2021/2022

Студентски конкурс по повод Деня на многоезичието 2022


Стипендии на френското правителство за бакалаври, магистри, докторанти и изследователи


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ КИТАЙСКИ ЕЗИК В БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Посолството на Китайската народна република в Република България за втора поредна година отпуска пет еднократни стипендии от по 1000 лв. за студенти от Великотърновския университет, обучаващи се в бакалавърски програми с китайски език на етап 1. – 3. курс. Стипендиите ще бъдат предоставени за особени постижения в обучението по езика и/или с цел финансова подкрепа и социално подпомагане.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

 1. Актуална академична справка от обучението до момента;
 2. Актуална автобиографична справка с информация за публикационна дейност и/или други постижения в образованието и науката, в която да са вписани трите имена, специалността, курса и факултетния номер на кандидата (вкл. приложени копия от публикации);
 3. Копия от придобити сертификати и/или спечелени награди от конкурси за владеене на китайски език;

Освен тези документи, студентите, които желаят да се възползват от стипендията за социална подкрепа е необходимо да представят и:

 1. Документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност за настоящия период и/или служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца и/или служебна бележка за получавано обезщетение за настоящия период, в случай че родителите са безработни.

Пакетът от документи изпращайте до имейл адрес neda.ilieva@ts.uni-vt.bg до г-жа Неда Илиева – организатор учебен процес на катедра „Класически и източни езици и култури“, Филологически факултет, ВТУ с текст в темата на имейла „СТИПЕНДИЯ – ПОСОЛСТВО НА КНР“.

Срок: 20 декември 2021 г.


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ от
МП „Транслатология с един чужд език“, МП „Транслатология с два чужди езика“, МП „Транслатология със славянски или балкански език“


На 26.11.2021 г. от 10:40 българско време ще се проведе онлайн конференция, организирана от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. По време на конференцията ще бъде представена дейността на Дирекцията, възможностите за оптимизация на процеса на превод, автоматизацията на превода, софтуери за компютърно подпомогнат превод и невромашинен превод, уеб превод, възможности за стажове и др. Прилагаме: Програма на конференцията и плакат на събитието. 

Линк към събитието:

Join from the meeting link

Join by meeting number

 • Meeting number (access code): 2743 074 7568
 • Meeting password: tbXr7pHN3?2 (82977746 from phones)

Tap to join from a mobile device (attendees only)

Join by phone

Join from a video system or application

 • Dial 27430747568@ecconf.webex.com
 • You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Онлайн среща с бъдещи работодатели на 24 ноември 2021 г.

Регистрацията е безплатна, но задължителна за студентите с цел изпращане на линка за събитието и повече информация. Регистрация от тази страница.


СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за студенти в МП „Транслатология с един чужд език“, МП „Транслатология с два чужди езика“ и МП „Транслатология със славянски или балкански език“

На 25.11. от 15 ч. местно време ще се проведе виртуално представяне на Европейския парламент и възможностите за стажове.

Линковете към събитието можете да откриете по-долу:

Join from the meeting link

 • https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=mdf8e9c9b5fc379e41fb8a26c2194e2b3

Join by meeting number

 • Meeting number (access code): 2730 112 8215
 • Meeting password: WZiCJMtW227
 • Tap to join from a mobile device (attendees only)
 • +32-2-894-8317,,27301128215## Belgium Toll 2
 • +352-2088-1750,,27301128215## Luxembourg Toll 2

Join by phone

 • +32-2-894-8317 Belgium Toll 2
 • +352-2088-1750 Luxembourg Toll 2

Global call-in numbers

Join from a video system or application

 • Dial 27301128215@europarl.webex.com
 • You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

До завършилите колеги студенти и докторанти от Филологическия факултет

Уважаеми колеги,
Ръководството на Филологическия факултет отправя молба към завършилите студенти и докторанти през учебната 2020-2021 г. да изпратят информация за обратна връзка относно своята реализация след завършването на образованието си.

Вашите стъпки и проекти в професионалното осъществяване винаги ще бъдат посрещнати с подкрепа от преподавателите във Филологическия факултет.

АНКЕТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ – УЧЕБНА 2020/2021 г.


До задочните студенти, които през 2021-2022 г. ще бъдат в първи курс

Уважаеми първокурсници,
Уведомяваме Ви, че в срок до 1 септември 2021 г. всеки студент е длъжен да активира служебната си пощенска кутия с разширение @sd.uni-vt.bg.

Потребителското име и първоначалната парола за служебната поща са видими в раздел „Служебна поща“ в личния профил на всеки от вас в „Е-студент“.

За да извършите правилно активацията, ще ви помогне следното ВИДЕО.

За помощ с работата с и достъпа до учебни ресурси вижте видеото "Указания за работа с електронни учебни ресурси" и документа "Ръководство за работа РЗ", които се намират на началната страница на профила Ви в е-студент.

СПОДЕЛИ В