Докторантски семинар „Научни хоризонти“

Целева група

Докторантският семинар „Научни хоризонти“ е свободно пространство за споделяне на идеи и опит между докторантите и постдокторантите на Филологическия факултет. Той е отворен за всички млади изследователи, включително студенти с проявен научен интерес.


Цели на семинара

 • Създаване на възможност за споделяне на изследователски опит.
 • Създаване на условия за представяне и обсъждане на ранни творчески идеи.
 • Формиране на практически умения за създаване на научен текст.
 • Осигуряване на по-висока информираност чрез представяне на научни новости, обсъждане на интересни и перспективни идеи, опознаване на академичния пазар на труда.
 • Формиране на умения за поведение пред аудитория (език на тялото, жестове, външен вид, контакт с аудиторията и др.).
 • Приобщаване на младите изследователи към научния живот на Филологическия факултет чрез осигуряване на контакт с останалата част от научния колектив.
 • Създаване на условия за обединяване на изследователи на различна възраст и с различен опит, но с еднакви или допълващи се научни интереси – предпоставка за формиране на екипи на интердисциплинарни проекти.
 • Преодоляване с общи усилия на затрудненията, пред които се изправя докторантът или постдокторантът, напр. интелектуално изтощение, загуба на посока и на мотивация.

Форми на работа

 •  Представяне на успешно защитени и публикувани дисертационни трудове пред по-широка аудитория; споделен опит.
 • Методически работилници за развиване на личностния потенциал на докторанта чрез излагане пред аудитория на научна теза, която предстои да бъде представена на научен форум (конференция, семинар и под.); споделяне на конкретни затруднения (трудност при определяне на обхвата на изследването, нужда от допълнителна библиография и под.).
 • Представяне на нова публикувана научна литература, която представлява интерес за общността.
 • Привличане на утвърдени учени с публична лекция.
 • Споделяне на научна идея в развитие и изграждане на екип за разработване на съвместен научен проект.
 • Използване на аудиторията на семинара за провеждане на експериментални изследвания за целите на дадена дисертация.

Адрес за контакт

СПОДЕЛИ В