарните изследвания в областта на хуманитаристиката


2016 година

Гръцки и османо-турски документи за историята на Търновската църква и Търновската община през XVIII-XIXв.


2015 година

Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век


2014 година

Динамика на балканската чаршия

Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието


2013 година

Националните граници (интердисциплинарно проучване и преподаване)

Преживяно минало


2012 година

Балканите - език, история, култура. Академичен и културен диалог

Българският парламентарен и политически елит 1879 -1944 г.

Славянските комитети в Русия и Българското възраждане след Кримската война


2011 година

Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време


2010 година

Българският парламентарен избирателен процес 1887 - 1913 г.

Историческа антропонимия на Средновековна България VІІ - ХІV век

Методико-теоритични проблеми на периодизацията и пространствената ориентация при историческите и географските изследвания и приносът на ИФ при ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

От модернизация към обединена Европа. (България и Балканите в схемата на европейските влияния ХІХ - ХХІ век)

Полско Косово: Интердисциплинарно геоморфоложко и археологическо проучване

Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология: Предистория на модерната демокрация

Традиция и съвременност в развитието на българската народна култура


2009 година

Балканите - език, история, култура

България, българите и Европа. Мит, история, съвременност. Международна научна конферензция и сборник in Memrian Professoris Iordani Andreevi

Граждански права в България - конституционни и законови основи


2008 година

Българската обществено-политическа мисъл през Възраждането

Конфесинално и мултиетично съжителство на православни, котолици и мюсюлмани в Северна България

Научноизследователски и образователни приложения на географските информационни системи (ГИС) - нови технологии за анализ и визуализация на географската информация

Потестарно-политическа етнология и история. Антропологичният подход към миналото на балкано-анатолийския район в древността

СПОДЕЛИ В