Филиална библиотекаДнешната Университетска библиотека на ВТУ започва да функционира едновременно с откриването на ВПИ – гр. Велико Търново на 15 септември 1963 г. Първоначалният фонд се изгражда благодарение на енергичната дейност и опит на първия ректор на ВТУ – проф. Александър Бурмов. Първите дарители на библиотеката са Университетската библиотека на СУ „Св. Климент Охридски“, Народна библиотека „Кирил и Методий“, Първа гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. В. Търново, Окръжен държавен архив – Велико Търново, Читалище „Надежда“ – гр. В. Търново, проф. Ал. Бурмов, акад. П. Динеков, проф. Н. Кожухаров, ст. преп. Димо Минев, Йордан Кулелиев. Университетската библиотека притежава личните библиотеки и сбирки на много български учени, писатели, общественици.

През 1979 г. с решение на Академичния съвет на ВТУ се променя структурата на библиотеката при Университета. Поради бързото нарастване на фонда и затруднения в обслужването на читателите, библиотеката преминава към филиална структура.

Така през 1980 г. започват да функционират три филиални библиотеки – при Филологическия факултет, към Факултета за история (дн. Исторически факултет) и в студентските общежития. По този начин Университетска библиотека се оформя като сложен библиотечен комплекс, състоящ се от Централна библиотека и филиали. Централизирани са всички библиотечни дейности, административното ръководство, комплектуване, обработка, каталогизация и справочно-информационна дейност. Филиалните библиотеки са на пряко подчинение на Директора на Университетска библиотека. Филиалните библиотеки разполагат със самостоятелни, добре обзаведени читални и имат богат фонд от справочници, монографии, учебници и периодични издания, съобразно профила на съответната библиотека. Промяната в структурата на Университетска библиотека е извършена с оглед подобряване на обслужването. За сравнително кратък период, библиотеките към факултетите укрепват, организират своите фондове, наред с обслужването на читателите, поставят началото на информационно-библиографска и културно-масова дейност. Те стават любимо място за четене от студенти и преподаватели.

Още от създаването си през 1980 г. Филиалната факултетска библиотека към Историческия факултет заслужено се радва на значителен и непресекващ интерес сред студентите и преподавателите, който продължава и досега, като тя играе важна роля при подсигуряването на самостоятелната академична подготовка и учебната дейност на студенти, докторанти и преподаватели. Към 30.03.2017 г. наличният библиотечен фонд на Факултетската библиотека към ИФ е приблизително 12 600 единици, от които над 9000 тома са книги, а останалата част са периодични издания, дипломни работи, отпечатъци на статии, брошури, СД и др. В локалната електронна база-данни на Факултетската библиотека към 30.03.2017 г. е обхванат около 93% от наличния библиотечен фонд, като това вкл. 7690 заглавия на книги, 157 заглавия на списания и 647 заглавия на дипломни работи, което представлява по-голямата част на фонда. Електронната каталогизация се осъществява на принципа на ретроконверсия за стария фонд, като всяка една книга се описва и прекласира като нова, когато това се налага, за да е в съответствие със съвременните изисквания по отношение на библиотечното дело, а новите заглавия, получени от Отдел “Обработка” се изтеглят от базата на Централна библиотека и се прехвърлят в локалната база на факултетската библиотека.

В специализираната библиотека към Историческия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ електронният каталог работи на базата на софтуерен продукт на фирма  РС-ТМ. Софтуерният продукт, с който се обработват библиотечните материали, предлага опции за търсене по различни признаци, което включва и систематично търсене по кодовете на универсалната десетична класификация (УДК), т.е електронният каталог е и систематичен. Софтуерният продукт позволява търсене по заглавие, сигнатура, автор, ISBN, издателство, серия, инвентарен номер, УДК код, предметни рубрики, ключови думи, географски понятия, година на издаване, както и по други реквизити на изданията. Електронният каталог на Университетска библиотека и на библиотеката на ИФ е достъпен през сайта на университета. Инвентирането и класирането на закупените библиотечни материали, както и на даренията се извършва в отдел „Обработка“ на Централна университетска библиотека, след което книгите постъпват в библиотеката на Историческия факултет и се обработват от библиотекаря на Факултетската библиотека.

По решение на Факултетския съвет на ИФ от 2016 г. към Библиотеката е създаден Научен архив „Проф. д.и.н. Петър Тодоров“, който е обособена архивна структура (самостоятелен архив) към Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и функционира в рамките на библиотеката на ИФ. Научният архив „Проф. д.и.н. Петър Тодоров“ е създаден на основата на дарения на ИФ на ВТУ личен архив на проф. д.и.н. П. Тодоров, поради което и носи неговото име. Той има за цел да съхранява и опазва дарените на ИФ и на неговите структурни звена лични документални и други архиви с историческа значимост, както и да осигурява достъпа до тях с научна цел.

СПОДЕЛИ В