Кръжок „Българският медиен модел“

Кръжокът „Българският медиен модел“ е към катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, Филологически факултет на ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“. Ръководител на кръжока е доц. д-р Иво Инджов.

Кръжокът е иницииран по проекта „Медийната система и журналистическата култура в България (Изследване в светлината на трите модела за отношенията  медии – политика на Халин и Манчини)“, реализиран във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по договор № КП-06-H35/6 – 18.12.2019 г. с Фонд "Научни изследвания". За участие  са канени изявени студенти по журналистика, връзки с обществеността и от други специалности.

Участниците проучват и дискутират връзката на българските медии с политиката, икономиката и културата, при отчитане на историческите, структурните и международните фактори, оказали влияние върху формирането на медийната система. Специален акцент е поставен върху журналистическата култура и нейните проявления.  

Изхождайки от разбирането, че свободните медии са интегрална част от всяко демократично общество, работата на кръжока търси отговор и на следните въпроси: Какви са корените и проявленията на медийните зависимости в България? Какви трябва да бъдат новинарските медии? Каква журналистика искат хората? Кои са печелившите модели за развитие на качествена журналистика в ерата на интернет? Как да нарасне медийната грамотност на учениците и студентите в епохата на facebook, fake news, social bots?

СПОДЕЛИ В