Информационен семинар с учители по проект TEACHmi

На 25.03.2021 г. се проведе първият от поредицата информационни семинари, които са част от дейностите по проект: TEACHmi - “Teacher preparation for migrant school inclusion” на програма Еразъм плюс, PROJECT NUMBER – 612216-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, AGREEMENT NUMBER – 612216. Пред 16 учители и други педагогически специалисти от няколко училища в община Сливен бяха представени „Инструменти за образователна интеграция и добри практики“ – набор от методически ресурси, структурирани в пет тематични модула, които са предназначени да подпомогнат учителите в педагогическата дейност с ученици с различен етнически произход, вкл. мигранти. Разработените от партньорите от CESIE – Институт по образованието в Палермо, Италия модули поставят фокус върху културата и нейното разбиране, върху чувствителността към културните различия, върху ролята и уменията на учителя да управлява мултикултурната класна стая и да създава подходяща приобщаваща и подкрепяща среда за всички ученици. На участниците в информационния семинар бяха представени част от практическите дейности, примери и добри практики – споделен опит от всички партньори по проекта във връзка с прилагането на приобщаващите образователни политики в някои европейски страни. В края на семинара се проведе дискусия, на която водещият семинара доц. д-р Боряна Здравкова отговори изчерпателно ва всички въпроси. В специално подготвени онлайн въпросници педагогическите специалисти споделиха своите предварителни очаквания, а след приключване на семинара и оценката си относно полезността на предоставената информация и на модулите за обучение на ученици с различен етнически произход, вкл. мигранти.

On March 25, 2021, the first of a series of seminars were held, which are part of the project activities: TEACHmi - "Teacher preparation for migrant school inclusion" of the Erasmus Plus program, PROJECT NUMBER - 612216-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, AGREEMENT NUMBER - 612216. With 16 teachers and other pedagogical specialists from several schools from the municipality of Sliven were presented "Tools for educational integration and good practices" - a set of methodological resources structured in five thematic modules, which are designed to assist teachers in pedagogical activities with students of different ethnic backgrounds, incl. migrants. The modules, developed by partners from CESIE - Institute of Education in Palermo, Italy, focus on culture and its understanding, sensitivity to cultural differences, the role and skills of the teacher to manage the multicultural classroom and create a suitable inclusive and supportive environment for all students. The participants in the seminar were presented some of the practical activities, examples and good practices - shared experience of all project partners in connection with the implementation of inclusive educational policies in some European countries. At the end of the seminar there was a discussion, to which the moderator-assoc. prof. Boryana Zdravkova, PhD answered all questions comprehensive. In specially prepared online questionnaires, pedagogical specialists shared their preliminary expectations, and after the seminar and their assessment of the usefulness of the information provided and the training modules for students of different ethnic backgrounds, incl. migrants.


СПОДЕЛИ В