Трети информационен семинар с учители по проект TEACHmi

На 20.04.2021 г. се проведе третият от поредицата информационни семинари, които са част от дейностите по проект: TEACHmi - “Teacher preparation for migrant school inclusion” на програма Еразъм плюс, PROJECT NUMBER – 612216-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, AGREEMENT NUMBER – 612216. В него участваха педагози от две партньорски училища – 15 учители от СУ „Стоян Заимов“ и 9 учители от НУ „Патриарх Евтимий“. По време на семинара бяха представени „Инструменти за образователна интеграция и добри практики“ – набор от методически ресурси, структурирани в пет тематични модула, които са предназначени да подпомогнат учителите в педагогическата дейност с ученици с различен етнически произход, вкл. мигранти.
Разработените от партньорите от CESIE – Институт по образованието в Палермо, Италия модули поставят фокус върху културата и нейното разбиране, върху чувствителността към културните различия, върху ролята и уменията на учителя да управлява мултикултурната класна стая и да създава подходяща приобщаваща и подкрепяща среда за всички ученици.
Водещият семинара доц. д-р Боряна Здравкова представи пред учителите подбрани практически дейности, примери и добри практики, които представляват споделен опит от всички партньори по проекта във връзка с прилагането на приобщаващите образователни политики в някои европейски страни.
В специално подготвени онлайн въпросници педагогическите специалисти споделиха своите предварителни очаквания, а след приключване на семинара и оценката си относно полезността на предоставената информация и на модулите за обучение на ученици с различен етнически произход, вкл. мигранти.
On April 20, 2021, the third of a series of seminars were held, which are part of the project activities: TEACHmi - "Teacher preparation for migrant school inclusion" of the Erasmus Plus program, PROJECT NUMBER - 612216-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, AGREEMENT NUMBER - 612216. 15 teachers and other pedagogical specialists from partner project school “Stoyan Zaimov” and 9 teachers and other pedagogical specialists from partner project school “Patriarh Evtimiy” from the municipality of Pleven were participated. During the seminar were presented "Tools for educational integration and good practices" - a set of methodological resources structured in five thematic modules, which are designed to assist teachers in pedagogical activities with students of different ethnic backgrounds, incl. migrants. The modules, developed by partners from CESIE - Institute of Education in Palermo, Italy, focus on culture and its understanding, sensitivity to cultural differences, the role and skills of the teacher to manage the multicultural classroom and create a suitable inclusive and supportive environment for all students.
The facilitator of the seminar, Assoc. prof. Boryana Zdravkova, PhD presented to the teachers selected practical activities, examples and good practices, which represent a shared experience of all project partners in connection with the implementation of inclusive educational policies in some European countries.
In specially prepared online questionnaires, pedagogical specialists shared their preliminary expectations, and after the seminar and their assessment of the usefulness of the information provided and the training modules for students of different ethnic backgrounds, incl. migrants.
СПОДЕЛИ В