Съобщения, 2011-2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 49 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

СВИКВАМ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ при ВТУ  ”Св. св. Кирил и Методий”

на 30 май 2012 година (сряда) от 9.30 часа
в 321 аудитория с предложение за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на годишния доклад на Декана за състоянието на ИФ.
 2. Предложения за промени в Правилника за устройството, управлението и дейността на ИФ.
 3. Разни

Начало на регистрацията – 9,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

СВИКВАМ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ при ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”

на 17 юни 2013 година (понеделник) от 9.30 часа
в 321 аудитория с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане на годишния доклад на Декана за състоянието на ИФ.
 2. Разни

Начало на регистрацията – 9,00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с чл. 26 от Закона за висшето образование, чл. 25 от Правилника на ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий” , чл. 11, ал.1 и ал.2 и чл. 12. ал.1, т. 1, 2, 3, 4 и 6 от Правилника за дейността и управлението на Исторически факултет и Графика за провеждане на изборите за органи за управление в Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 2015 г.

СВИКВАМ

Общото събрание на Исторически факултет на 22 юни 2015 г. (понеделник), от 10:00 часа,

в аудитория №321 с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Избор на Комисия по провеждане на изборите.
 2. Избор на Председател и Заместник-председател на Общото събрание (мандат 2015 г.-2019 г.).
 3. Отчет на Декана за мандатния период  2011 г.- 2015 г.
 4. Избор на Факултетен съвет (мандат 2015 г.-2019 г.).
 5. Избор на Декан на ИФ (мандат 2015 г.-2019 г.).

Отчетът на Декана за мандатния период 2011-2015 г. ще бъде публикуван предварително на страницата на Исторически факултет.

Начало на регистрацията – 9:30 ч.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

СВИКВАМ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ при ВТУ  “Св. св. Кирил и Методий”

на 3 декември 2015 година (четвъртък) от 10.30 часа
в 321 аудитория с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Попълване на квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Исторически факултет;
 2. Разни

Начало на регистрацията – 10.00 ч.

4 ноември 2015 година, гр. Велико Търново
Председател на Общото събрание на Историческия факултет
доц. д-р Иван ЛАЗАРОВ


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

СВИКВАМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

на 10 октомври 2016 година (понеделник) от 10:00 часа
в 321 аудитория с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отчет на Декана на Историческия факултет за периода 22.06.2015 – 30.09.2016 година;
 2. Разни.

Начало на регистрацията – 9.30 ч.

Председател на Общото събрание на Историческия факултет
доц. д-р Иван ЛАЗАРОВ

СПОДЕЛИ В