Статут на научен архив „ПРОФ. Д.И.Н. ПЕТЪР ТОДОРОВ“

към Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
  1. Научен архив „Проф. д.и.н. Петър Тодоров“ е обособена архивна структура (самостоятелен архив) към Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и функционира в рамките на библиотеката на ИФ.
  2. Научният архив „Проф. д.и.н. Петър Тодоров“ е създаден на основата на дарения на ИФ на ВТУ личен архив на проф. д.и.н. П. Тодоров, поради което носи неговото име. Той има за цел да съхранява и опазва дарените на ИФ (и на негови структурни звена) лични документални и други архиви с историческа значимост, както и да осигурява достъпа до тях с научна цел.
  3. Не се разрешава изнасянето на документи/архивни единици от Архива и ползването им извън филиалната библиотека на Исторически факултет.
  4. Научният архив е на подчинение на Деканата на ИФ. С оглед гарантиране на опазването му и използването му само за научна дейност, достъпът до него се разрешава от декана на ИФ или от ресорния зам.-декан по НИД на Факултета след подадено писмено заявление, в което се отбелязва и кога ще бъде ползван архивът.
  5. Архивът се помещава във филиалната библиотека на Историческия факултет. За него се грижи и носи отговорност лицето, което изпълнява длъжността библиотекар на библиотеката на ИФ. То е длъжно да вписва в отделен регистър кой и на коя дата е ползвал архива и с подписа си надлежно да удостоверява, че ползваните документи са върнати.
  6. На дарителите на Научен архив „Проф. д.и.н. Петър Тодоров“ се издава грамота за дарение.
СПОДЕЛИ В