Честване на 8. декември в Педагогически колеж - Плевен

На 7 декември 2022 г. академичната общност на Педагогическия колеж отбеляза студентския празник с две събития, в които взеха участие много студенти и преподаватели. В зала 110 на колежа доц. д-р Росица Пенкова изнесе публична лекция по повод избирането й на академичната длъжност „доцент“. Академичната лекция, чиято тема е „Театралнопедагогическото взаимодействие в обучението по български език и литература в началното училище“, представя в резюме резултатите от изследователската работа на доц. Пенкова и основни акценти от нейния хабилитационен труд. Пред аудиторията бяха споделени интересни идеи и практически решения, свързани с използването на театралнопедагогическите форми в процеса на ограмотяване и начално обучение по български език и литература на малките ученици.

След академичната лекция директорът на Педагогическия колеж доц. д-р Емил Бузов връчи официално на доц. д-р Росица Пенкова дипломата за академичната длъжност „доцент“. На нея и на доц. дн Йосиф Нунев, гл. ас. д-р Христина Гергова и гл. ас. д-р Венцислав Петров бяха връчени и грамоти Maxima cum Laude, с

които ректорът удостоява всяка година преподаватели от университета, заели по-високи академични длъжности или придобили научни степени.

Във втората част от празничния ден преподавателите и служителите на Педагогическия колеж поздравиха своите студенти със специално подготвена художествена програма, която предизвика много смях и настроение у всички присъстващи.

СПОДЕЛИ В